10 Zece — Documentar 2018.
Pe tine, cine te inspiră? [VIDEO]

0
583

10 (Zece) este pri­ma par­te dintr‑o serie de docu­men­ta­re care pre­zin­ta por­tre­tul unei soci­e­tati afla­ta in schim­ba­re. De ce este nevo­ie de mode­le pozi­ti­ve intr‑o soci­e­ta­te? Ce ne face sa ne asu­mam ris­curi si cum apar lide­rii? Cum ara­ta o Roma­nie ide­a­la?

In soci­e­ta­ti­le dezvol­ta­te sti­in­ta si edu­ca­tia sunt teme­le pri­o­ri­ta­re. Teh­no­lo­gia este un cata­li­za­tor al schim­ba­rii si evo­lu­ti­ei. Impac­tul asu­pra mediu­lui nu este negli­jat de cei care pun in apli­ca­re ini­ti­a­ti­ve ce pot fi ori­cand lua­te ca exem­ple. De la case sola­re, con­struc­tii verzi, la masini elec­tri­ce si sur­se de incar­ca­re cu ener­gie elec­tri­ca, pana la pro­cu­ra­rea hra­nei prin meto­de alte­na­ti­ve, agri­cul­tu­ra urba­na, per­ma­cul­tu­ra, eco­tu­rism — toa­te fac por­tre­tul unui nou curent care a luat avant in Roma­nia.

Spe­cia­listi in socio­lo­gie, eco­lo­gie, psi­ho­lo­gie sau teh­no­lo­gie, dau voce unei noi gan­diri in soci­e­ta­tea roma­ne­sca. Schim­ba­rea sta in fie­ca­re din­tre noi si se intam­pla acum. Pe tine, cine te inspi­ra?

În docu­men­ta­rul 10 (Zece) sunt pre­zen­ta­te inter­viuri cu Ale­xan­dru Miro­nov (scri­i­tor), Vin­ti­lă Mihă­i­les­cu (antro­po­log), Domni­ca Petro­vai (psi­ho­log), Mari­us Cos­mea­nu (socio­log), Zoli Toth (artist, muzi­cian), Alex Găvan (alpi­nist), Cris­ti­an Chi­na Birţa (blo­gger), Adi­na Mag­si (Eve­ry Can Counts Româ­nia), Andrei Coşu­lea­nu (Let’s Do It Roma­nia!), Anca Bani­ţă (Let’s Do It Roma­nia!), Ivan Pat­zai­chin (Row­ma­nia), Doru Fro­lu (Row­ma­nia), Cris­ti­an Las­cu (Par­cul Natu­ral Văcă­reşti), Dan Băr­bu­les­cu (Par­cul Natu­ral Văcă­reşti), Feli­cia Ien­cu­les­cu-Popo­vici (Gre­en­Mo­go), Gabriel Dia­co­nu (con­sul­tant per­ma­cul­tu­ră), Anas­ta­sia Stai­cu (Aso­ci­a­ţia SNK), Mihai Toa­der Pasti (EFdeN), Oraan Măr­cu­les­cu (Şti­inţă & Teh­ni­că), Paul Badea (Aso­ci­a­ţia ARMS), Ale­xan­dru Teo­do­res­cu (Reno­va­tio), Marc Areny (inven­ta­tor Logan elec­tric), Călin Ale­xa (IFIN-HH), Bogdan Oltea­nu (UPC Româ­nia), Ionuţ Budi­ş­tea­nu (inven­ta­tor).


Pro­du­ca­tor si Regi­zor I Pro­du­cer and Direc­tor: Nico­le­ta Tal­pes; Seni­or Edi­tor: Oana Ghi­o­cel, Assis­tant Edi­tors: Nico­le­ta Tal­pes, Alex Găvan; Ope­ra­tor Ima­gi­ne Inter­viuri I Came­ra Recor­der for Inter­vi­ews: Cris­ti­an Gugu, Sound Edi­tor, Sound Desig­ner: Oana Ghi­o­cel, Inre­gis­tra­re sunet inter­viuri I Sound Recor­dist: Cris­ti­an Gugu; Narat de I Nar­ra­ted by: Mari­us Vin­ti­lă; Muzi­ca I Music: Zoli Toth; Gra­fi­ca: Petrut Nedel­cu. www.10film.ro (sur­sa: You­Tu­be). 20.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply