ARCA TV: Nu rata o emisiune a Românilor pentru Români, joi, 31 mai!

0
338

Arca TV: Dorin­ța de a putea ară­ta tutu­ror Româ­ni­lor cine sun­tem și ce rea­li­zăm, ori­un­de pe glob, tre­ce din­co­lo de ori­ce expe­rien­ță de tele­vi­ziu­ne, cunoș­tin­țe teh­ni­ce, înca­dra­turi… și reu­șim, de fie­ca­re dată să adu­cem Româ­nii mai aproa­pe și să dove­dim că sun­tem o nație puter­ni­că, capa­bi­lă și mân­dră de fap­tul că sun­tem Români!

Cla­u­dia Gutu­les­cu, FELICITĂRI, ai reu­șit impo­si­bi­lul și asa cum ți-am și scris, e o onoa­re și un pri­vi­le­giu să putem să te avem în echi­pa Arca TV, ală­tu­ri de mulți Români extrem de talen­tați! Leo­nard Paras­chiv, mul­țu­mim, pen­tru impli­ca­re și efort, și bun venit în echi­pă!

Din Lon­dra, vor fi pre­zenți Bogdan Cront si Dl. Valen­tin Mun­tean, Con­su­lul Gene­ral al Amba­sa­dei Roma­niei la Lon­dra, într-un inter­viu geni­al rea­li­zat de Bogdan (pe Bogdan îl vom vedea mai des la Arca TV).

Vom vedea un inter­viu inspi­ra­țio­nal des­pre reu­și­tă cu Ana Tudo­ra­che, fost asis­tent medi­cal într-un sat din Româ­nia, acum Ope­ra­tio­nal Support Mana­ger la CARE UK, una din­tre pri­me­le 5 com­pa­nii medi­ca­le în Rega­tul Unit.

Arca TV a fost acre­di­ta­tă la dine­ul Hos­pi­ces of Hope, una din­tre cele mai soli­de orga­ni­za­ții de cari­ta­te din Rega­tul Unit. Am avut plă­ce­rea să îi putem inter­vi­e­va pe Alex Pădu­rea­nu, Direc­tor Exe­cu­tiv, Gra­ham Pero­lls, CEO și Fon­da­tor, Anna Pero­lls, Fun­drai­sing and Reso­ur­ces Direc­tor, și Dr. Liviu Chin­driș, Pre­șe­din­te APOLLO PALLIATIVE SERVICES, un sus­ți­nă­tor al orga­ni­za­ți­ei de cari­ta­te Hos­pi­ces of Hope, cu o acti­vi­ta­te inten­să în Româ­nia.

Eve­ni­men­tul a fost pre­zen­tat de Mădă­li­na Ghe­nea, o român­că impli­ca­tă în sus­ți­ne­rea ini­ția­ti­ve­lor cari­ta­bi­le pen­tru Româ­nia.

Hora Măr­ți­șo­ru­lui”, com­pu­să de mare­le vio­lo­nist Român Gri­go­raș Dini­cu, într‑o inter­pre­ta­re ori­gi­na­lă a Roc­k’n Vio­lin din Montre­al, com­pu­să din Calin Rotar la chi­ta­ră și Codruț Car­va­țchi la vioa­ră.

Ziua Euro­pei și Ziua Inde­pen­den­ței Româ­ni­ei săr­bă­to­ri­tă în Los Ange­les. Bine­în­țe­les, ca întot­dea­u­na, echi­pa Arca TV din Los Ange­les, Tudor Petrut, Teo­dor Fal­con Covrig, Cris­ti­an D Col­dea, de la Col­dea Pro­duc­tions, Aura Imba­rus și Nata­lia Ghi­las­cu au fost pre­zenți la eve­ni­men­tul orga­ni­zat impe­ca­bil de Dl. Con­sul Gene­ral al Româ­ni­ei la Los Ange­les, Cos­min Dumi­tres­cu. Pre­zen­tări de modă și pro­iec­ție de film Româ­nesc, ingre­dien­te­le per­fec­te pen­tru o sea­ră memo­ra­bi­lă în ceta­tea fil­mu­lui.

Din Hous­ton, Texas, vă pre­zen­tăm culi­se­le rea­li­ză­rii unui spec­ta­col Cirque du Sole­il, cu aju­to­rul lui Robert Tita, spe­cia­list in sce­no-teh­ni­că la Cirque du Sole­il. O poves­te des­pre ce înseam­nă să fii acro­bat, des­pre cum se orga­ni­zea­ză un spec­ta­col și des­pre cum își ris­că via­ța, în fie­ca­re zi, un artist de circ.

Sun­tem bucu­roși să îi pre­zen­tăm pe cei mai noi par­te­neri ai Arca TV, agen­ția de pre­să Buc­Press din Cer­nă­uți, Buco­vi­na! Se vor pre­zen­ta Româ­nii extra­or­di­nari din Cer­nă­uți, Pre­șe­din­te­le agen­ți­ei Buc­Press, Marin Gher­man și cole­gii lui, care depun un efort extra­or­di­nar să păs­tre­ze vii obi­ce­iu­ri­le și tra­di­ți­i­le Româ­nești. Mul­țu­mim, Buc­Press, și ne bucu­răm că faceți par­te din minu­na­ta echi­pă Arca TV!

Din Dubai, Dan Mitre și Cor­ne­lia Crai­nic vă pre­zin­tă poves­tea unui medic vete­ri­nar Român, Vic­tor Mate­u­ță, care a reu­șit să își înde­pli­neas­că visul, ace­la de a îngriji păsă­ri­le pe care le iubeș­te cel mai mult. Șoi­mii folo­siți de șei­cii din Dubai la vână­toa­re.

Lis­te­le de cola­bo­ra­tori și agenți ai Secu­ri­tă­ții revin în actu­a­li­ta­te. Un inter­viu extrem de inte­re­sant rea­li­zat de Adri­an Arde­lean din Montre­al, cu Eugen Cara­ghia­ur. Dl. Cara­ghia­ur apa­re pe lis­te­le cu sur­se­le și per­soa­ne­le de influ­en­ță, publi­ca­te de revis­ta 22, și a fost foar­te ama­bil să ne acor­de un inter­viu.

Nu rata o emi­siu­ne a Româ­ni­lor pen­tru Români, joi, 31 mai!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele