Capcana voucherului de vacanță. De ce e refuzat de unii angajați din școli

0
898

Tot per­so­na­lul din sec­to­rul public, dar și din com­pa­ni­i­le în care sta­tul este acțio­nar unic sau majo­ri­tar, va bene­fi­cia de vou­che­re de vacan­ță, potri­vit legii. Numai că, la scurt timp după apa­ri­ția nor­me­lor de apli­ca­re, mulți au înce­put să-și dea sea­ma că gene­ro­zi­ta­tea guver­nan­ți­lor a avut în spa­te și alte moti­ve, nu doar revi­go­ra­rea turis­mu­lui, ci și atra­ge­rea de mai mulți bani la buget. Asta pen­tru că valoa­rea vou­che­ru­lui va fi impo­zi­ta­tă la sala­riu.

Impo­zi­ta­rea la sala­riu a vou­che­ru­lui va con­du­ce la o sumă mult mai mare plăti­tă către stat de către fie­ca­re bene­fi­ci­ar. Iar cal­cu­lul este foar­te sim­plu. Valoa­rea vou­che­ru­lui este de 1.450 de lei. Suma care însă va reve­ni anga­ja­tu­lui, după impo­zi­ta­re, va influ­en­ța însă în mod nega­tiv buge­tul fie­că­rui bene­fi­ci­ar. Asta pen­tru că, deși era mult mai sim­plu ca vou­che­rul să fie impo­zi­tat direct s‑a pre­fe­rat însă o altă vari­an­tă.

Ast­fel, în cazul în care impo­zi­ta­rea se rea­li­za la suma de 1.450 de lei, anga­ja­tul plă­tea la stat 385 de lei, suma răma­să din vou­cher fiind de 1065 de lei.

În cazul în care valoa­rea vou­che­ru­lui este intro­du­să în sala­riu, după impo­zi­ta­re, se con­sta­tă că de fapt per­soa­na bene­fi­ci­a­ză de o sumă puțin mai mare de jumă­ta­te din valoa­rea de 1.450 de lei. Cu alte cuvin­te prac­tic își va plăti jumă­ta­te din vacan­ța pe care guver­nan­ții spun că i‑o ofe­ră gra­tu­it.

Citiți mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply