Sorin Mihai: Deoarece nu dispun de timpul liber al altora pentru a sta pe Facebook și a dezbate, voi reuni într‑o postare trei dintre temele apărute de curând în spațiul public

0
412
Booking.com

Sorin Mihai: Deo­a­re­ce nu dis­pun de tim­pul liber al alto­ra pen­tru a sta pe Face­bo­ok și a dez­ba­te, voi reuni într‑o pos­ta­re trei din­tre teme­le apă­ru­te de curând în spa­ți­ul public:

1) Evi­dent că m‑am opus alo­că­rii de 2 mili­oa­ne de lei pen­tru rea­bi­li­ta­rea cămi­ne­lor. În pri­mul rând, pen­tru că (dacă nu își amin­teș­te dom­nul con­si­li­er) s‑a soli­ci­tat ulte­ri­or acce­sa­rea de fon­duri guver­na­men­ta­le pen­tru ace­eași rea­bi­li­ta­re (inten­ție des­pre care eram infor­mat în momen­tul votu­lui). Logi­ca este sim­plă: chel­tu­im banii din buge­tul local sau mai întâi încer­căm să atra­gem finan­țări exter­ne? În al doi­lea rând, pen­tru că eu iden­ti­fi­ca­sem cei 100 de mii de lei pe care să îi alo­căm (și dis­cu­ta­sem cu exe­cu­ti­vul), bani ce au fost relo­cați din altă linie buge­ta­ră.

Dacă voia „dis­tin­sul” coleg să mute 2 mili­oa­ne de lei, tre­bu­ia mai întâi să iden­ti­fi­ce zona buge­ta­ră de unde să îi pre­ia, cu argu­men­ta­re cla­ră. Nu îi mută din­tr-un buzu­nar per­so­nal în altul. Apro­po, îmi amin­tesc că nego­ci­a­sem cu dum­ne­a­lui pe aceas­tă temă și îmi pro­mi­se­se că va face „lob­by” pen­tru a adu­ce bani pen­tru rea­bi­li­ta­re de la con­si­li­ul jude­țean.

Dacă tot vor­bim de „lob­by”, îl întreb: a inter­ve­nit pe lân­gă minis­trul Shhai­deh (a sus­ți­nut ade­sea că are o influ­en­ță puter­ni­că pe lân­gă miniș­trii PSD) pen­tru ca Man­ga­lia să pri­meas­că banii soli­ci­tați de la guvern? Câți bani a adus în doi ani de man­dat pen­tru Man­ga­lia (îi soli­cit și dovezi, căci am auzit fabu­la­ți­i­le), dacă tot sus­ți­ne că are influ­en­ță asu­pra con­si­li­u­lui jude­țean, guver­nu­lui, par­la­men­tu­lui euro­pean, mul­ti­na­țio­na­le­lor etc? Poa­te să pre­zin­te măcar un sin­gur pro­iect de HCL pe care l‑a scris per­so­nal sau într-un grup de lucru, de când este con­si­li­er local?

2) A doua temă de dis­cu­ție se lea­gă strâns cu pri­ma și cu a tre­ia. A fi util comu­ni­tă­ții nu înseam­nă a sta pe Face­bo­ok toa­tă ziua și a spu­ne vru­te și nevru­te, având uni­cul scop de a atra­ge par­ti­zani. A fi util comu­ni­tă­ții înseam­nă să faci ceva, ară­tând că se poa­te. Am înțe­les că unii se lup­tă zi de zi cu „monș­trii”, că sunt „câi­nii de pază” ai soci­e­tă­ții. Dar cu ce preț și cu ce scop? Cel mai sim­plu este să arăți ce nu se face. Este iarăși foar­te ușor să învră­j­bești și să te opui ori­că­rei idei (venind cu fel de fel de pre­tex­te).

Cel mai greu este să faci, cu ade­vă­rat, ceva. Iar pen­tru a ară­ta ce faci, tre­bu­ie să aduci dovezi pal­pa­bi­le, să te lupți pen­tru pro­iec­te­le per­so­na­le CARE TREBUIE SĂ AIBĂ O FORMĂ, O JUSTIFICARE ȘI O ARGUMENTARE ÎN SCRIS (și nu ca text al vre­u­nei pos­tări, ci ca docu­ment înre­gis­trat sau măcar îna­in­tat către pri­mă­rie). Poa­te să pre­zin­te vre­u­nul din­tre „sal­va­to­rii Man­ga­li­ei” prin ce s‑a impli­cat con­cret, nu din spa­te­le tas­ta­tu­rii, în rea­li­za­rea vre­u­nui obiec­tiv al comu­ni­tă­ții?

3) La o sim­plă veri­fi­ca­re, se va con­sta­ta că nu eu sunt pri­mar, ci tot Radu Cris­ti­an. Se ridi­că o altă dis­cu­ție de logi­că sim­plă: popu­la­ția și‑a ales pri­ma­rul și nu eu sunt ace­la. Aș fi avut numai de câști­gat elec­to­ral dacă 4 ani de zile aș fi blo­cat ori­ce pro­iect al pri­mă­ri­ei (sub diver­se pre­tex­te), pen­tru ca apoi să arăt că nu s‑a făcut mai nimic. Dar ace­eași retori­că (fap­tul că nu s‑a făcut mai nimic) am avut‑o în cam­pa­nie. Cu toa­te aces­tea, pri­mar este tot Radu Cris­ti­an.

Două între­bări la fel de sim­ple decurg din sta­rea de fapt: rolul meu, în cali­ta­te de con­si­li­er local (nede­ve­nind pri­mar, în urma ale­ge­ri­lor) este să arunc paie pe foc și să con­tri­bui la trans­for­ma­rea ora­șu­lui în „sat cu blo­curi” (cum zicea un comen­ta­tor) sau să caut solu­ții pen­tru ca Man­ga­lia să iasă din sta­rea pe care am acuzat‑o în cam­pa­nia elec­to­ra­lă? Comu­ni­ta­tea ar apre­cia și ar fi aju­ta­tă de o con­ti­nu­a­re a răz­bo­i­u­lui cu sco­puri mes­chi­ne din­tre con­si­li­ul local și pri­mar, răz­boi care a durat 10 ani de zile?

Mul­te nu se fac în Man­ga­lia. Că este de vină pri­ma­rul, con­si­li­ul local, guver­nul sau mai știu eu ce altă insti­tu­ție — putem da vina unii pe alții la nesfâr­șit. Impor­tant este ceea ce facem fie­ca­re din­tre noi, ast­fel încât să nu se con­ti­nue aceas­tă sta­re. Îna­in­te să pozăm în „sal­va­tori” ai Man­ga­li­ei, tre­bu­ie să mun­cim. În loc să ne răz­bo­im într-un dis­curs al urii, tre­bu­ie să ne dove­dim capa­ci­ta­tea de comu­ni­ca­re con­struc­ti­vă.

Îna­in­te să arun­căm cu pie­tre, tre­bu­ie să ne gân­dim dacă sun­tem îndrep­tă­țiți să ne con­si­de­răm „fără pri­ha­nă”, utili cu ade­vă­rat. Rolul deci­den­tu­lui nu este ace­la de gaze­tar, ci de a veni cu solu­ții per­ti­nen­te, de a con­tri­bui la rea­li­za­rea pro­iec­te­lor și de a‑și asu­ma deci­zi­i­le lua­te.

Din cam­pa­nie nega­ti­vă se câști­gă cel mai ușor, fără efort, o spu­ne ori­ce curs de poli­ti­că. De ace­ea și ter­me­nul „poli­ti­că” a căpă­tat sens nega­tiv. Cel mai greu este să dis­cuți argu­men­tat, să con­stru­iești, să dezvolți. Mai puțin con­tea­ză cine a fost, cine este și cine va fi pri­mar, con­si­li­er local sau par­te din exe­cu­ti­vul admi­nis­tra­tiv. Cu ade­vă­rat impor­tant este înco­tro vrem să ducem Man­ga­lia.

Pos­ta­rea inte­gra­lă o puteți vedea aici.


Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

Uni­ta­te de învă­țământ, cu fon­duri euro­pe­ne, la Man­ga­lia. În noua clă­di­re se va muta Cole­gi­ul Eco­no­mic

Roca­de” cu insti­tu­ții de învă­țământ, la Man­ga­lia: Cole­gi­ul Eco­no­mic, trans­fe­rat în cămi­ne­le de la Băne­scu. Galac­ti­e­nii, în locul Cole­gi­u­lui!

Prof. Sorin Mihai: Este impor­tant să gos­po­dă­rim spa­ți­i­le des­ti­na­te învă­țămân­tu­lui, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia

Mate­ri­a­le­le apă­ru­te în ulti­mi­le zile des­pre acest subiect, pot fi citi­te aici.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 25 apri­lie 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele