CL Mangalia a aprobat demolarea unei clădiri insalubre de la marginea orașului

0
279
Booking.com

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, joi, 17 mai, demo­la­rea unei clă­diri insa­lu­bre de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al ora­șu­lui. În imo­bi­lul ajuns în sta­re avan­sa­tă de degra­da­re, au locu­it 16 fami­lii, care au fost eva­cu­a­te în ulti­mii doi ani pen­tru dato­ri­i­le acu­mu­la­te la uti­li­tăți și chi­rie sau care locu­iau fără for­me lega­le.

Pro­ce­du­ra de eva­cu­a­re a par­curs toa­te eta­pe­le spe­ci­fi­ce și s‑a rea­li­zat în baza unor hotă­râri jude­că­to­reşti cu titlu exe­c­u­to­riu. În zona res­pec­ti­vă, exis­tă mai mul­te clă­diri de ace­lași tip, locu­i­te de per­soa­ne fără docu­men­te de iden­ti­ta­te sau care refu­ză pla­ta uti­li­tă­ți­lor.

În func­ție de deci­zi­i­le instan­ței, eva­cuă­ri­le vor con­ti­nua, iar clă­di­ri­le insa­lu­bre vor fi demo­la­te. Pri­mă­ria Man­ga­lia are în plan eli­be­ra­rea și igie­ni­za­rea res­pec­ti­vei zone, unde se inten­țio­nea­ză con­stru­i­rea de locu­in­țe soci­a­le moder­ne, care să fie ocu­pa­te în mod legal de per­soa­ne care accep­tă un loc de mun­că şi își achi­tă dato­ri­i­le.

Pre­zent la ședin­ța Con­si­li­u­lui Local, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a atras aten­ția că în aceas­tă zonă a ora­șu­lui, infrac­țio­na­li­ta­tea a cres­cut foar­te mult, iar toa­te recla­ma­ți­i­le se îndreap­tă către locu­i­to­rii bară­ci­lor de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case.

”În ulti­mii ani, am cău­tat nume­roa­se solu­ții pen­tru a inte­gra aceas­tă cate­go­rie de cetă­țeni. Cei care au dat dova­dă de seri­o­zi­ta­te și au un loc de mun­că sunt mutați în alte locu­in­țe soci­a­le, cu con­di­ția să-și achi­te chi­ria și fac­tu­ri­le la uti­li­tăți. În bară­ci­le res­pec­ti­ve, și-au găsit adă­post, din păca­te, mulți indi­vizi cer­tați cu legea, care au ajuns în Man­ga­lia în urmă cu 15–20 de ani și care își câști­gă exis­ten­ța din săvâr­și­rea de infrac­țiuni. Ast­fel de oameni tre­bu­ie să ple­ce din ora­șul nos­tru, să se întoar­că de unde au venit, iar zona bară­ci­lor să fie eli­be­ra­tă de ace­le clă­diri insa­lu­bre, cu risc de pră­bu­și­re”, a com­ple­tat pri­ma­rul.

Pre­ci­zăm că, în anul 2017, numă­rul asis­ta­ţi­lor soci­al din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia s‑a redus aproa­pe de zero, după ce admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a făcut veri­fi­cări rigu­roa­se refe­ri­tor la per­soa­ne­le care pri­mesc aju­toa­re din banul public.

La can­ti­na soci­a­lă, numă­rul celor care bene­fi­ci­a­ză de masă gra­tu­i­tă a fost dimi­nu­at dras­tic, ajun­gân­du-se la apro­xi­ma­tiv 30 de per­soa­ne, din cei pes­te 400 care pri­meau masă cal­dă pe banii comu­ni­tă­ţii, acum câţi­va ani.

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, Vineri, 18 mai 2018.


 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele