ATENȚIE MARE! În Bulgaria, hoții au o nouă metodă de furt! Noi am pățit‑o!

0
6316

Spui mereu ca nu ți se poa­te intam­pla toc­mai ție, iar cand se intam­plă rea­li­zezi cât de urât este acest sen­ti­ment…

Con­cret, după achi­zi­tia cele­bre­lor sutlu bak­la­va si ple­ca­rea din Istan­bul, unde­va in jurul orei 11:30 si o opri­re in Kir­k­la­reli pen­tru cum­pă­ră­turi, dru­mul spre casă, prin Bul­ga­ria a fost unul des­tul de lejer.

Am ales sa mân­căm la Happy Sushi, in Var­na. Par­ca­rea de lan­gă parc (cei care merg in aco­lo știu de ea) este aglo­me­ra­tă cam tot tim­pul, așa că ieși­rea unei mașini aproa­pe de capă­tul ei, ne‑a fost foar­te uti­lă, pen­tru a nu mai face incă o tură pe stră­du­țe­le din zonă.

Fix de unde a ieșit acea mași­nă, pe tro­tu­ar erau doi indi­vizi care aștep­tau puțin in late­ral.

Pri­e­te­nul meu ii remar­că și le spu­ne soți­i­lor noas­tre să aibă gri­jă când vor des­chi­de uși­le mași­nii (folii negre spa­te si lune­tă) să nu se vadă baga­je­le si cum­pă­ră­tu­ri­le.

Cobo­râm, avem gri­jă sa inchi­dem mași­na, facem câți­va pași, după care ne intoar­cem pri­vi­rea spre mași­nă (Toyo­ta Pri­us Hybrid model 2011) si cum cei doi erau in con­ti­nu­a­re la doi metri de botul mași­nii, mai inchi­dem din tele­co­man­dă pen­tru sigu­ran­ță, incă o dată.

La masă nu cred ca am stat mai mult de 45 minu­te…

Ne-am intors, am des­chis mași­na, iar soția pri­e­te­nu­lui con­sta­tă ca se făcu­se loc pe ban­che­ta din spa­te. Soția mea vine cu com­ple­ta­rea ”lip­sesc bacla­va­le­le” (11kg), iar noi deja urcați in mași­nă, sim­țim miro­sul proas­păt al unui par­fum băr­bă­tesc.

Ce proști, ne-au furat bacla­va­le­le, când erau o gră­ma­dă de baga­je și cum­pă­ră­turi in por­tba­gaj”!
“Ia vezi lap­top-ul”.
“E băgat bine sub sca­un!”
“Nu este” 😳
“Ipho­ne-ul din coti­e­ră?”- (rămă­se­se fără bate­rie).
“Nici ăsta nu este” 😡

Aju­nși aca­să, lis­ta ince­pe a se mări cu par­fu­mul meu din­tr-unul din baga­je, pas­ta de tahini dintr‑o altă pun­gă, cutia de rahat, deter­gen­tul Per­sil, bido­nul de Lenor si cel de săpun lichid din por­tba­gaj etc.

Se pare că mai nou hoții reu­șesc pen­tru ori­ce mași­nă sa copi­e­ze frec­ven­ța de inchi­de­re din che­ie chiar in momen­tul când pro­pi­e­ta­rul plea­că și iși inchi­de mași­na. După aceas­ta ei pot des­chi­de fără pro­ble­me sau chiar porni mași­na.

Am ales să pos­tez acest mesaj, dorind ca infor­ma­ția sa ajun­gă la cât mai mulți români, să iși dea sea­ma ca ast­fel de situ­a­ții pot apă­rea și in alte zone ale Bul­ga­ri­ei și să poa­tă acțio­na in con­se­cin­ță. (S.M, 2 mai 2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply