ATENȚIE, ȘOFERI! Podul de la Agigea va fi din nou ÎNCHIS! Epopeea unei reparaţii

0
1720

REPLICA: Vă mai ţin ner­vii? INCOMPETENŢI! Epo­pe­ea unei repa­ra­ţii: Podul de la Agi­gea va fi din nou ÎNCHIS!

Podul de la Agi­gea, podul repa­ra­ţi­i­lor fără sfârşit! Cu greu ne mai amin­tim de ace­le cli­pe în care podul a func­țio­nat un an de zile fără să exis­te res­tric­ții, repa­ra­ții, fără să fie închis sau ori­ce alt motiv să se for­meze cozi inter­mi­na­bi­le vara.

Răb­da­rea șofe­ri­lor urmea­ză să fie pusă din nou la încer­ca­re, înce­pând de pe data de 22 mai până pe 16 iunie. Vor exis­ta diver­se res­tric­ții, iar între 12–15 iunie a.c., pe tim­pul nop­ții, cir­cu­la­ția va fi închi­să în tota­li­ta­te pen­tru repa­ra­ții. Aștep­tăm cu inte­res și momen­tul în care repre­zen­tan­ții de la Dru­muri și Poduri vor anun­ța cu vehe­men­ță că lucră­ri­le de repa­ra­ții au fost fina­li­za­te. Până atunci, con­stăn­țe­nii și turiș­tii mai au de aștep­tat la coa­dă…

Coti­dia­nul „Repli­ca” de Con­stan­ța a soli­ci­tat repre­zen­tan­ți­lor CNAIR deta­lii refe­ri­toa­re la situ­a­ția Podu­lui de la Agi­gea și dacă urmea­ză să mai fie impu­se res­tric­ții în acest an. În răs­pun­sul for­mu­lat de către aceștia, pe lân­gă lucră­ri­le care vor avea loc până la mij­lo­cul lunii iunie, este pre­ci­zat fap­tul că dacă urmea­ză și alte lucrări în plan, com­pa­nia va anun­ța în timp util șofe­rii.

De pre­ci­zat, în acest con­text şi podul nou de la Agi­gea, cel care face legă­tu­ră cu RO-RO-ul, dar și cu Por­tul Sud Con­stan­ța. Aces­ta va fi des­chis fără pro­ble­me tot tim­pul anu­lui. Doar în aceas­tă peri­oa­dă, până pe 27 mai, sunt lucrări de asfal­ta­re la intra­re pe pod, fără a fi închi­să cir­cu­la­ția, după cum a pre­ci­zat Dan Tivi­lichi, de la CN APM Con­stan­ța.

Reve­nind la podul vechi, con­struc­to­rul care exe­cu­tă lucrări de rea­bi­li­ta­re pe DN 39, km 8+988, eta­pa de lucru pen­tru refa­ce­rea struc­tu­rii meta­li­ce din vâr­ful pilo­nu­lui cen­tral, anun­ță că, până la data de 15 iunie 2018 vor fi urmă­toa­re­le res­tric­ții:

- În peri­oa­da 22 mai — 4 iunie, între ore­le 09:00–16:00, cir­cu­la­ția se va des­fă­șu­ra pe ben­zi­le late­ra­le în ambe­le sen­suri, cu închi­de­rea ben­zi­lor media­ne pe ambe­le sen­suri;

- În peri­oa­da 5 iunie – 8 iunie, între ore­le 09:00–16:00, cir­cu­la­ția se va des­fă­șu­ra în ambe­le sen­suri, cu închi­de­rea ben­zii 1 afe­ren­tă sen­su­lui Agi­gea – Con­stan­ța, pe celă­lalt sens Con­stan­ța – Agi­gea;

- În peri­oa­da 9 iunie – 12 iunie, între ore­le 09:00–16:00, cir­cu­la­ția se va des­fă­șu­ra în ambe­le sen­suri, cu închi­de­rea ben­zii 1 afe­ren­tă sen­su­lui Agi­gea – Con­stan­ța, pe celă­lalt sens Con­stan­ța – Agi­gea cir­cu­la­ția des­fă­șu­rân­du-se pe ambe­le sen­suri.

Podul va fi închis în TOTALITATE cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re, pe toa­tă lun­gi­mea podu­lui, în peri­oa­da 12–15 iunie, doar între ore­le 22:00–6:00. Mai mult, în peri­oa­da 22 mai, ora 09:00 – 15 iunie, ora 06:00, se men­țin urmă­toa­re­le res­tric­ții:

- Limi­ta­rea vite­zei la 50 km/h, pe toa­tă dura­ta lucră­ri­lor;

- Păs­tra­rea unei dis­tan­țe de minim 80 de metri între vehi­cu­le­le cu MTMA pes­te 15 tone, regle­men­ta­tă prin indi­ca­toa­re ruti­e­re fig. C23 și adi­țio­na­lul P14, con­form SR1848‑1–2011;

- Depă­și­rea este inter­zi­să pe pod;

- Res­tric­țio­na­rea tra­fi­cu­lui pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le și covoa­ie­le aga­ba­ri­ti­ce prin res­tric­ție de înăl­ți­me de 5,5 metri.

Se poa­te uti­li­za ca rută alter­na­ti­vă pen­tru con­du­că­to­rii auto, pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ră­rii tra­fi­cu­lui pe podul Agi­gea: nod Ruti­er A4 (inter­sec­ție cu DN39), Agi­gea – A4 (Intra­re Port Con­stan­ța – Sud) — Podul Nou (Apo­lo­dor) pes­te C.D.M.N – Bre­tea Acces la DN 39 (Efo­rie Nord – Agi­gea) – DN 38 (Agi­gea – Negru Vodă) cu o lun­gi­me de 4,95 de kilo­me­tri.

Cla­u­dia CORBUreplicaonline.ro, 24 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply