Autostrada Soarelui…, vedere din data de 25 mai 2018!

0
712


Autos­tra­da Soa­re­lui: tram­bu­li­nă / por­țiu­ne de șosea rup­tă. Vede­re din data de 25 mai 2018! 

CNAIR depla­sea­ză de urgen­ță la km 17 al Autos­tră­zii Soa­re­lui, echi­pe și uti­la­je, pen­tru a reme­dia în cel mai scurt timp pro­ble­ma cre­a­tă de ridi­ca­rea brus­că a două plăci de beton, pe ban­da de urgen­ță, pe sen­sul de mers Con­stan­ța-Bucu­rești. În acest moment se cir­cu­lă pe ambe­le benzi ale sen­su­lui de mers, cu res­tric­ție de vite­ză la 60 km/h, pe o por­țiu­ne de aprox 200 m, în zona eve­ni­men­tu­lui.

Direc­to­rul Gene­ral al CNAIR, Nar­cis Nea­ga se află la fața locu­lui pen­tru a se asi­gu­ra că zona este sem­na­li­za­tă cores­pun­ză­tor, ast­fel încât cir­cu­la­ția să se poa­tă des­fă­șu­ra în con­di­ții de sigu­ran­ță pe tim­pul nop­ții. Au fost deja monta­te sis­te­me de ilu­mi­nat pe acest tron­son de drum, ast­fel încât în aceas­tă noap­te, uti­la­je­le CNAIR să poa­tă inter­ve­ni pen­tru reme­di­e­rea urgen­tă a pro­ble­mei.

Au fost che­mați de urgen­ță Direc­to­rul Direc­ți­ei de Men­te­nan­ța Dru­muri Națio­na­le și Autos­trăzi, Flo­rin Das­că­lu și șeful Sec­ți­ei pen­tru între­ți­ne­rea autos­tra­zi­lor, Sil­viu Popes­cu, pen­tru supra­ve­ghe­rea lucră­ri­lor. (sur­se din pre­să). (foto — Fb).


Man­ga­lia News, 26.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele