DMHI: DIN NOU A FOST AMÂNATĂ PRELUAREA ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA! ANGAJAȚII SUNT FOARTE NEMULȚUMIȚI

0
1779
DMHI în cea­ță…

În cur­sul zilei de vineri, 11 mai, urma să aibă loc un eve­ni­ment mar­cant pen­tru locu­i­to­rii din Man­ga­lia: ar fi tre­bu­it să aibă loc fes­ti­vi­ta­tea de pre­lu­a­re a Șan­ti­e­ru­lui Naval de către com­pa­nia Damen. Din nefe­ri­ci­re, și de aceas­tă dată a fost amâ­nat eve­ni­men­tul, deși oame­nii se apu­ca­se­ră de pre­gă­tiri.

Astăzi, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei ar fi tre­bu­it să fie sem­nat con­trac­tul de aso­ci­e­re înche­iat între Damen și sta­tul român, dar acest lucru nu s‑a mai fina­li­zat. Iar asta s‑a ști­ut de-abia azi, la ora 15.00, când anga­ja­ții șan­ti­e­ru­lui au aflat că se va amâ­na cu cel puțin o săp­tămâ­nă sem­na­rea con­trac­tu­lui.

Lide­rul sin­di­ca­tu­lui Nava­lis­tul, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, a ținut legă­tu­ra per­ma­nent cu pur­tă­to­rul de cuvânt al minis­te­ru­lui, Alex Maco­vei­ciuc, iar aces­ta nu a con­fir­mat că azi ar fi fost pla­ni­fi­ca­tă tranzac­ția de acțiuni. El a pre­ci­zat că este posi­bil să se înche­ie săp­tămâ­na vii­toa­re.  În schimb, con­du­ce­rea soci­e­tă­ții l‑a anun­țat că tranzac­ția nu va mai avea loc azi ci este posi­bil ca ea să aibă loc pes­te o săp­tămâ­nă sau două.

Și asta deo­a­re­ce îna­in­te de a fi pre­lu­at Șan­ti­e­rul Naval de către com­pa­nia Damen, ar tre­bui să fie fina­li­za­te con­co­mi­tent trei pro­ble­me: – să aibă loc tranzac­ția, să se cesio­ne­ze 2% din pache­tul de acțiuni de către Damen, cu titlu gra­tu­it, către Șan­ti­e­rul Naval și să se înche­ie con­trac­tul de aso­ci­e­re între cele două soci­e­tăți.

Chi­chi­ța nesem­nă­rii  con­trac­tu­lui pare a fi chiar fap­tul că acest con­tract de aso­ci­e­re nu a fost încă înche­iat.

Din păca­te, potri­vit lui Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, anga­ja­ții s‑au agi­tat foar­te tare și l‑au între­bat chiar dacă nu mai este nevo­ie să facă un miting de pro­test sau să mear­gă, iar, la Bucu­rești, la sedi­ul minis­te­ru­lui.

”Oame­nii se agi­tă foar­te tare. Dar, un nou pro­test, cui ar mai folo­si, la ora actu­a­lă? Noi vom mai aștep­ta o săp­tămâ­nă sau două și spe­răm ca între timp lucru­ri­le să fie fina­li­za­te. Toți anga­ja­ții au aflat de aceas­tă amâ­na­re și a fost pen­tru toți o dezi­lu­zie cum­pli­tă.  Este deja pen­tru a doua oară când se amâ­nă și spe­răm că este pen­tru ulti­ma oară”, ne‑a spus Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

Exact ca în poves­tea ”Petri­că și lupul”….

Rea­min­tim că nego­ci­e­ri­le din­tre sta­tul român și inves­ti­to­rul stra­te­gic inte­re­sat în Șan­ti­e­rul Naval DMHI Man­ga­lia au fost fina­li­za­te în sea­ra zilei de mier­curi, 21 mar­tie.

Ast­fel, Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A Man­ga­lia va renun­ța la exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­fe­rin­ță cu pri­vi­re la achi­zi­ția pache­tu­lui de acțiuni deți­nut de Daewoo Shipbuilding&Marine Engi­ne­e­ring la soci­e­ta­tea Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S. A Man­ga­lia, urmând ca, ulte­ri­or, Damen Shy­pyar­ds Gro­up să cesio­ne­ze, cu titlu gra­tu­it, către Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A, 2% din pache­tul de acțiuni, ast­fel încât struc­tu­ra de acțio­na­ri­at a Soci­e­tă­ții Mix­te care rezul­tă în urma aso­ci­e­rii să ara­te ast­fel: 51% Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A și 49% Damen Shi­pyar­ds Gro­up.

În data de 10 noiem­brie a anu­lui tre­cut, scri­am acest arti­col: 

ESTE OFICIAL: COMPANIA OLANDEZĂ DAMEN A CUMPĂRAT COTA MAJORITARĂ A ȘANTIERULUI NAVAL DAEWOO DIN MANGALIA

Maria Ione­scuordinea.ro, 10.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele