ALEGE VIAȚA! Proiect educațional antidrog organizat de Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” din Mangalia

0
634

ALEGE VIAȚA! Luni, 21 mai 2018, în sala Amfi­tea­tru a Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea prin­ci­pa­lă, con­cur­sul “Via­ța îți apar­ți­ne!”, din cadrul pro­iec­tu­lui edu­ca­țio­nal anti­drog “Ale­ge via­ța!”, apro­bat în Calen­da­rul Acti­vi­tă­ți­lor Edu­ca­ti­ve Regio­na­le 2018, la pozi­ția 1499.

Au fost pre­zenți 70 de elevi din cla­se­le a IX‑a și a X‑a care au ascul­tat cu inte­res inter­ven­ți­i­le spe­cia­liș­ti­lor invi­tați, doam­na doc­tor Bucur Ana Maria, direc­tor al cen­tru­lui Medi­cal Medi­cal “Sta­re Bună”, dom­nul agent-șef prin­ci­pal Rafto­pol Miha­i­li­dis, din par­tea Poli­ți­ei Man­ga­lia, Ală­tu­ri de aces­te insti­tu­ții, Cen­trul de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re și Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stan­ța, Cen­trul  Jude­țean de Resur­se și Asis­ten­ță Edu­ca­țio­na­lă Con­stan­ța, Aso­ci­a­ția Părin­ți­lor “G.S. Ion Băne­scu” Man­ga­lia sunt par­te­neri ai șco­lii în pro­iec­tul educațional.

La con­cur­sul regio­nal, des­fă­șu­rat pe trei sec­țiuni (cre­a­ție plas­ti­că, cre­a­ție lite­ra­ră, cre­a­ție mul­ti­me­dia) au fost înscri­se lucră­ri­le a 230 de elevi de gim­na­ziu și liceu, coor­do­nați de 77 de cadre didac­ti­ce de la 51 de uni­tăți șco­la­re din Con­stan­ța și alte 25 de jude­țe din țară.

Coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, doam­na pro­fe­sor psi­ho­log Ali­na Băia­șu, a infor­mat audi­to­ri­ul asu­pra acti­vi­tă­ți­lor deru­la­te în peri­oa­da febru­a­rie-apri­lie 2018, res­pec­tiv: cam­pa­nia des­fă­șu­ra­tă sub slo­ga­nul “Des­chi­de ochii!” de infor­ma­re, con­ști­en­ti­za­re și edu­ca­re a ado­les­cen­ți­lor în sco­pul adop­tă­rii de com­por­ta­men­te sano­ge­ne alter­na­ti­ve con­su­mu­lui de dro­guri și acti­vi­ta­tea de recre­e­re sănă­toa­să “Jocul – ale­ge­rea corec­tă”, ară­tând că valo­ri­le, ati­tu­di­ni­le pozi­ti­ve ale ado­les­cen­ți­lor, deprin­de­ri­le lor de comu­ni­ca­re aser­ti­vă și de a face față pre­siu­nii gru­pu­lui, abi­li­tă­ți­le de lua­re a deci­zi­i­lor, de gân­di­re cri­ti­că și mana­ge­ment al stre­su­lui sunt fac­tori de pro­tec­ție împo­tri­va con­su­mu­lui de tut­un, alco­ol și alte droguri.

Au fost pre­zen­ta­te de către elevi din școa­lă câte­va lucrări înscri­se la con­curs ca exem­ple de bună practică.

La buna des­fă­șu­ra­re a acti­vi­tă­ții au con­tri­bu­it mem­brii echi­pei de pro­iect, doam­ne­le pro­fe­soa­re Șar­gu Rodi­ca, Bara­baș Vir­gi­ni­ca, Vasi­les­cu Roxana.

Direc­tor,                                 Con­si­li­er de ima­gi­ne,                    Coor­do­na­tor de proiect,

prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca            prof. Șem­șe­din Danie­la                  prof. psih. Băia­șu Alina.


Man­ga­lia News, 23.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply