Anunț important de la ANAF pentru toți contribuabilii. Se simplifică procedurile

0
824

Minis­te­rul de Finan­țe a anun­țat că veni­tu­ri­le se pot decla­ra și onli­ne, iar for­mu­la­rul unic cal­cu­lea­ză auto­mat impo­zi­tul pe care con­tri­bu­a­bi­lul tre­bu­ie să‑l plă­teas­că.  

Per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză veni­turi din acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce sau alte cate­go­rii de veni­turi le pot decla­ra onli­ne, înce­pând de mier­curi, prin inter­me­di­ul for­mu­la­ru­lui elec­tro­nic inte­li­gent al Decla­ra­ţi­ei Uni­ce dis­po­ni­bil în Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al (SPV), infor­mea­ză Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce.

For­mu­la­rul cal­cu­lea­ză auto­mat cuan­tu­mul impo­zi­te­lor şi con­tri­bu­ţi­i­lor dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce la buge­tul de stat şi poa­te fi acce­sat pe por­ta­lul ANAF în secţiu­nea ”Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al” (pfinternet.anaf.ro), rubri­ca Des­căr­ca­re decla­ra­ţii. Ser­vi­ci­ul elec­tro­nic Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al este fur­ni­zat gra­tu­it de Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce, iar înre­gis­tra­rea se poa­te face onli­ne.

În acest sens, MFP a trans­mis prin poş­tă fie­că­rui con­tri­bu­a­bil o scri­soa­re per­so­na­li­za­tă, care conţi­ne toa­te date­le nece­sa­re înro­lă­rii din con­for­tul pro­pri­ei case. Prin inter­me­di­ul SPV se poa­te acce­sa ori­când situ­a­ţia fis­ca­lă per­so­na­lă şi se pot pri­mi sau trans­mi­te o serie de docu­men­te, decla­ra­ţii fis­ca­le şi alte infor­ma­ţii fis­ca­le uti­le. De ase­me­nea, for­mu­la­rul se poa­te com­ple­ta şi sem­na şi de deţi­nă­to­rii de cer­ti­fi­ca­te digi­ta­le cali­fi­ca­te. Depu­ne­rea se face pe por­ta­lul e‑guvernare.ro, ara­tă Minis­te­rul Finanţe­lor.

Minis­trul de Finan­țe, Eugen Teo­do­ro­vici, spu­ne că acțiu­nea se înscrie în cam­pa­nia de tre­ce­re de la hâr­tie la sis­te­mul elec­tro­nic. „Vreau să efi­cien­ti­zez acti­vi­ta­tea ANAF, vreau să reduc biro­cra­ţia fis­ca­lă şi să încu­ra­jez tre­ce­rea de la hâr­tie la medi­ul elec­tro­nic onli­ne”, a decla­rat Teo­do­ro­vici. 

Mai mult, în evz.ro, 17.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele