ZIUA PORȚILOR DESCHISE — “ȘCOALA ALTFEL”, LA CENTRUL DE SCAFANDRI DIN CONSTANȚA

0
368

Cen­trul 39 Sca­fan­dri – Con­stan­ța, insti­tu­ţie uni­că de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă a sca­fan­dri­lor în Româ­nia, își des­chi­de por­ți­le joi, 12 apri­lie 2018, între ore­le 09.00–14.00, pen­tru a fi vizi­tat de ele­vii din șco­li­le și lice­e­le din Con­stan­ța în cadrul pro­gra­mu­lui edu­ca­țio­nal națio­nal “Școa­la alt­fel. Să ştii mai mul­te, să fii mai bun!”.

În urma soli­ci­tă­ri­lor veni­te din par­tea șco­li­lor con­stăn­țe­ne pen­tru aceas­tă peri­oa­dă (apro­xi­ma­tiv 600 de elevi), con­du­ce­rea a decis orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui în acest an, la data de 12 apri­lie. Ca de fie­ca­re dată, şi în acest an, dori­to­rii vor putea par­cur­ge tra­se­ul de vizi­tă pre­gă­tit pen­tru a se fami­li­a­ri­za cu teh­ni­ca și echi­pa­men­te­le folo­si­te de sca­fan­drii mili­tari în misiu­ni­le spe­ci­fi­ce pe teri­to­ri­ul națio­nal și în cadrul tea­tru­lui de ope­ra­ții, expu­se în cadrul expo­zi­ți­ei și vor afla care sunt secre­te­le în aceas­tă fru­moa­să mese­rie. De ase­me­nea, vor fi pre­zen­ta­te săli­le de cur­suri și labo­ra­toa­re­le, unde vii­to­rii sca­fan­dri se pre­gă­tesc și se for­mea­ză.


Man­ga­lia News, 11.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele