Chinezii reînvie sudul litoralului (republicări). VIDEO

0
1251
Booking.com

Două hote­luri pără­si­te din sta­ţiu­nea Saturn au fost cum­pă­ra­te de inves­ti­tori din Chi­na. Până în toam­nă, hote­lu­ri­le “Alfa” şi “Beta” vor fi trans­for­ma­te în blo­curi de gar­so­ni­e­re şi apar­ta­men­te iar pe vii­tor inves­ti­to­rii chi­nezi le vor inclu­de într-un com­plex cu hote­luri şi pis­ci­ne. Pes­te 10 mili­oa­ne de euro vor chel­tui în total chi­ne­zii în par­tea de sud a lito­ra­lu­lui.

Digi24 Con­stan­ta, 17 Mar­tie 2017.


Cuget Liber: Fir­ma care a cum­pă­rat hote­lu­ri­le aban­do­na­te Alfa şi Beta din Saturn are ambi­ţii mari pen­tru ele. SC City Est Cli­ner SRL, în cali­ta­te de pro­pri­e­tar al celor două loturi pe care se află hote­lu­ri­le, chiar lân­gă pla­jă, a depus la Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa memo­ri­ul pen­tru emi­te­rea acor­du­lui de mediu pri­vind rea­bi­li­ta­rea hote­lu­ri­lor.

Potri­vit docu­men­tu­lui, bene­fi­ci­a­rul doreş­te recom­par­ti­men­ta­rea hote­lu­lui Alfa şi a hote­lu­lui Beta, con­stru­i­rea de bal­coa­ne, dar şi racor­da­rea celor două imo­bi­le la uti­li­tă­ţi. Prac­tic, fir­ma doreş­te trans­for­ma­rea hote­lu­ri­lor Alfa şi Beta, cu regim de înă­lţi­me de P+4 eta­je, în imo­bi­le de apar­ta­men­te şi gar­so­ni­e­re.

Con­stru­cţia va fi rea­li­za­tă pe un teren în supra­fa­ţă de 15.820 metri pătra­ţi. Clă­di­ri­le vor fi trans­for­ma­te din hote­luri în blo­curi cu locu­inţe colec­ti­ve.

Hote­lul Alfa va avea 42 de gar­so­ni­e­re la par­ter, de câte 21,55 metri pătra­ţi. Eta­jul întâi, al doi­lea şi al tre­i­lea vor fi iden­ti­ce şi vor avea câte 13 gar­so­ni­e­re cu ace­ea­şi supra­fa­ţă ca şi cele de la par­ter şi câte 20 de apar­ta­men­te, de două tipuri, cu 31,1, res­pec­tiv 33,65 metri pătra­ţi. La ulti­mul etaj, vor fi tot 20 de gar­so­ni­e­re, dar doar 18 apar­ta­men­te şi o tera­să aco­pe­ri­tă de 93,24 de metri pătra­ţi.

Hote­lul Beta este aproa­pe iden­tic cu Alfa, dar va avea două gar­so­ni­e­re în plus la par­ter şi câte una la eta­je­le întâi, al doi­lea şi al tre­i­lea. Nu este clar deo­cam­da­tă dacă apar­ta­men­te­le şi gar­so­ni­e­re­le vor fi ulte­ri­or scoa­se la vân­za­re sau vor fi închi­ri­a­te în scop turis­tic.

Rea­min­tim că hote­lu­ri­le Alfa şi Beta nu erau fun­cţio­na­le de ani de zile şi au fost cum­pă­ra­te de la THR Marea Nea­gră, la sfârşi­tul anu­lui tre­cut, de fir­ma City Est Cli­ner, unde sunt acţio­nari doi cetă­ţeni chi­nezi. Potri­vit unor sur­se, aceş­tia ar fi plătit pe cele două imo­bi­le în jur de un mili­on de euro. (cugetliber.ro, 29 mar­tie 2017).


Man­ga­lia News, vineri, 18 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele