Campionatul Naţional de Kung-Fu, ediţia 2018, pentru copii, cadeţi, juniori, seniori şi veterani, va avea loc la Constanța

0
384

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE KUNG-FU: Dumi­ni­că 13.05.2018, la Com­ple­xul Spor­tiv „Tomis” din Con­stanţa, str. Flă­mîn­da, nr.11, se va desfă­şu­ra Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, la pro­be­le de „Sha­o­lin San­da Non-Con­tact” şi „Tuishou”, edi­ţia 2018, pen­tru copii, cadeţi, juni­ori, seni­ori şi vete­rani.

Pro­ba de „Sha­o­lin San­da Non-Con­tact”, este o pro­bă spor­ti­vă care pro­vi­ne din sti­lul de lup­tă al călu­gă­ri­lor de la Tem­plul „Sha­o­lin” din Chi­na. Este cea mai veche for­mă de lup­tă spor­ti­vă cunos­cu­tă, cu reguli şi carac­te­ris­tici spe­ci­fi­ce. În aceas­tă for­mă de lup­tă nu se atin­ge capul, cu lovi­turi de pumn sau de picior, dar se per­mi­te atin­ge­rea trun­chiu­lui şi a picioa­re­lor. De ase­me­nea se per­mit teh­ni­ci­le de pro­iec­ta­re.

Pro­ba „Tuishou” (mâini lipi­cioa­se) este o for­mă de pre­gă­ti­re şi de con­curs, care se bazea­ză pe sta­bi­li­ta­te, echi­li­bru şi refle­xe de auto-apă­ra­re, care con­stă în împin­ge­rea adver­sa­ru­lui şi deze­chi­li­bra­rea aces­tu­ia.

Cate­go­ri­i­le de vîr­stă sînt: copii: 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani, 12–13 ani, cadeţi 14–15 ani, juni­ori 16–17 ani, seni­ori 18–34 ani, vete­rani +35 ani,  la femi­nin şi mas­culin.

S‑au înscris 70 de spor­tivi din 9 clu­buri spor­ti­ve mem­bre ale Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Arte Marţi­a­le de Con­tact.

Pro­gra­mul cam­pi­o­na­tu­lui este urmă­to­rul:

-10.00–10.15: Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă.
‑10.15–14.00: Meciuri la „Tuishou”, la supra­fa­ţa A: seni­ori, tine­ret, juni­ori şi cadeţi, iar la la supra­fa­ţa B: copii 6–7 ani, 8–9 ani, 10–11 ani şi 12–13 ani.
‑14.00–14.30: Pau­za de masă.
‑14.30–17.00: Meciuri la „Sha­o­lin San­da Non-Con­tact” la supra­fa­ţa A.
‑17.00–17.30: Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re.
‑17.30: Închi­de­rea cam­pi­o­na­tu­lui.

Cam­pi­o­na­tul se desfă­şoa­ră cu spri­ji­nul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret şi Sport Con­stanţa, direc­tor Mari­a­na Solo­mon şi a per­so­na­lu­lui de la Com­ple­xul „Tomis”.

Intra­rea la sala Tomis este libe­ră!

Vă aştep­tăm!

PREŞEDINTE C.S. „MAREA NEAGRĂ”,

ŞEF LUC. DR. IORDĂNOAIA FLORIN.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply