CROSUL COPIILOR — Eveniment sportiv caritabil, destinat strângerii de donații pentru una din școlile gimnaziale ale Mangaliei

0
669

CROSUL COPIILOR: Eve­ni­men­tul își pro­pu­ne pro­mo­va­rea unui mod de via­ță sănă­tos în rân­dul copi­i­lor, pre­cum și nece­si­ta­tea impli­că­rii și edu­că­rii copi­i­lor în acțiuni de volun­ta­ri­at. Por­nim de la pre­mi­sa că spi­ri­tul civic și încre­de­rea că ori­ce om poa­te face o dife­ren­ță în comu­ni­ta­tea lui, mai ales dacă lucrea­ză împre­u­nă cu alți oameni pre­o­cu­pați de ace­lași aspect, se înva­ță prin impli­ca­rea în acti­vi­tăți de volun­ta­ri­at.

Acti­vi­ta­tea prin­ci­pa­lă a pro­iec­tu­lui vizea­ză strân­ge­rea de dona­ții si diri­ja­rea aces­to­ra catre o școa­la gim­na­zi­a­la, în vede­rea achi­zi­țio­nă­rii de echi­pa­men­te nece­sa­re pro­ce­su­lui de învă­ța­re. De ase­me­nea, dorim creș­te­rea gra­du­lui de rela­țio­na­re soci­a­lă, for­ma­rea deprin­de­ri­lor de volun­ta­ri­at, for­ma­rea de com­por­ta­men­te civi­ce, fără a aștep­ta o răs­pla­tă, indi­fe­rent de natu­ra aces­te­ia, con­so­li­da­rea com­pe­ten­țe­lor de a lua ati­tu­di­ne în fața unor situ­a­ții pro­ble­mă.

Efec­te­le pro­iec­tu­lui vor fi vizi­bi­le in numa­rul de per­soa­ne impli­ca­te, in pro­du­ce­rea unor efec­te posi­ti­ve in pro­ce­se­le de inva­ta­re din scoli dar si in cre­a­rea si modi­fi­ca­rea unor ati­tu­dini si a unor com­por­ta­men­te. De ase­me­nea, ne dorim ca acest eve­ni­ment sa devi­na o tra­di­tie a ora­su­lui nos­tru.

Eve­ni­men­tul spor­tiv se va des­fă­șu­ra pe cate­go­rii de var­ste, pe un tra­seu dina­in­te sta­bi­lit si cu res­pec­ta­rea anu­mi­tor nor­me teh­ni­ce.

Star­tul se va da SÂMBĂTĂ, 26 mai, la ora 10.00, iar com­pe­ti­tia se va des­fă­șu­ra pe șosea­ua ce lea­gă sta­țiu­ni­le Saturn si Venus, par­ti­ci­pan­tii tre­bu­ind să par­cur­gă ast­fel o dis­tan­ță de apro­xi­ma­tiv 3 km.

Eve­ni­men­tul este pre­ce­dat de exis­ten­ta tutu­ror auto­ri­za­ri­lor inci­den­te in spe­ta: apro­ba­re din par­tea Pri­ma­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, infor­ma­rea Depar­ta­men­tu­lui de Cul­tu­ra si Sport din cadrul ace­le­ia­si insti­tu­tii, desem­na­re per­soa­ne res­pon­sa­bi­le, pre­cum si inde­pli­ni­rea tutu­ror pre­ve­de­ri­lor legii nr. 60 din 1991 pri­vind orga­ni­za­rea si des­fa­su­ra­rea adu­na­ri­lor publi­ce (infor­ma­re jan­dar­me­rie, poli­tie loca­la, poli­tia Man­ga­lia, ser­vi­ciu ambu­lan­ta).

Cate­go­ri­i­le de var­ste vor fi urma­toa­re­le: 5 — 6 ani; 7 – 8 ani; 9 – 10 ani; 11 ‑12 ani si 13 – 14 ani.

Pre­mi­i­le se vor acor­da ast­fel: pri­ma cate­go­rie de var­sta, locul 1, 2 si 3, fete si locul 1,2 si 3 baieti, si tot ast­fel pen­tru cele­lal­te 3 cate­go­rii, rezul­tand ast­fel un numar total de pre­mi­an­ti (fete si baieti) de 30. 

Copii vor pri­mi kituri de par­ti­ci­pa­re con­stand in tri­cou, numar par­ti­ci­pa­re, suc, fruc­te si baton cere­a­le. Pe par­cur­sul des­fa­su­ra­rii com­pe­ti­ti­ei, copi­ii vor pri­mi apa si fruc­te.

Toti copi­ii vor pri­mi meda­lii si diplo­me de par­ti­ci­pa­re.

Scoa­la catre care se va direc­tio­na suma tota­la pri­mi­ta ca spon­so­ri­za­re din par­tea copi­i­lor, va fi Scoa­la decla­ra­ta cas­ti­ga­toa­re ulte­ri­or des­fa­su­ra­rii pro­priu-zise a com­pe­ti­ți­ei. 

Acest eve­ni­ment nu s‑ar fi putut des­fă­șu­ra făra spri­ji­nul:
* Aco­lo, Vama Veche
* Mera Hotels, Man­ga­lia
* Rota­ry Club Man­ga­lia
* Para­di­sLAND, Nept­un
* Dabo, Man­ga­lia
* Fre­e­land Imo­bi­li­a­re, Man­ga­lia
* Bau­enn Elec­tric, Man­ga­lia
* Monel Tea&Coffee, Man­ga­lia
* Anony­mo­us Media Advi­ser, Man­ga­lia
* MW Import Export, Man­ga­lia,
* Aso­ci­a­tia ProAc­tiv pen­tru Comunitate,Mangalia
* Hotel Medu­za
* Cell­mar, Man­ga­lia
* Dia Lito­ral, Man­ga­lia
* Hotel Mio­ri­ta, Venus
* Tosha’s 2003, Man­ga­lia
* Poves­tea flo­ri­lor, Man­ga­lia
* Oran­ge, Man­ga­lia
* Pola­ris, Man­ga­lia
* Cabi­ne­tul Sta­re Buna, Man­ga­lia
* Ami­na Bake­ry, Man­ga­lia
* Sala — Dana FIT

De ase­me­nea, mul­tu­mim Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia pen­tru spri­ji­nul acor­dat in obti­ne­rea auto­ri­za­ti­i­lor nece­sa­re.


Man­ga­lia News, 18.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele