Expoziția de artă fotografică “Mangalia, dragostea mea”

0
339

Ruxan­dra Geor­ges­cu: Man­ga­lia, așa cum este ea, cu bune, cu rele, văzu­tă prin len­ti­la came­rei mele foto, zi de zi, pas cu pas. Obser­vă schim­ba­rea, evo­lu­ția, invo­lu­ția… (Man­ga­lia, dra­gos­tea mea).

Vă aștept cu mare drag și emo­ție la Expo­zi­ția de artă foto­gra­fi­că “Man­ga­lia, dra­gos­tea mea”.

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re Fili­a­la Man­ga­lia, împre­u­nă cu Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, vă invi­tă dumi­ni­că, 20 mai, ora 11:00, la expo­zi­ția de artă foto­gra­fi­că “Man­ga­lia, dra­gos­tea mea”, a foto­gra­fei Ruxan­dra Geor­ges­cu. Ver­ni­sa­jul, care se va des­fă­șu­ra în Sala Coloa­ne­lor a Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia, va fi pre­zen­tat de către poe­ta Emi­lia Dabu — mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia și va avea ca invi­tat pe pic­to­rul­Ni­co­lae Găgea­nu.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui vor fi expu­se instan­ta­nee rea­li­za­te în Man­ga­lia, de‑a lun­gul a 6 ani de pro­iect „Man­ga­lia, dra­gos­tea mea”. Acest pro­iect foto­gra­fic a luat naș­te­re în anul 2012, sub for­ma unei pagini a unui site de soci­a­li­za­re, având ca sco­pprin­ci­pal pro­mo­va­rea Man­ga­li­ei în rân­dul celor din afa­ra ora­șu­lui, dar mai ales rea­du­ce­rea lui în aten­ția pro­pri­i­lor locu­i­tori.

În curând, foto­gra­fi­i­le vor putea fi văzu­te și în for­ma tipă­ri­tă, dar și poves­ti­te, de către autoa­re. Mot­to-ul pro­iec­tu­lui este: „Re-cunoaș­te-ti ora­șul, doar așa îl vei putea poves­ti și celor stră­ini de el!”. 

 


Man­ga­lia News, Vineri, 4 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele