Caragialești? Sau replică la replici? [Tot despre Școala Gala Galaction și CEM]

0
438

Sorin Mihai: „Din două una, dați-mi voie: ori să se revi­zu­ias­că, pri­mesc! Dar să nu se schim­be nimi­ca (…)” (I. L. Cara­gi­a­le).

—————

S‑au spus mul­te nea­de­vă­ruri (eufe­mism nece­sar dia­lo­gu­lui civi­li­zat) des­pre ceea ce ar rezol­va pro­ble­ma de spa­țiu des­ti­nat uni­tă­ți­lor de învă­țământ. Ști­am că reac­ți­i­le vor fi, cu pre­că­de­re, dic­ta­te de emo­ții. Ști­am și că vor fi acu­za­ții furi­bu­n­de, mani­fes­ta­te prin depă­și­rea zonei decen­ței și prin ati­tu­dini pate­ti­ce. Ști­am și că voi cana­li­za toa­te frus­tră­ri­le și că unii vor pro­fi­ta poli­tic. Nu mă aștep­tam, însă, ca rațiu­nea să cede­ze în fața inte­re­su­lui mes­chin. Reve­nind la nea­de­vă­ruri, voi relua câte­va teme vehi­cu­la­te, pen­tru a lămuri (pe ori­ci­ne este inte­re­sat de acest lucru).

1) Pro­pu­ne­rea a venit pre­ci­pi­tat, nu au fost con­sul­tați toți fac­to­rii impli­cați.

Pri­ma dis­cu­ție pe aceas­tă temă a avut loc anul tre­cut, într‑o ședin­ță orga­ni­za­tă cu direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ. De aco­lo a venit și ide­ea rea­bi­li­tă­rii clă­di­ri­lor afla­te în con­ser­va­re, la Băne­scu. Rea­bi­li­ta­re care ar avea sens dacă ar fi folo­si­te pen­tru a rezol­va pro­ble­ma de spa­țiu.

Cu două săp­tămâni în urmă au fost dis­cu­ții în Con­si­li­ul Pro­fe­so­ral de la „Gala Galac­tion” (luni), apoi cu părin­ții (marți). Între timp, marți dimi­nea­ța am fost, ală­tu­ri de vice­pri­mar, la ISJ. Mier­curi s‑a soli­ci­tat o dis­cu­ție cu CEM, care putea avea loc chiar în ace­eași zi. Au tre­cut apoi 8 zile până când CEM a accep­tat întâl­ni­rea. Aces­tea fiind spu­se, este evi­dent că inten­ția a fost de la înce­put ace­ea de a dis­cu­ta cu toți fac­to­rii impli­cați (fie că sunt deci­zio­nali, fie că nu).

2) Aș fi avut acces la date­le din Sis­te­mul Infor­ma­tic Inte­grat al Învă­țămân­tu­lui din Româ­nia (SIIIR) ale Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia (CEM), de unde am pre­lu­at infor­ma­ții în mod ile­gal.

Pe site-ul Agen­ți­ei Româ­ne de Asi­gu­ra­re a Cali­tă­ții în Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar (http://beta.aracip.eu/…/Colegiul%20Economic%20Mangalia_1104…) se găsesc Rapoar­te­le anu­a­le de eva­lu­a­re inter­nă ale CEM, din ulti­mii 4 ani. Infor­ma­ții publi­ce, așa­dar. Deta­li­i­le refe­ri­toa­re la numă­rul de cla­se și de elevi din acest an șco­lar sunt din pri­mă­rie.

3) Inten­ția a fost să „fur” clă­di­rea CEM, inte­re­se­le mele fiind per­so­na­le.

Inten­ția mea nu a fost să pre­ju­di­ciez, ci să ofer solu­ții sau un punct de por­ni­re în dis­cu­ții. Am în con­ti­nu­a­re con­vin­ge­rea că solu­ția pro­pu­să rezol­va mai mul­te pro­ble­me, nu doar una: spa­țiu pen­tru CEM, spa­țiu pen­tru Gala Galac­tion, spa­țiu pen­tru Clu­bul Copi­i­lor. Dacă ar exis­ta inten­ția de dia­log, o solu­ție o poa­te con­sti­tui folo­si­rea comu­nă a spa­ți­u­lui CEM (care în para­lel ar folo­si spa­ți­ul clă­di­rii C5 până la fina­li­za­rea con­struc­ți­ei noi) de către cele două insti­tu­ții de învă­țământ. Dar ce iureș va crea și aceas­tă idee!

Regre­ta­bil este că întrea­ga dis­cu­ție s‑a trans­for­mat în pate­tism și în acu­za­ții nefon­da­te. În loc să dis­cu­tăm, de exem­plu, de o situ­a­ție de com­pro­mis și tranzi­to­rie, am ajuns la pozi­ții de for­ță. În locul argu­men­te­lor decen­te, s‑a folo­sit o gamă lar­gă de invec­ti­ve și de puneri în sce­nă emfa­ti­ce.

Abe­ra­ți­i­le lega­te de afa­ceri imo­bi­li­a­re și alte baza­co­nii de acest fel sunt atât de ridi­co­le, încât nu meri­tă aten­ție. Cât des­pre fap­tul că sin­gu­rul bene­fi­ci­ar ar fi Școa­la Gene­ra­lă „Gala Galac­tion” – am con­vin­ge­rea că și-ar dori un sediu nou, nu o clă­di­re cu uzu­ră cre­a­tă în timp. Dar acest lucru nu este posi­bil în vii­to­rul apro­pi­at, din mai mul­te con­si­de­ren­te, așa­dar pro­ble­ma rămâ­ne fără o rezol­va­re.

4) Învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual nu are legă­tu­ră cu auto­ri­ta­tea publi­că loca­lă și are foar­te mică legă­tu­ră cu demer­su­ri­le ce le poa­te între­prin­de CEM (așa­dar nu ar avea legă­tu­ră cu ide­ea de cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar).

Redau ART. 4 din Meto­do­lo­gia de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a învă­ţămân­tu­lui dual:
„Învă­ţămân­tul dual înde­pli­neş­te urmă­toa­re­le cerinţe:
a) exis­tenţa con­trac­tu­lui de par­te­ne­ri­at înche­iat între unul sau mai mulţi ope­ra­tori eco­no­mici sau între o asociaţie/un con­sorţiu de ope­ra­tori eco­no­mici, uni­ta­tea de învă­ţământ şi uni­ta­tea admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă pe raza căre­ia se află uni­ta­tea şco­la­ră, con­tract care sta­bi­leş­te con­di­ţi­i­le de cola­bo­ra­re, drep­tu­ri­le şi obli­ga­ţi­i­le părţi­lor, pre­cum şi cos­tu­ri­le asu­ma­te de par­te­neri; (…)”

Așa­dar, con­trac­tul de par­te­ne­ri­at sta­bi­leș­te clar cine sunt fac­to­rii impli­cați. Dacă mai este nece­sar să explic de ce admi­nis­tra­ția loca­lă și CEM ar tre­bui să se impli­ce în atra­ge­rea în con­trac­te de par­te­ne­ri­at a agen­ți­lor eco­no­mici din turis­mul local, voi reve­ni cu expli­ca­ții.

Este o moda­li­ta­te prin care se poa­te core­la nevo­ia de for­ță de mun­că loca­lă cu ofer­ta edu­ca­țio­na­lă. Prac­ti­ca ele­vi­lor din învă­țămân­tul dual se poa­te face și în spa­ți­i­le uni­tă­ții de învă­țământ, situ­a­ție în care agen­tul eco­no­mic și admi­nis­tra­ția loca­lă au obli­ga­ții con­trac­tu­a­le pri­vind dezvol­ta­rea bazei mate­ri­a­le a șco­lii. De exem­plu, uni­ta­tea admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă are ca obli­ga­ții (art. 16):

a) asi­gu­ra­rea chel­tu­ie­li­lor nece­sa­re pen­tru fun­cţio­na­rea în bune con­di­ţii a între­gu­lui pro­ces de edu­ca­ţie şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă deru­lat în uni­ta­tea de învă­ţământ, în con­for­mi­ta­te cu regle­men­tă­ri­le lega­le în vigoa­re;

b) iden­ti­fi­ca­rea şi pla­ni­fi­ca­rea, în cola­bo­ra­re cu uni­ta­tea şco­la­ră şi ope­ra­to­rii eco­no­mici par­te­neri de prac­ti­că, a lucră­ri­lor de întreţi­ne­re, repa­ra­ţii capi­ta­le, con­so­li­dări şi a obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii nece­sa­re pen­tru dezvol­ta­rea uni­tă­ţii şco­la­re şi cre­ş­te­rea cali­tă­ţii pro­ce­su­lui de edu­ca­ţie şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă;

c) asi­gu­ra­rea, în cadrul finanţă­rii com­ple­men­ta­re din buge­tul local, a sume­lor nece­sa­re pen­tru chel­tu­ie­li­le de inves­ti­ţii, repa­ra­ţii capi­ta­le, con­so­li­dări şi alte cate­go­rii de chel­tu­ieli nece­sa­re; (…)”

Pe scurt, baza mate­ria­lă care acum este admi­nis­tra­tă de Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” putea fi îmbu­nă­tă­ți­tă prin aport con­sis­tent al pri­mă­ri­ei și al agen­ți­lor eco­no­mici, ÎN BAZA UNUI CONTRACT care ar sta­bili ce are de făcut fie­ca­re.

Într-ade­văr, nu este obli­ga­ția nici­u­nu­ia din­tre fac­tori de a pune baze­le învă­țămân­tu­lui dual la Man­ga­lia. Poa­te că nu își doresc agen­ții eco­no­mici, poa­te nu vrea CEM, poa­te nu este o pro­ble­mă strin­gen­tă și direc­tă a admi­nis­tra­ți­ei loca­le. Poa­te nu ar tre­bui să facem ceva, în acest sens (deși tind să cred că nu este așa).

5) Tre­bu­ia să fac un stu­diu cu pri­vi­re la nevo­ia de spa­țiu a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, pen­tru a sta­bili clar dacă exis­tă aceas­tă nevo­ie.

Mi s‑a soli­ci­tat o opi­nie cu pri­vi­re la tipul de clă­di­re care ar fi de con­stru­it pe un spa­țiu iden­ti­fi­cat de exe­cu­tiv în cur­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”. La baza argu­men­tă­rii per­so­na­le au stat mai mul­te con­si­de­ren­te.

a) Pro­iec­tul pen­tru o clă­di­re nouă des­ti­na­tă uni­tă­ți­lor de învă­țământ urmea­ză a fi depus pen­tru un liceu. În soli­ci­ta­re tre­bu­ie pre­ci­zat de la înce­put pen­tru ce tip de învă­țământ (pri­mar, gim­na­zi­al, liceal) se soli­ci­tă con­stru­i­rea unei noi clă­diri. Din dis­cu­ți­i­le cu pro­iec­tan­ții și cu exe­cu­ti­vul, s‑a ajuns la con­clu­zia că pro­iec­tul ar avea șanse mari de reu­și­tă dacă s‑a soli­ci­ta o clă­di­re de liceu, deo­a­re­ce:

- până la dis­cu­ția des­pre oport­u­ni­ta­tea pro­iec­tu­lui, cei­lalți soli­ci­tanți au depus pro­iec­te pen­tru clă­diri de școli gene­ra­le, așa­dar șanse­le ca pro­iec­tul Man­ga­li­ei să fie finan­țat ar fi mult mai mari dacă nu intră în ace­eași cate­go­rie (mai mult, schim­ba­rea clă­di­rii unui liceu/ cole­giu nu ridi­că pro­ble­me lega­te de func­țio­na­rea în cir­cum­scrip­ția șco­la­ră);

- uni­ta­tea de învă­țământ liceal care, din punc­tul meu de vede­re, are cel mai mare defi­cit de spa­țiu este CEM: Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” lucrea­ză într-un schimb, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” – în două, iar CEM – în trei.

b) Infor­ma­ți­i­le folo­si­te de mine sunt pre­lu­a­te de pe site-ul sus-men­țio­nat și din rapor­tă­ri­le CEM către pri­mă­rie. De la com­par­ti­men­tul de învă­țământ al pri­mă­ri­ei am aflat, de exem­plu, că CEM are 3 schim­buri și pau­ze de 5 minu­te (sin­gu­ra uni­ta­te de învă­țământ din oraș cu ase­me­nea pro­gram, de ani de zile). De pe site am aflat că numă­rul ele­vi­lor de la cole­giu a cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv, față de anul tre­cut.

6) CEM nu are nevo­ie de mai mult spa­țiu.

Aceas­ta a fost și con­clu­zia dis­cu­ți­ei cu dum­ne­a­lor, căci se pare au refu­zat ide­ea de con­stru­i­re a unei noi clă­diri (cel puțin prin pro­iec­tul pre­zen­tat la întâl­ni­re). Poa­te că am greșit și aceas­ta este situ­a­ția cu ade­vă­rat. Pen­tru cla­ri­fi­ca­re, exe­cu­ti­vul a cerut punc­te de vede­re în scris. Din momen­tul în care acest punct de vede­re îi va par­ve­ni exe­cu­ti­vu­lui, înseam­nă că Man­ga­lia nu are nevo­ie de o clă­di­re nouă pen­tru ele­vii de liceu, iar CEM nu con­si­de­ră că ar avea o pro­ble­mă de spa­țiu acum sau în vii­to­rul apro­pi­at.

Ori­cum ar fi, rămâ­ne ati­tu­di­nea obtu­ză și refrac­ta­ră a uno­ra de la care mă aștep­tam să poa­tă argu­men­ta civi­li­zat, ati­tu­di­nea pate­ti­că și oport­u­nis­mul cu care alții m‑au obiș­nu­it deja și lip­sa de con­sec­ven­ță a alto­ra, care și-au schim­bat opi­ni­i­le de pe o zi pe alta.


Pre­lu­a­re de pe Face­bo­ok, 02.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply