Unitate de învățământ, cu fonduri europene, la Mangalia. În noua clădire se va muta Colegiul Economic

0
1216

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va depu­ne un pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa 10, Obiec­tiv Spe­ci­fic 10.2 ”Creș­te­rea gra­du­lui de par­ti­ci­pa­re la învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal și teh­nic și învă­ța­re pe tot par­cur­sul vie­ții”, care vizea­ză con­struc­ția unei uni­tăți de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar. Prin acest pro­iect, se doreș­te edi­fi­ca­rea unei clă­diri care va deservi Cole­gi­ul Eco­no­mic din Man­ga­lia.

Loca­ția pe care se va ridi­ca noua clă­di­re este situ­a­tă în veci­nă­ta­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”. Noua clă­di­re va con­ți­ne săli de curs și labo­ra­toa­re dota­te modern, biro­uri admi­nis­tra­ti­ve, amfi­tea­tru și bibli­o­te­că etc.

Repre­zen­tan­ții muni­ci­pa­li­tă­ții au decis că este nece­sar să se con­stru­ias­că o uni­ta­te de învă­țământ la stan­dar­de euro­pe­ne, unde cadre­le didac­ti­ce și ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic să își des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea, în cele mai bune con­di­ții.

Actu­a­lul spa­țiu al Lice­u­lui Eco­no­mic ar urma să fie relo­cat Șco­lii ”Gala Galac­tion”, pen­tru rezol­va­rea pro­ble­me­lor lega­te de supra­a­glo­me­ra­rea săli­lor de curs și învă­țămân­tul în două schim­buri.

Prin aceas­tă măsu­ră, vom putea orga­ni­za cur­suri într-un sin­gur schimb, atât pen­tru cla­se­le pri­ma­re, cât și pen­tru cele gim­na­zi­a­le. Vom ame­na­ja o can­ti­nă șco­la­ră, uni­ta­tea noas­tră putând pri­mi auto­ri­za­ție sani­ta­ră de func­țio­na­re. De ase­me­nea, vom crea un spa­țiu de fes­ti­vi­tăți, iar sala de gim­nas­ti­că va rezol­va pro­ble­ma ore­lor de edu­ca­ție fizi­că ținu­te, actu­al­men­te, în con­di­ții impro­prii”, a decla­rat con­si­li­e­rul local Sorin Mihai, pro­fe­sor la Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia.

Până la fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui de inves­ti­ții pri­vind noua clă­di­re a Lice­u­lui Eco­no­mic, ele­vii aces­tei uni­tă­ții șco­la­re vor sus­ți­ne cur­su­ri­le într‑o clă­di­re spe­cial ame­na­ja­tă, din cur­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”.

În aceas­tă incin­tă, exis­tă 22 de săli de cla­să, față de 19 săli exis­ten­te în actu­a­la clă­di­re a Lice­u­lui Eco­no­mic. Așa­dar, aceas­tă muta­re avan­ta­jea­ză atât ele­vii Șco­lii ”Gala Galac­tion”, dar și pe cei ai Lice­u­lui Eco­no­mic. Folo­si­rea efi­cien­tă a aces­tui spa­țiu poa­te face ca pro­gra­mul Cole­gi­u­lui să nu se mai des­fă­șoa­re în 3 schim­buri, ci numai în două”, a mai spus pro­fe­so­rul Sorin Mihai.

Potri­vit auto­ri­tă­ți­lor loca­le, Cole­gi­ul Eco­no­mic va pri­mi în admi­nis­tra­re, în ace­eași loca­ție, încă un corp de clă­di­re, unde s‑ar putea ame­na­ja labo­ra­toa­re­le și alte săli pen­tru stu­dii prac­ti­ce.

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, mier­curi, 18 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele