ATENȚIE! Luni, 14 mai, demarează acțiunile de delarvizare avio și dezinsecție terestră, la Mangalia și în stațiuni!

0
360

În aten­ția api­cul­to­ri­lor și seri­ci­cul­to­ri­lor!

Luni, 14 mai 2018, com­pa­nia Pola­ris M. Hol­ding S.R.L. dema­rea­ză acțiu­ni­le de delar­vi­za­re avio și dez­in­sec­ție teres­tră, la Man­ga­lia și în sta­țiuni!

UPDATE: Cam­pa­nie de dez­in­sec­ție, la Man­ga­lia

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia dema­rea­ză înce­pând de luni, 14 mai, o cam­pa­nie de dez­in­se­cţie aeri­a­nă și teres­tră pen­tru com­ba­te­rea tutu­ror insec­te­lor dău­nă­toa­re. Pri­ma eta­pă a dez­in­se­cţi­ei, se va des­fă­șu­ra la nive­lul solu­lui, înce­pând cu pri­me­le ore ale dimi­ne­ții, iar a doua eta­pă va avea loc, pe calea aeru­lui, în inter­va­lul orar 12:00 – 20:00. De ase­me­nea, se va inter­ve­ni în toa­te zone­le ume­de, bălți și lacuri din oraș și sta­țiuni pen­tru acțiu­nea de delar­vi­za­re. Ast­fel, un avion uti­li­tar va împră­ş­tia insec­ti­cid de tipul Vec­to­Ba­c­bac, sub­stan­ță avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul de Sănă­ta­te Publi­că Bucu­rești. În cazul în care con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce sunt nefa­vo­ra­bi­le, acțiu­nea de dez­in­sec­ție se amâ­nă pen­tru o dată ulte­ri­oa­ră, care va fi comu­ni­ca­tă în timp util. Pe aceas­tă cale, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia înști­in­țea­ză cres­că­to­rii de albi­ne şi cres­că­to­rii de viermi de măta­se să îşi pro­te­je­ze stu­pii, res­pec­tiv cres­că­to­ri­i­le, de sub­stanţe­le toxi­ce.


Man­ga­lia News, Vineri, 11 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele