ARCA TV, împreună cu românii din Dubai, Los Angeles, Iqalit, Canada, din Runcu Salvei, Tampa, Florida și Rabat [VIDEO]

0
441

Arca TV: Din Dubai, pen­tru pri­ma data în fața came­rei, Dan Mitre a reu­șit cu brio să vă pre­zin­te o mică par­te a româ­ni­lor din comu­ni­ta­tea din Emi­ra­te­le Ara­be. Mul­țu­mim, Dan!

Doam­na Con­sul Gene­ral în Dubai, Nico­le­ta Teo­do­ro­vici vă ofe­ră infor­ma­ții des­pre comu­ni­ta­tea româ­neas­că și des­pre pro­iec­tul Clu­bul Copi­i­lor Români din Dubai, în care Con­su­la­tul încear­că să se impli­ce cât mai mult. 

Un inter­viu exce­lent cu Doam­na Mioa­ra Coro­zel Cher­ki, artist plas­tic din Dubai, și viziu­nea ei în dome­ni­ul artei. 

Sper sa mân­cați bine îna­in­te de a vedea inter­vi­ul cu Miha­e­la Coman — Miha­e­la­’s Kit­chen, un bucă­tar exce­lent, care com­bi­nă bucă­tă­ria româ­neas­ca cu cea ara­bă, iar mân­ca­ru­ri­le ei sunt exce­len­te. A con­fir­mat Dan, după inter­viu!

Un inter­viu din Los Ange­les, cu Dr. Aura Imba­rus, o pri­e­te­nă a pro­iec­tu­lui Arca TV, un om care se impli­că masiv în edu­ca­ția ele­vi­lor ame­ri­cani și care are o acti­vi­ta­te inten­să în a moti­va și îndru­ma pe cei care au nevo­ie. 

Din apro­pi­e­rea Cer­cu­lui Polar, mai pre­cis din Iqa­lit, Nuna­vut, teri­to­riu Can­a­dian, Adri­an Arde­lean a rea­li­zat un inter­viu cu Feli­cia Mihali, scri­i­tor și ini­ția­tor al unui pro­iect de rea­li­za­re a unei edi­turi la Montre­al.

Tot Adri­an ni‑l pre­zin­ta pe Ryan Ilin­ca, un pic­tor român de excep­ție, inven­ta­tor al unui nou curent în pic­tu­ra con­tem­po­ra­nă — Octa­vi­a­nis­mul.

Iosif Ciun­te­rei, cu un repor­taj din Ini­ma Româ­ni­ei des­pre cum a fost Pri­ma zi de Paș­te. ”În fami­lie” — cu Floa­rea Cosmi, din Run­cu Sal­vei, Bis­tri­ța Năsă­ud.

Simo­na Bote­zan din Tam­pa, Flo­ri­da, vă pre­zin­tă doua mate­ri­a­le — pri­mul, con­cur­sul avi­a­tic Sun’n Fun, din Lake­land, Flo­ri­da, un con­curs avi­a­tic spec­ta­cu­los și cunos­cut în toa­tă lumea. Al doi­lea, des­pre con­cur­sul de rache­te Team Ame­ri­ca Roc­ke­try Cha­l­len­ge și echi­pa Andro­me­da, a carui lider este fii­ca Simo­nei, Teo­do­ra!

Din Paris, în emi­siu­nea de luna aceas­ta, se pre­zin­ta Aso­ci­a­ția Româ­nă de Spri­jin și Dezvol­ta­re — Paris, iar din Rabat, Maroc, Cata­li­na Bogoi vă pre­zin­tă școa­la Româ­neas­că de Wee­kend din Rabat.

Vizio­na­re plă­cu­tă!

Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele