Statul a naţionalizat Şantierul Mangalia. Ce a decis alături de asociatul Damen cu privire la angajaţi!

1
1839

Olan­de­zii iau mana­ge­men­tul, dar și dato­ria de 830 de mili­oa­ne de dolari pe care tre­bu­ia s‑o pri­meas­că Daewoo.

Moment isto­ric pen­tru Șan­ti­e­rul Man­ga­lia și eco­no­mia din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța, depen­den­tă în mare par­te de acti­vi­ta­tea celui mai mare șan­ti­er naval de la Marea Nea­gră. Sta­tul român a națio­na­li­zat com­pa­nia con­tro­la­tă în ulti­mii 20 de ani de sud-core­e­nii de la Daewoo și va înfi­in­ța o nouă soci­e­ta­te mix­tă, ală­tu­ri de olan­de­zii de la Damen, în care Minis­te­rul Eco­no­mi­ei va deți­ne 51%. Damen urmea­ză să pre­ia mana­ge­men­tul noii com­pa­nii și a pre­lu­at și cre­an­ța de 830 de mili­oa­ne de dolari de la Daewoo, bani pe care sud-core­e­nii tre­bu­iau să‑i recu­pe­re­ze de la șan­ti­e­rul din Man­ga­lia. Foar­te impor­tan­te sunt pre­ve­de­ri­le lega­te de anga­ja­ții șan­ti­e­ru­lui: NU se vor face res­truc­tu­rări de per­so­nal.

Damen va achi­zi­ţio­na 51% din acţiu­ni­le soci­e­tă­ţii mix­te Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DMHI), cre­a­tă împre­u­nă cu Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, apoi va con­ce­sio­na gra­tu­it sta­tu­lui român 2%, şi ast­fel sta­tul (care are 49%) va pre­lua pache­tul majo­ri­tar, au decis luni acţio­na­rii soci­e­tă­ţii.

Ime­di­at, Damen va cesio­na către SN 2 Mai SA un pachet de acţiuni repre­zen­tând 2% din capi­ta­lul soci­al al soci­e­tă­ţii mix­te. Se urmă­reş­te ca, prin aceas­tă tranza­cţie, struc­tu­ra de acţio­na­ri­at să devi­nă: 51% SN 2 Mai SA şi 49% Damen. Cesiu­nea se va face în mod gra­tu­it şi nu va fi con­di­ţio­na­tă în alt mod”, ara­tă ofi­ci­a­lii Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Dato­ri­i­le se trans­for­mă în acțiuni

Tot­o­da­tă, „cre­anţa DSME faţă de DMHI, în valoa­re esti­ma­tă de apro­xi­ma­tiv 830 de mili­oa­ne de dolari SUA (așa după cum urmea­ză să fie cer­ti­fi­ca­tă la fina­li­za­rea rapor­tu­lui de audit soli­ci­tat de Damen) este cesio­na­tă către Damen în con­tra­va­loa­rea sumei de 10.000 de dolari SUA”.

Ulte­ri­or, „Damen se obli­gă să cesio­ne­ze SN 2 Mai SA un pro­cent de 51% din valoa­rea cre­anţei (repre­zen­tând apro­xi­ma­tiv 423 de mili­oa­ne de dolari SUA) în schim­bul sumei de 5.100 de dolari SUA”, mai ara­tă minis­te­rul.

Foar­te inte­re­sant — dato­ri­i­le de 830 de mili­oa­ne de dolari se vor con­verti, de fapt, în acțiuni: ”fie­ca­re din păr­ți va pro­ce­da la con­ver­sia în acțiuni a cre­an­ței sale. Majo­ra­rea de capi­tal la soci­e­ta­tea mix­tă se va face prin achi­zi­țio­na­rea a câte o acțiu­ne de fie­ca­re din păr­ți la valoa­rea nomi­nal, urmând ca dife­ren­ța până la valoa­rea cre­an­țe­lor să fie con­si­de­ra­te pri­mă de capi­tal”.

”Măsu­ri­le vor fi lua­te cu res­pec­ta­rea nor­me­lor națio­na­le și euro­pe­ne în mate­ri­al con­cu­ren­ței și a aju­to­ru­lui de stat. Con­si­li­ul Con­cu­ren­ței va fi noti­fi­cat în legă­tu­ră cu inten­ția SN 2 Mai de a pre­lua con­tro­lul Soci­e­tă­ții mix­te. În acest sens SN 2 Mai a ana­li­zat posi­bi­li­ta­tea achi­zi­țio­nă­rii unei păr­ți din cre­an­ța pe care Damen o va pre­lua de la DSME și are capa­ci­ta­tea și deți­ne sur­se­le nece­sa­re efec­tuă­rii ope­ra­țiu­nii. De ase­me­nea, con­ver­sia în acțiuni a cre­an­ței achi­zi­țio­na­te de la Damen se va face în con­di­ții simi­lar cu cele în care se va face con­ver­sia de către celă­lalt acțio­nar, Damen”, se expli­că în docu­ment.

Ce se va întâm­pla cu anga­ja­ții

Unul din cele mai de inte­res aspect pen­tru mii­le de anga­jați, direcți și indi­recți, ai șan­ti­e­ru­lui este legat de inten­ția nou­lui patro­nat cu pri­vi­re la locu­ri­le de mun­că. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a stre­cu­rat un sin­gur para­graf în acest sens: ”Nego­ci­e­rea con­trac­tu­lui de soci­e­ta­te mix­tă, ime­di­at după fina­li­za­rea tranzac­ți­ei, se va face în con­di­ți­i­le pro­te­jă­rii maxi­me a resur­sei uma­ne spe­cia­li­za­te, exis­ten­te în soci­e­ta­te, la data pre­luă­rii. Nu se vor face res­truc­tu­rări de per­so­nal fără acor­dul păr­ții româ­ne și al Damen”.

Apar și drep­turi spe­ci­a­le

S‑a adus în dis­cu­ție și pre­lu­a­rea mana­ge­men­tu­lui de către Damen, con­text apa­re o for­mu­la­re extre­me de inte­re­san­tă, ace­ea de ”drep­turi spe­ci­a­le”: ”Par­tea româ­nă va intra în dis­cu­ții pen­tru fina­li­za­rea con­trac­tu­lui de soci­e­ta­te mix­tă. În urma dis­cu­ți­i­lor avu­te, ca urma­re a apor­tu­lui pe care Damen urmea­ză să‑l adu­că în pro­iect (inves­ti­ții, mar­ca, know-how, por­to­fo­liu) a rezul­tat un inte­res major al păr­ții olan­de­ze în obți­ne­rea con­tro­lu­lui mana­ge­ri­al și ope­ra­tio­nal și, pe cale de con­se­cin­ță, o latu­ră impor­tan­tă a dis­cu­ți­i­lor va fi cen­tra­tă pe aspec­te­le rezer­va­te, res­pec­tiv pe ele­men­te­le cu pri­vi­re la care păr­ți­le con­vin să-și reser­ve anu­mi­te drep­turi spe­cial în Adu­na­rea gene­ral a acțio­na­ri­lor”.

În fine, nego­ci­e­ri­le con­trac­tu­lui de soci­e­ta­te mix­tă se vor rea­li­za de către o comi­sie alcă­tu­i­tă din repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, ai Direc­ți­ei de Pri­va­ti­za­re și Admi­nis­tra­rea Par­ti­ci­pa­ți­i­lor Sta­tu­lui (DPAPS) și ai SN 2 Mai, asis­tați de con­sul­tanți anga­jați. Rezul­ta­tul va fi supus apro­bă­rii Guver­nu­lui, prin memo­ran­dum.

Roc­sa­na CRISTEA, replicaonline.ro, Marti, 03.04.2018.


DOCUMENTE AGEA SN 2 MAI-MANGALIA SA, 02.04.2018:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Este bine! Nava­lis­tii Man­ga­li­ei vor avea de mun­ca. Nu vor fi dis­po­ni­bi­li­zari, nu vom avea sub­con­trac­tori in san­ti­er. Se va nego­cia pri­mul C.C.M. al Soci­e­ta­tii Mix­te romî­no-olan­de­ze San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia S.A. “Toa­te pîn­ze­le sus”! “Olan­de­zul Zbu­ra­tor” e cu noi!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele