A început asfaltarea pe mai multe străzi din Mangalia [FOTO]

0
355
Booking.com

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a înce­put cam­pa­nia de asfal­ta­re inte­gra­lă pe mai mul­te străzi din loca­li­ta­te. Pri­ma arte­ră ruti­e­ră pe care se inter­vi­ne este Matei Basa­rab, din car­ti­e­rul de case, pe por­țiu­nea cuprin­să între Sen­sul gira­to­riu și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1.

În aceas­tă zonă, au loc acțiuni de fre­za­re a asfal­tu­lui exis­tent și pre­gă­ti­rea caro­sa­bi­lu­lui, în vede­rea tur­nă­rii covo­ru­lui de bitum. Lucră­ri­le se des­fă­șoa­ră alter­na­tiv, pe câte un sens de cir­cu­la­ție, pen­tru a nu per­tur­ba tra­fi­cul ruti­er. Tot­o­da­tă, se inter­vi­ne cu repa­ra­ții și plom­bări pe mai mul­te străzi din car­ti­e­rul res­pec­tiv, aco­lo unde asfal­tul a fost dete­ri­o­rat de inter­ven­ți­i­le com­pa­ni­i­lor de uti­li­tăți sau de tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te din tim­pul ier­nii.

În aceas­tă peri­oa­dă, se va inter­ve­ni cu lucrări de deco­per­ta­re, pie­tru­i­re și asfal­ta­re pe mai mul­te străzi din Man­ga­lia, prin­tre care Ale­ea Faru­lui, Sire­nei (par­ți­al), Bule­var­dul Cal­la­tis și câte­va alei adia­cen­te stră­zii Negru Vodă.

Cu ace­lași tip de lucrări se va acțio­na și pe Ale­ea OS-uri, în par­ca­rea bl. R1, pe Ale­ea din fața bl. CMZ, pe stra­da Geor­ge Emil Pala­de (cur­tea spi­ta­lu­lui), pre­cum și pe str. M.I. Dobro­gea­nu.

”Cam­pa­nia de asfal­ta­re a dema­rat încă de la sfâr­și­tul anu­lui tre­cut, când au fost asfal­ta­te inte­gral mai mul­te străzi, prin­tre care: Geor­ge Mur­nu, Liber­tă­ții, Petru Mai­or, Sire­nei și Alba­tros. Din aceas­tă lună, con­ti­nu­ăm pro­ce­sul de moder­ni­za­re a tra­mei stra­da­le, atât cu lucrări de asfal­ta­re, cât și cu rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor, care va înce­pe din toam­na aces­tui an, după fina­li­za­rea pro­ce­du­ri­lor lega­le de lici­ta­ție. Pe aceas­tă cale, ne cerem scu­ze locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui pen­tru dicon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor și îi asi­gu­răm că vom inter­ve­ni în toa­te zone­le cu pro­ble­me”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că, pe lân­gă stră­zi­le care se asfal­tea­ză acum, vor mai fi rea­bi­li­ta­te și alte arte­re ruti­e­re, în cadrul unor pro­iec­te cu bani euro­peni sau guver­na­men­tali.

Vom moder­ni­za tra­ma stra­da­lă din sta­țiu­nea Saturn, vom racor­da la rețea­ua de apă-canal, iar apoi vom asfal­ta mai mul­te străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea II și vom rea­bi­li­ta Pia­ța Repu­bli­cii. Tot­o­da­tă, asfal­tăm inte­gral apro­xi­ma­tiv 20 de străzi din Man­ga­lia, în cadrul unui pro­iect UE, deru­lat în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Bal­cik”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

Edi­lul a pre­ci­zat că toa­te aces­te pro­iec­te sunt în dife­ri­te sta­dii de eva­lu­a­re și apro­ba­re, pri­me­le lucrări urmând să încea­pă în toam­na aces­tui an.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele