Alerg pentru Autism, cros-maraton derulat la Mamaia timp de 24 de ore!

0
903

Edi­tia de Sud: Sâm­bă­tă, 5 mai, la ora 10.00, pe pla­ja Mama­ia, debu­tea­ză cur­sa Alerg pen­tru Autism Marea Nea­gră” care se va des­fă­șu­ra timp de 24 de ore! Par­ti­ci­pan­ții vor achi­ta o taxă în valoa­re de 50 de lei, iar din fon­du­ri­le obți­nu­te se inten­țio­nea­ză ame­na­ja­rea unei pla­je în Mama­ia pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți și autism.

Tra­se­ul sta­bi­lit de către orga­ni­za­tori este Piațe­ta Per­la – Café del Mar – retur, în total 3 km.

Se va alerga/merge pe nisip, pe malul mării, lân­gă firul de apă. Se reco­man­dă ținu­ta sport, fie­ca­re par­ti­ci­pant având posi­bi­li­ta­tea să aler­ge ori­când pe par­cur­sul celor 24 de ore, cu obli­ga­ția de a fi pre­zent la Start, sâm­bă­tă, 5 mai, ora 10.00 și la Sosi­re, dumi­ni­că, 6 mai, ora 10.00. 

Ini­ția­to­rii aces­tui pro­iect sunt Adri­an și Cris­ti­na Gemă­na­ru, care fac o echi­pă al cărei scop este ace­la de a aju­ta copi­ii.

”Înce­pând cu anul 2008, am pus baze­le Cen­tru­lui ”Marea Nea­gră” și am des­fă­șu­rat o acti­vi­ta­te corec­tă și pro­fe­si­o­nis­tă de care noi sun­tem mân­dri. Am pus toa­tă pri­ce­pe­rea, îndemâ­na­rea și expe­rien­ța noas­tră pen­tru a rea­li­za un pro­iect via­bil, seri­os și per­for­mant . Punem mul­tă pasiu­ne și dra­gos­te în mun­ca ce o des­fă­șu­răm zi de zi cu toți bene­fi­ci­a­rii noș­tri și încer­căm în fie­ca­re moment să adu­cem lucruri uni­ce pen­tru recu­pe­ra­rea aces­tor copii spe­ciali.

Cele mai bune idei, le avem atunci când aler­găm. Am ino­vat con­cep­tul “ALERG pen­tru AUTISM MAREA NEAGRĂ”, spun orga­ni­za­to­rii.

La aceas­tă aler­ga­re-mara­ton s‑au înscris și mem­brii Clu­bu­ri­lor ”Rota­ry” și ”Inte­ract” (ari­pa tână­ră a Rota­ry alcă­tu­i­tă din copii cu vâr­ste cuprin­se între 14 – 18 ani) din Man­ga­lia. Ast­fel, din par­tea orga­ni­za­ți­ei mari vor par­ti­ci­pa 12 mem­bri, iar de la tineri, 8 mem­bri.

Mar­ce­la Stan­cu a decla­rat pen­tru ”Edi­ția de Sud” că este încân­ta­tă de ini­ți­e­rea aces­tui pro­iect și spe­ră ca un pro­gram simi­lar să fie pus în prac­ti­că și pen­tru copi­ii cu autism din Man­ga­lia.

Din păca­te, la Man­ga­lia, numă­rul copi­i­lor cu autism este foar­te mare, iar aceștia, la rân­dul lor, au nevo­ie nu doar de o pla­jă pro­prie, cât mai ales de tera­pie gra­tu­i­tă care să îi aju­te să se recu­pe­re­ze și ast­fel să devi­nă per­fect inte­grați în ori­ce acti­vi­ta­te de la cea șco­la­ră până la cea pro­fe­sio­na­lă. (editiadesud.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply