Astăzi, 6 mai, comunitatea turco-tătară este în sărbătoare!

0
464
Booking.com

Kidir­lez bai­rami kairli bol­sin! 

Pe 6 mai, comu­ni­ta­tea tur­co-tăta­ră este în săr­bă­toa­re. Săr­bă­toa­rea se numeş­te Kidir­lez şi sem­ni­fi­că, în prin­ci­piu, veni­rea verii. Kidir­lez se mai tra­du­ce prin ver­dea­ţă, iar­bă, învi­e­rea natu­rii, încân­ta­rea ochi­lor cu natu­ra.

De‑a lun­gul isto­ri­ei, aceas­tă săr­ba­toa­re a cunos­cut diver­se modi­fi­cări şi adap­tări. În Dobro­gea, aceas­tă săr­bă­toa­re mai sem­ni­fi­că şi ziua de pome­ni­re a morţi­lor. În zile­le pre­mer­gă­toa­re săr­ba­to­rii, se mer­ge în cimi­tir, se face curat şi se îngri­jesc mor­min­te­le. În dimi­nea­ţa zilei de Kidir­lez, se gătesc mân­că­ruri tra­di­ţio­na­le. Aces­tea se împart, la cimi­tir, celor nevo­ia­şi.

Cred că este impor­tant, pen­tru o mai bună con­vi­eţu­i­re şi înţe­le­ge­re, să ne cunoa­ş­tem tra­di­ţi­i­le şi săr­bă­to­ri­le, dar mai ales să ni le res­pec­tăm, indi­fe­rent de reli­gie sau etnie.

Isma­il Ghiul­fer Aisun, fb.


Man­ga­lia News, 06.05.2014.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele