CL Mangalia a aprobat reabilitarea trotuarelor din oraș

0
364
Booking.com

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a votat, vineri, în cadrul unei şedinţe ordi­na­re, pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor din loca­li­ta­te. Con­form pro­iec­tu­lui, sunt supu­se rea­bi­li­tă­rii toa­te tro­tu­a­re­le din car­ti­e­rul de case (”Colo­niști”) și Loti­za­rea A, lucrări pro­gra­ma­te să încea­pă din toam­na aces­tui an, după înche­ie­rea pro­ce­du­ri­lor de lici­ta­ție.

Docu­men­ta­ția teh­ni­că pre­ve­de lăți­rea (unde este cazul) și asfal­ta­rea tro­tu­a­re­lor, pre­cum și ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi din peri­me­trul aces­to­ra, pe toa­te stră­zi­le din zona men­țio­na­tă în pro­iect.

Pre­zent la ședin­ța Con­si­li­u­lui Local, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sus­ți­nut oport­u­ni­ta­tea aces­tor lucrări, spu­nând că infras­truc­tu­ra din car­ti­e­rul de case al Man­ga­li­ei nu a mai fost rea­bi­li­ta­tă de foar­te mulți ani.

”Inves­ti­ția la tra­ma stra­da­lă este o lucra­re foar­te impor­tan­tă pen­tru locu­i­to­rii din acest car­ti­er, dar și pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er pe stră­zi­le res­pec­ti­ve. Cetă­țe­nii din zonă tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de con­fort în uti­li­za­rea stră­zi­lor și a căi­lor de acces spre locu­in­țe­le lor”, a decla­rat edi­lul Man­ga­li­ei.

În ace­eași ședin­ță, a mai fost adop­tat Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re, func­țio­na­re și rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce de pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. În pre­zent, Pri­mă­ria lucrea­ză la pro­iec­tul de sis­te­ma­ti­za­re, care pre­ve­de iden­ti­fi­ca­rea zone­lor în care se vor ame­na­ja par­că­ri­le de reșe­din­ță.

”Cetă­țe­nii vor putea depu­ne cereri pen­tru închi­ri­e­rea locu­ri­lor de par­ca­re, numai după ce vom fina­li­za pro­iec­tul, prin ame­na­ja­rea cores­pun­ză­toa­re a par­că­ri­lor de reșe­din­ță”, a com­ple­tat pri­ma­rul, adă­u­gând că acest pro­iect va dema­ra din toam­na aces­tui an.

Ale­șii locali au mai apro­bat o rec­ti­fi­ca­re buge­ta­ră, pre­cum și cos­tul lunar de între­ți­ne­re a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce afla­te în Cămi­nul de Bătrâni.

De ase­me­nea, a fost apro­bat Pla­nul de Mobi­li­ta­te Urba­nă Dura­bi­lă pen­tru Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, con­ce­put pen­tru a satis­fa­ce nevo­ia de depla­sa­re a popu­la­ți­ei, pe ter­men mediu și lung.

Tot­o­da­tă, mem­brii Con­si­li­u­lui Local au mai adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind sus­ți­ne­rea sim­bo­li­că a Decla­ra­ției de Uni­re cu Repu­bli­ca Mol­do­va.

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, vineri, 4 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele