Asociația Flag Mangalia Litoral anunță lansarea proiectului “Dezvoltarea comunităților pescărești prin implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată în zona Mangalia Litoral”

0
605

Aso­ci­a­ția Flag Man­ga­lia Lito­ral are deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta la con­fe­rin­ța de lan­sa­re a pro­iec­tu­lui “Dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ți­lor pes­că­rești prin imple­men­ta­rea stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re loca­lă inte­gra­tă în zona Man­ga­lia Lito­ral”, finan­țat din Fon­dul Euro­pean pen­tru Pes­cu­it prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020.

Eve­ni­men­tul va avea loc vineri, 25.05.2018, la Clu­bul Nau­tic Man­ga­lia (muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Por­tul Turis­tic Man­ga­lia), la Sala de Con­fe­rin­țe, înce­pând cu ora 11:00.

Obiec­ti­vul spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui con­stă în spri­ji­ni­rea sec­to­ru­lui pes­că­resc și al acva­cul­tu­rii sus­te­na­bi­le prin rea­li­za­rea de acțiuni colec­ti­ve ce au ca scop dezvol­ta­rea zonei pes­că­rești prin măsuri pre­cum:

·       Valoa­rea adă­u­ga­tă, cre­a­rea de locuri de mun­că, atra­ge­rea tine­ri­lor şi pro­mo­va­rea ino­vă­rii în toa­te eta­pe­le lanţu­lui de apro­vi­zio­na­re cu pro­du­se pes­că­reşti şi din acva­cul­tu­ră;

·       Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ţă­rii pe tot par­cur­sul vieţii şi a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it şi acva­cul­tu­ră;

·       Spo­ri­rea şi capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu prin selec­ti­vi­ta­tea unel­te­lor in pes­cu­i­tul marin și pro­te­ja­rea spe­ci­i­lor;

·       Pro­mo­va­rea bunăs­tă­rii soci­a­le şi a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în zone­le de pes­cu­it şi de acva­cul­tu­ră, inclu­siv a pes­cu­i­tu­lui, a acva­cul­tu­rii şi a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mari­tim.

Aso­ci­a­ția Flag Man­ga­lia Lito­ral repre­zin­tă solu­ția con­cre­tă, trans­for­ma­rea în rea­li­ta­te a poten­ți­a­lu­lui pe care comu­ni­tă­ți­le loca­le din zonă îl pot valo­ri­fi­ca pen­tru a se putea înscrie în aceas­tă nouă abor­da­re a dezvol­tă­rii zone­lor pes­că­rești, o abor­da­re prin care se încu­ra­jea­ză întoar­ce­rea și/sau sta­bi­li­rea tine­ri­lor în teri­to­ri­ul pes­că­resc și dezvol­ta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă și cul­tu­ra­lă a aces­tu­ia în sco­pul atin­ge­rii obiec­ti­vu­lui spe­ci­fic al Pri­o­ri­tă­ții Uniu­nii 4 „Pro­mo­va­rea creș­te­rii eco­no­mi­ce, a inclu­ziu­nii soci­a­le și a creă­rii de locuri de mun­că și fur­ni­za­rea de spri­jin pen­tru creș­te­rea șanse­lor de anga­ja­re și a mobi­li­tă­ții for­ței de mun­că în cadrul comu­ni­tă­ți­lor cos­ti­e­re și inte­ri­oa­re, depen­den­te de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră, inclu­siv diver­si­fi­ca­rea”.

Eve­ni­men­tul va pri­le­jui pre­zen­ta­rea obiec­ti­ve­lor stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re loca­lă, pre­cum și modul de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui.

La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei Flag Man­ga­lia Lito­ral, repre­zen­tanți ai insti­tu­ți­i­lor guver­na­men­ta­le, ai auto­ri­tă­ți­lor publi­ce loca­le, poten­ți­ali bene­fi­ci­ari, repre­zen­tanți ai soci­e­tă­ții civi­le și ai aso­ci­a­ţi­i­lor patro­na­le, pre­cum și jur­na­liști.

Cu sti­mă,

MĂNĂILĂ MARIAN SORINEL,

Mana­ger Aso­ci­a­ția Flag Man­ga­lia Lito­ral.


Man­ga­lia News, 23 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele