Cu iubire, Dora Alina Romanescu

0
263
Booking.com

Dora Ali­na Roma­ne­scu: Cine sunt eu?

Cu tre­ce­rea ani­lor, am încer­cat să mă defi­nesc cu sin­ce­ri­ta­te și înțe­lep­ciu­ne, mi-am ana­li­zat tot mai des atât fap­te­le lăsa­te în urmă cât și pe cele pre­zen­te. Am con­sta­tat că îmi este ruși­ne de anu­mi­te ispră­vi din tine­re­țe, pe care la acea vre­me le con­si­de­ram nor­ma­le, dar mai ales am des­co­pe­rit că via­ța mea este pre­cum o balan­ță cu două tale­re. Într-un taler Dum­ne­zeu mi‑a pus dure­re, sufe­rin­ță, zbu­ci­um, neli­niș­te, lacri­mi, jale, iar în celă­lalt taler mi‑a picu­rat stropi de har, de înțe­lep­ciu­ne, de dăru­i­re, de bucu­rie, de com­pa­siu­ne, de onoa­re, de sme­re­nie. 

În decur­sul ani­lor, cele două tale­re au avut mereu câte ceva pe ele, dar mai tot tim­pul au fost în echi­li­bru. Fie­ca­re pămân­tean, în dru­mul său prin via­ță, tră­ieș­te bune și rele, iubeș­te, dar și urăș­te, râde, dar și plân­ge, cade și se ridi­că… Apoi, vine o vre­me când îți cân­tă­rești fap­te­le în balan­ța vie­ții și rea­li­zezi că îți pare rău pen­tru că nu ai avut pute­rea să vezi tai­ne­le cu care te răs­fa­ță natu­ra și ai tre­cut indi­fe­rent pe lân­gă ele…

Mulți din­tre pămân­te­ni nu au auzit sim­fo­nia magi­că inter­pre­ta­tă maies­tu­os de mur­mu­rul valu­ri­lor sau adi­e­rea cal­mă a vân­tu­lui pri­mă­vă­ra­tic, nu au pri­vit și nu au ascul­tat pădu­rea fre­mă­tând, nu au ascul­tat susu­rul izvoa­re­lor, nu au văzut dan­sul zăna­tic și atât de vesel al ful­gi­lor de nea, nu au stat sufi­cient lân­gă mama și tatăl lor bătrâni, nu au înțe­les pri­vi­rea dis­pe­ra­tă a copi­lu­lui flămând și pără­sit de cei care i‑au dat via­ță, nu au sim­țit dure­rea din ochii calzi dar atât de triști ai doam­nei în vâr­stă care își tra­ge cu greu picioa­re­le chi­nu­i­te de dure­re, nu au înțe­les că sunt de tai­ne și lumi încon­ju­rați, nu și-au făcut timp să gus­te fru­mo­sul din tot ce e curat. 

Prea puțini din­tre pămân­te­ni con­ști­en­ti­zea­ză că tine­re­țea este doar o eta­pă a vie­ții, că este tre­că­toa­re și nici nu apuci să te dezme­ti­cești bine, că a tre­cut ca un ful­ger pe lân­gă tine. Abia atunci îți pare rău pen­tru tot ceea ce ai fi putut face, dar din tea­mă sau din indi­fe­ren­ță, din nești­in­ță, din nepă­sa­re, nu ai făcut. Cel mai rău îți pare pen­tru iubi­rea pe care ai fi putut să o expri­mi pen­tru cei ală­tu­ri de care ai tră­it, dar nu exprimat‑o. 

Când pășești pe dru­mul senec­tu­ții, din ce în ce mai des, în cli­pe­le de sme­re­nie, îți ceri ier­ta­re pen­tru tot ceea ce știi sau nu știi că ai greșit, cu voia sau fără voia ta, și îl rogi pe Dum­ne­zeu să te îmbra­ce cu nesfâr­și­ta Lui iubi­re și Lumi­nă! Bucu­ri­i­le mari sau mici te cople­șesc, îți pun ini­ma să bată în ritm alert, te fac să guști fru­mo­sul din tot ce te încon­joa­ră, te fac să pre­țu­iești via­ța la ade­vă­ra­ta ei valoa­re.

Luna lui „Flo­rar” m‑a învă­lu­it cu fru­mu­se­țea ei mira­cu­loa­să și cu două daruri de excep­ție pe care le-am așe­zat la loc de cin­ste în lada mea de zes­tre spi­ri­tu­a­lă. Anul tre­cut am avut onoa­rea să fiu nomi­na­li­za­tă la „Zece oameni de valoa­re pen­tru Con­stan­ța” la dome­ni­ul „cul­tu­ră și artă”. Pen­tru mine a fost o expe­rien­ță deo­se­bi­tă. S‑a votat din ianu­a­rie și până la sfâr­și­tul lunii febru­a­rie. A fost un sis­tem de vot mai spe­cial dar corect, la îndemâ­na tutu­ror per­soa­ne­lor dori­toa­re să-și sus­ți­nă favo­ri­ții. 

Pe data de 11 mai, ore­le 17:30, la Tea­trul „Oleg Dano­v­s­ki” din Con­stan­ța s‑au decer­nat tro­fe­e­le și diplo­me­le celor „Zece oameni de valoa­re” într‑o atmosfe­ră deo­se­bi­tă, încăr­ca­tă de emo­ție și mul­tă bucu­rie. Gaz­de­le pre­mi­an­ți­lor au fost Andre­ea Hahui și Mihai Tră­is­ta­riu, amân­doi au adus eve­ni­men­tu­lui un plus de gran­doa­re, de pro­fe­sio­na­lism, de ele­gan­ță, de bună dis­po­zi­ție. 

Când s‑a ajuns la sec­țiu­nea „cul­tu­ră și artă” și am fost che­ma­tă pe sce­nă, am sim­țit un fior ce mi‑a stră­bă­tut tot cor­pul și s‑a oprit în genun­chiul meu rănit. Am cre­zut că nu o să pot ajun­ge, dar mi‑a sărit în aju­tor pri­e­te­na mea și iată-mă lân­gă cei doi minu­nați pre­zen­ta­tori. Nu prea știu ce am spus, pen­tru sunt cople­și­tă de emo­ții când sunt în public, reu­șind să mă regă­sesc, să fiu în lar­gul meu, doar la masa de scris. A fost o bucu­rie și o mare onoa­re pen­tru mine să fiu accep­ta­tă în acest pro­iect deo­se­bit… De ace­ea, acum, fără emo­ții, mul­țu­mesc per­soa­nei care a avut încre­de­re în mine și m‑a pro­pus orga­ni­za­to­ri­lor și nu în ulti­mul rând, celor care m‑au votat.

Dra­gii mei pri­e­te­ni din țară și stră­i­nă­ta­te, vouă, celor care m‑ați votat, vă dăru­iesc tro­fe­ul „Zece oameni de valoa­re pen­tru Con­stan­ța”! Fără voi, pro­za­toa­rea Dora Ali­na Roma­ne­scu nu ar fi fost pe sce­na tea­tru­lui Oleg Dano­v­s­ki. Îmi înclin frun­tea cu adân­că reve­ren­ță în fața voas­tră! Mul­țu­mesc!

Când am înce­put să scriu mate­ri­a­lul, m‑am gân­dit să fac public nume­le celor care mi-au fost ală­tu­ri pe par­cur­sul celor două luni și zil­nic și-au făcut timp ca să mă vote­ze, apoi să-mi con­fir­me votul prin­tr-un mesaj, dar m‑am răzgân­dit, pen­tru că nu aș vrea să neîn­drep­tă­țesc pe cine­va. M‑aș bucu­ra mult dacă citiți mate­ri­a­lul să-mi scri­eți: „și eu v‑am votat”!

Cel de-al doi­lea dar de excep­ție cu care m‑a învă­lu­it luna lui flo­rar a fost pre­zen­ta­rea nou­lui meu roman, Emi­gran­te­le, la Man­ga­lia, în ora­șul care m‑a adop­tat cu mulți ani în urmă și apoi a deve­nit locul cel mai drag sufle­tu­lui meu. Bucu­ria de a avea ală­tu­ri oameni de cul­tu­ră, oameni din comu­ni­ta­te, citi­tori ai roma­ne­lor mele, pri­e­te­ni dragi veniți din Con­stan­ța, Târ­gu­șor, din Tuz­la și Lima­nu, mi‑a făcut sufle­tul să aler­ge în întâm­pi­na­rea fie­că­ru­ia, să îi îmbră­ți­șe­ze și să le mul­țu­meas­că pen­tru onoa­rea ce mi-au făcut‑o mie și „Exce­len­ței sale, Car­tea”! Toți au fost foar­te impor­tanți pen­tru mine și de ace­ea nu am să scriu nici un nume, doar am să spun că toți cei pre­zenți au fost minu­nați și mi-au învă­lu­it fiin­ța într‑o aură spe­cia­lă, magi­că. Am avut și câte­va sur­pri­ze plă­cu­te… 

Lan­sa­rea roma­nu­lui meu a coincis cu „Ziua cos­tu­mu­lui popu­lar”. Așa se face că în sala Clu­bu­lui Nau­tic și‑a făcut apa­ri­ția un grup de fru­moa­se doam­ne, îmbră­ca­te în por­tul nos­tru popu­lar, cos­tu­me­le făcând par­te din lada de zes­tre a doam­nei Tin­cu­ța Răca­ru și care, împre­u­nă cu pri­e­te­ne­le sale, le pro­mo­vea­ză ori de câte ori are oca­zia. Fru­moa­se­le doam­ne au defi­lat în fața invi­ta­ți­lor mei și au dan­sat după melo­di­i­le popu­la­re ale for­ma­ți­ei „Basa­ra­bean­ca” și ale inter­pre­ți­lor: Viori­ca Nica, Ionel Lăcă­tuș.

Cea de‑a doua sur­pri­ză, neaș­tep­ta­tă dar foar­te plă­cu­tă, a fost pre­zen­ța fra­te­lui nos­tru în neam, lim­bă și port, Ghe­or­ghe Țur­ca­nu, venit de la Chi­și­nău, ca să ne dăru­ias­că și să ne încân­te cu melo­dii popu­la­re, reci­tal din ver­su­ri­le pro­prii și mul­tă voie bună. 

După ast­fel de eve­ni­men­te simt că tre­bu­ie să ridic pri­vi­rea spre cer și să‑i mul­țu­mesc Dom­nu­lui pen­tru muzi­ca tăcu­tă a Ini­mii Sale, pe care mi‑a dezvăluit‑o auzu­lui, să‑i mul­țu­mesc pen­tru tot ce am sim­țit bun și minu­nat în via­ța mea, să‑i mul­țu­mesc pen­tru vise­le care au prins for­mă prin armo­nia Iubi­rii Sale pen­tru mine, să‑i mul­țu­mesc pen­tru iubi­rea cople­și­toa­re cu care mă dezmi­ar­dă cli­pă de cli­pă!

Dacă în cli­pe­le mele de neli­niș­te, de zbu­ci­um, mă întreb cine sunt, sufle­tul meu con­ti­nuă să-și doreas­că să fie o pică­tu­ră de ploa­ie care să se ros­to­go­leas­că în timp, con­ti­nuă să-și doreas­că să fie un fulg de nea care să danse­ze în vre­me, sufle­tul meu visea­ză să fie o frun­ză pe care vân­tul să o sufle din­tr-un loc în altul, doreș­te să fie spu­ma unui val care să se spar­gă de o stân­că sin­gu­ra­ti­că, sufle­tul meu visea­ză să fie un pes­că­ruș ce stră­ba­te cura­jos zarea, sufle­tul meu visea­ză, visea­ză, încă visea­ză.

Mul­țu­mesc, dragi pri­e­te­ni, pen­tru că accep­tați să fiți păr­tași la visu­ri­le mele!

Cu iubi­re, Dora Ali­na Roma­ne­scu, 17 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele