Clasele de yachting Finn si 470 rămân la Jocurile Olimpice din 2024 și apare o nouă clasă olimpică, kiteboarding-ul

0
354

Fede­ra­ția Inter­națio­na­lă de Yach­ting apro­bă pro­pu­ne­ri­le Româ­ni­ei: Cla­se­le de yach­ting Finn si 470 rămân la Jocu­ri­le Olim­pi­ce din 2024 și apa­re o nouă cla­să olim­pi­că, kite­bo­ar­ding-ul.

Con­si­li­ul Fede­ra­ți­ei Inter­națio­na­le de Sai­ling (World Sai­ling Coun­cil) a apro­bat, în ședin­ța din luna mai a.c., noi­le cate­go­rii de con­curs ce vor lua par­te la Jocu­ri­le Olim­pi­ce din 2024, apro­bând ast­fel o moțiu­ne a Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting. Prin aceas­tă pro­pu­ne­re, la Jocu­ri­le Olim­pi­ce din 2024, cla­se­le de yach­ting Finn și 470 — asu­pra căro­ra au exis­tat dis­cu­ții de eli­mi­na­re —  au fost păs­tra­te, se va intro­du­ce o nouă cla­să — kite­bo­ar­ding-ul și, pen­tru pri­ma dată în isto­rie la jocu­ri­le olim­pi­ce pen­tru spor­tul cu vele, vor exis­ta un număr egal de băr­bați și femei.

Moțiu­nea Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting a fost apro­ba­tă după lungi dez­ba­teri pe mar­gi­nea a nu mai puțin de 56 de moțiuni tri­mi­se de diver­se Fede­ra­ții sau Aso­ci­a­ții de Cla­să. Pro­pu­ne­rea Româ­ni­ei asi­gu­ră con­ti­nu­i­ta­tea echi­pa­men­tu­lui (ambar­ca­țiu­ni­lor) folo­sit, lucru impor­tant pen­tru țări­le în care yach­tin­gul este în dezvol­ta­re cum este Româ­nia, iar spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea kite­bo­ar­ding-ului se pre­co­ni­zea­ză că va adu­ce un plus de inte­res pen­tru public și media.

Pro­pu­ne­rea Româ­ni­ei con­ți­ne urmă­toa­re­le cate­go­rii:

Men’s Win­d­sur­fer,
Women’s Win­d­sur­fer,
New Event, Mixed One-Per­son Din­ghy,
New Event, Mixed Two Per­son Din­ghy,
New Event, Mixed Kite.

Prac­tic, con­form pro­pu­ne­rii FRY, patru cate­go­rii de con­curs vor fii mix­te. One-Per­son Din­ghy (ambar­ca­țiu­ne de o sin­gu­ră per­soa­nă) va folo­si două tipuri de bărci, una pen­tru băr­bați (cel mai pro­ba­bil cla­sa Finn) și una pen­tru femei (tipul de bar­că urmea­ză să fie selec­tat). Vor par­ti­ci­pa echi­pe for­ma­te obli­ga­to­riu din­tr-un băr­bat și o feme­ie, iar punc­ta­jul lor va fi cumu­lat. Pe Two Per­son Din­ghy vor con­cu­ra împre­u­nă o feme­ie și un băr­bat. Se va folo­si cel mai pro­ba­bil ambar­ca­țiu­nea 470, care până acum avea două meda­lii la Olim­pi­a­dă, o cate­go­rie pen­tru echi­pa­je de 2 femei și una pen­tru echi­pa­je de 2 băr­bați. Kite­bo­ar­ding-ul va avea o for­mu­lă simi­la­ră cu One Per­son Din­ghy și va con­ți­ne echi­pe for­ma­te din­tr-un băr­bat și o feme­ie al căror punc­taj se va cumu­la.

Româ­nia nu a mai par­ti­ci­pat la Jocu­ri­le Olim­pi­ce în spor­tul cu vele din anul 1986, la Atlan­ta, când a pri­mit o invi­ta­ție la Cla­sa Finn. În acest moment exis­tă spe­ran­țe pen­tru cali­fi­ca­re la Jocu­ri­le Olim­pi­ce din 2024 la cla­se­le Laser și Laser Radi­al, cla­se care sunt men­ți­nu­te la aces­te Jocuri Olim­pi­ce.


Man­ga­lia News, 31.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele