Cel mai norocos nenorocos om din lume: a căzut cu trenul, cu avionul, i‑a luat foc mașina, s‑a ciocnit de un camion ONU, a câștigat la loterie: nenea Frane!

0
766

Fra­ne Selak, un fost pro­fe­sor de muzi­că în eta­te de 90 de ani, este, de depar­te, cel mai noro­cos… neno­ro­cos om din lume. Croa­tul spu­ne că a scă­pat, până acum, de șap­te ori din ghea­re­le mor­ții, une­le din­tre ”ispră­vi­le” sale putând fi veri­fi­ca­te: a căzut cu un tren într-un canion, s‑a pră­bu­șit cu avio­nul, i‑a luat foc mași­na, s‑a cioc­nit de un camion ONU, a fost căsă­to­rit de cinci ori, a câști­gat la lote­rie și a decis să done­ze mare par­te din bani.

Pen­tru Fra­ne Selak, un pro­fe­sor de muzi­că din Croa­ția, pe atunci par­tea a Iugo­sla­vi­ei, via­ța a înce­put, cu ade­vă­rat, în ianu­a­rie 1962. Avea 33 de ani când s‑a suit într-un tren spre a mer­ge la niș­te rude. Plo­ua de câte­va zile, în defi­le­ul prin care tre­cea pămân­tul înce­pu­se să ple­ce la drum. Sub gre­u­ta­tea tre­nu­lui, șine­le au cedat, vago­nul în care se afla Fra­ne ros­to­go­lin­du-se în râu. 17 per­soa­ne au dece­dat în jurul său, în momen­tul pro­du­ce­rii tra­ge­di­ei. Fra­ne a fost scos de sub fia­re cu hipo­ter­mie, cu un braț frac­tu­rat, cu câte­va coas­te fisu­ra­te, dar viu!

Anul urmă­tor, în 1963, Fra­ne se suie într-un avion, pen­tru pri­ma sa expe­rien­ță la înăl­ți­me. Apa­ra­tul se defec­tea­ză, pier­de ambe­le motoa­re, intră în picaj, iar ero­ul nos­tru e arun­cat pe ușă afa­ră. 19 morți. Băi­a­tul cade pe o căpi­ță de fân, se ale­ge cu câte­va frac­turi. Este sin­gu­rul eve­ni­ment ce nu poa­te fi veri­fi­cat, în 1963, neîn­re­gis­trân­du-se, în acea par­te de lume, niciun acii­dent de acest fel.

Trec trei ani. 1966Fra­ne nu mai mer­ge cu tre­nul, Fra­ne nu mai mer­ge cu avio­nul, Fra­ne se suie într-un auto­buz. Șofe­rul pier­de con­tro­lul vola­nu­lui, acci­dent. Pără­seș­te șosea­ua, cade într-un râu. Patru morți. Fra­ne plea­că din spi­tal pes­te 11 zile… Și con­ti­nuă ”aler­ga­rea”.

1970. Selak deci­de să-și ia mași­nă, s‑o con­du­că el. Rezer­vo­rul se spar­ge, turis­mul ia foc. Sca­pă? Sca­pă!

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply