ȘTIRI DESPRE DMHI: După parafarea acordului cu olandezii de la Damen, la Ministerul Economiei a debutat procedura privind achiziția pachetului majoritar de acțiuni de la DSME

0
1534

Edi­tia de Sud: La Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a debu­tat pro­ce­du­ra pri­vind achi­zi­ția pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni de la DSME.

Mier­curi, la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, con­dus de minis­trul Dănuț Andru­ș­că, s‑a intrat într‑o nouă eta­pă de dis­cu­ții pur­ta­te pe mar­gi­nea for­ma­li­tă­ți­lor ce se impun pri­vind achi­zi­ția celor 51 % de acțiuni de către olan­dezi de la core­e­e­nii de la DSME, urmând ca ulte­ri­or să ope­re­ze trans­fe­rul a 2% (din cei 51%) SN 2 Mai, ast­fel ca sta­tul român să devi­nă acțio­nar majo­ri­tar.

Minis­trul s‑a întâl­nit cu repre­zen­tan­ții Damen, cei ai DSME și ai SN 2 Mai, înso­țiți de către avo­cați. Aceștia din urmă au misiu­nea de a găsi numi­to­rul comun în deru­la­rea aces­tor tranzac­ții, ast­fel să întoc­meas­că docu­men­te­le pe care să se spri­ji­ne înțe­le­ge­rea din­tre Damen și DSME, res­pec­tiv acor­dul Damen – SN 2 Mai. 

Sur­se apro­pi­a­te întâl­ni­rii au decla­rat pen­tru ”Edi­ția de Sud” că au fost mai întâi dis­cu­ții for­ma­le, pro­to­co­la­re, urma­te de deta­lii teh­ni­ce pri­vind pașii ce tre­bu­ie urmați pen­tru ca docu­men­te­le ce se impun să fie întoc­mi­te și sem­na­te, ast­fel ca ambe­le tranzac­ții să pro­du­că efec­te juri­di­ce. 

Va urma eta­pa con­trac­tu­lui mixt româ­no-olan­dez și sta­bi­li­rea titu­la­ru­lui con­trac­tu­lui de mana­ge­ment ope­ra­țio­nal.

Anga­ja­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, deși s‑au mai liniș­tit pe 2 apri­lie ac, când au aflat că par­te­ne­ri­a­tul cu olan­de­zii a pri­mit undă ver­de, sunt nerăb­dă­tori ca toa­te aces­te eta­pe pre­mer­gă­toa­re să dure­ze cât mai puțin timp posi­bil, ast­fel ca schim­ba­rea în bine să se facă sim­ți­tă con­cret în inte­ri­o­rul noii com­pa­nii. Aceștia au nevo­ie de comenzi care să le asi­gu­re un volum de mun­că ridi­cat, iar noua soci­e­ta­te are nevo­ie să fie rea­ni­ma­tă cu bani cu aju­to­rul căro­ra să achi­te sala­ri­i­le și să func­țio­ne­ze la para­me­tri optimi.

Rea­min­tim fap­tul că Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia a intrat într‑o cri­ză fără pre­ce­dent cam de prin vara anu­lui 2017, atin­gând punc­tul cul­mi­nat în decem­brie 2017, când ace­lași par­te­ne­ri­at cu Damen a fost blo­cat printr‑o deci­zie AGA care a arun­cat în haos întrea­ga com­pa­nie, dar și ora­șul și zone­le sale limi­tro­fe. A urmat o serie lun­gă de nego­ci­eri, dar și un pro­test al Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, la data de 22 mar­tie ac, în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Ape­le s‑au liniș­tit abia pe 2 apri­lie a.c, când tot printr‑o ședin­ță AGA, cola­bo­ra­rea cu olan­de­zii a fost accep­ta­tă, sta­tul hotă­rând să nu-și exer­ci­te drep­tul de pre­em­țiu­ne în pri­vin­ța pache­tu­lui de 51% de acțiuni scoa­se la vân­za­re de către core­e­nii de la DSME.

Mai tre­bu­ie spus fap­tul că DSME a func­țio­nat la Man­ga­lia 20 de ani, din 1997 și a înre­gis­trat, în ciu­da comen­ta­ri­i­lor mali­țioa­se, un pal­ma­res bogat, la Man­ga­lia fiind con­stru­i­te zeci de nave.

Anul 2011 adu­ce şi un record în ceea ce pri­veş­te numă­rul de nave livra­te: unspre­ze­ce la număr, din­tre care cinci port-con­tai­ne­re, trei vra­chi­e­re, două nave spe­cia­li­za­te pen­tru logis­ti­ca offsho­re şi o bar­jă sub­mer­si­bi­lă, spe­cia­li­za­tă în fora­je sub­ma­ri­ne.

Apoi, în 2015, DMHI livrea­ză două port­con­tai­ne­re de 9.100 TEU, cele mai mari nave de acest gen con­stru­i­te vreo­da­tă în zona Mării Negre şi Medi­te­ra­nei. 

Aces­tea sunt câte­va din­tre rea­li­ză­ri­le nota­bi­le, deo­a­re­ce DMHI și‑a adju­de­cat în cei 20 de ani mul­te alte inau­gu­rări, cere­mo­n­ii de botez și întâl­niri la nivel îna­lt. (sur­sa: editiadesud.ro, 12.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele