ESMAHAN, COMOARA DE LA MANGALIA,
un documentar de excepție, realizat de Paul Palencsar [VIDEO]

0
1018

ESMAHAN, COMOARA DE LA MANGALIA - docu­men­tar rea­li­zat de Paul Palenc­sar.

La Man­ga­lia se află cea mai veche mos­chee din Româ­nia. Puţini ştiu asta, atât turi­şti, cât şi local­nici. Cur­tea gea­mi­ei adă­pos­teş­te mor­min­te cu o vechi­me de patru sute de ani. Ast­fel, cur­tea este un veri­ta­bil parc al veş­ni­ci­ei. Acest film este for­mat dintr‑o mul­ti­tu­di­ne de stări, pe care eu însumi le-am tră­it ală­tu­ri de comu­ni­ta­tea musul­ma­nă din Man­ga­lia, comu­ni­ta­te cu o vechi­me de 700 de ani pe melea­gu­ri­le din Dobro­gea. (Paul Palenc­sar, sep­tem­brie 2017).


N.red: În data de 28 febru­a­rie 2018, la pro­pu­ne­rea con­si­li­e­ru­lui muni­ci­pal Mena­bit Ozghiun, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat eve­ni­men­tul dedi­cat Săr­bă­to­ri­rii a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Mos­che­ii Esma­han Sul­tan, unul din­tre cele mai impor­tan­te monu­men­te isto­ri­ce și de cult din sudul lito­ra­lu­lui românesc. 

Lăca­șul de cult musul­man a fost con­stru­it în anul 1573 de către fii­ca unu­ia din­te cei mai mari con­du­că­tori ai Impe­ri­u­lui Oto­man, Selim al II-lea, în memo­ria tată­lui său.

Săr­bă­toa­rea Mos­che­ii Esma­han Sul­tan va avea loc DUMINICĂ, 26 august. (Vom reve­ni cu detalii).

Citiți și: Măr­tu­rii oto­ma­ne pe pământ româ­nesc: Gea­mia ”Esma­han Sul­tan”, de Urfet Şachir.


Man­ga­lia News, 24.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply