SONDAJ DE OPINIE pentru Școala Gimnazială ”Gala Galaction” din Mangalia

0
3980

Dacă ați fi con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, ce vari­an­tă ați sus­ți­ne pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”?

  • 1. Con­stru­i­rea unei școli moder­ne, la sens, cu 24 cla­se și o sală de mese, plus ală­tu­ri, în zona sola­ri­i­lor, o sală de sport. Tere­nul actu­al de sport de lân­gă Far­ma­cia 47 rămâ­ne intact […] (67%, 660 Votes)
  • 2. Trans­fer în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, unde a mai func­țio­nat o peri­oa­dă Școa­la nr. 5, iar Cole­gi­ul Eco­no­mic să fie trans­fe­rat în cămi­ne­le ”de la pod”, după ce aces­tea vor fi ame­na­ja­te; (18%, 179 Votes)
  • 3. Cam­pus șco­lar liceal în Saturn, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic, urmând ca după fina­li­za­rea aces­tui Cam­pus liceal inte­grat, Școa­la Gala Galac­tion să fie trans­fe­ra­tă în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic; (12%, 117 Votes)
  • 4. Alte opinii/propuneri? Scri­eți-ne pe [email protected] (2%, 24 Votes)

Total Voters: 980

Loading ... Loa­ding …

Așa­dar, dacă ați fi con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, ce vari­an­tă ați sus­ți­ne pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”, cea mai per­for­man­tă școa­lă din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, dar care își des­fă­șoa­ră de ani de zile acti­vi­ta­tea în con­di­ții impro­prii, în cele trei loca­luri, de la Gea­mie și de la sens?

1. Con­stru­i­rea unei școli moder­ne, la sens, cu 24 cla­se și o sală de mese, plus ală­tu­ri, în zona sola­ri­i­lor, o sală de sport. Tere­nul actu­al de sport de lân­gă Far­ma­cia 47 rămâ­ne intact, iar ieși­ri­le să fie spre Șosea­ua Con­stan­ței și stra­da Mun­ci­to­ru­lui?

2. Trans­fer în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, unde a mai func­țio­nat o bună peri­oa­dă Școa­la nr. 5, iar Cole­gi­ul Eco­no­mic să fie mutat în cămi­ne­le ”de la pod”, ame­na­ja­te, reno­va­te cores­pun­ză­tor, aco­lo unde a func­țio­nat, la înfi­in­ța­re, Lice­ul Teo­re­tic, actu­a­lul  Liceu ”Cal­la­tis”?

3. Cam­pus șco­lar liceal, în Saturn, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic. Anu­al, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia are de pri­mit de la THR taxe și impo­zi­te; s‑ar putea, even­tu­al, pre­lua în con­tul dato­ri­i­lor un teren sau un hotel dez­a­fec­tat din Saturn și rea­li­za aco­lo un ade­vă­rat Cam­pus liceal inte­grat, pe pro­fil adec­vat turis­mu­lui, prin folo­si­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne sau a unei păr­ți din împru­mu­tul de la Minis­te­rul de Finan­țe. (Urmând ca Școa­la Gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion să fie apoi trans­fe­ra­tă în locul actu­a­lu­lui Cole­giu Eco­no­mic).

4. Alte opinii/propuneri?


N.B: Vă rea­du­cem amin­te că aceas­tă insti­tu­ție-fanion a Man­ga­li­ei a fost vitre­gi­tă tot tim­pul de auto­ri­tă­ți­le loca­le, ajun­gân­du-se anii ante­ri­ori chiar și la vari­an­ta abe­ran­tă a desfi­in­ță­rii ei și repar­ti­za­rea ele­vi­lor săi către cele­lal­te școli din oraș, fără a se ține sea­ma de isto­ri­cul și rea­li­ză­ri­le impre­sio­nan­te ale aces­tei uni­tăți de învă­țământ și nici de aron­da­rea copi­i­lor pe (cir­cum­scrip­ții) zone­le șco­la­re ale ora­șu­lui…

Asta după ce, în anii ’95-’96, șco­lii i s‑a făcut nedrep­ta­tea maxi­mă: pe coper­ți­le car­to­na­te ale pro­iec­tu­lui aflat pe atunci în Pri­mă­rie, pen­tru școa­la nouă ce urma a fi con­stru­i­tă, scria cu majus­cu­le: ȘCOALA GENERALĂ NR. 5, SATURN, MANGALIA

S‑a con­stru­it, ce‑i drept, clă­di­rea după acest pro­iect, în Saturn, însă a fost repar­ti­za­tă apoi de Con­si­li­ul Local de pe vre­mea ace­ea… Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis”!

Iată că și la Man­ga­lia, Isto­ria este scri­să de cei care ”prind momen­tul”…

Noi cre­dem că acum este momen­tul unui son­daj de opi­nie care să adu­că lumi­nă în orien­tă­ri­le celor care con­duc astăzi des­ti­ne­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru a lua cea mai bună deci­zie pen­tru pre­zent și vii­tor, atât în pri­vin­ța Șco­lii ”Gala Galac­tion”, cât și a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic!

De ace­ea, vă rugăm, sti­mați citi­tori, să votați care din­tre vari­an­te cre­deți că este mai potri­vi­tă pen­tru a solu­țio­na cât mai repe­de posi­bil pro­ble­ma spa­ți­i­lor pen­tru Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, cu atât mai mult cu cât, în ori­ce moment, se pare că loca­lul de la Gea­mie, cel în care a func­țio­nat un timp Bibli­o­te­ca oră­șe­neas­că, poa­te fi retro­ce­dat celor în drept.

Dacă vari­an­te­le pro­pu­se de noi vi se par nepo­tri­vi­te sau insu­fi­cien­te, tri­mi­teți-ne pe adre­sa redac­ți­ei opi­ni­i­le / propunerile/ solu­ți­i­le dum­ne­a­voas­tră și noi le vom publi­ca prompt. Tot în scest scop, vă stă la dis­po­zi­ție e‑mailul: [email protected]


Pen­tru infor­ma­rea dum­ne­a­voas­tră cât mai com­ple­tă, vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul:

MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, epi­so­dul 8 – EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, în care veți găsi date isto­ri­ce des­pre șco­li­le și lice­e­le din Man­ga­lia.

Pe aceas­tă temă, Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le, de‑a lun­gul tim­pu­lui, prin­tre care:

Dis­pu­te între admi­nis­tra­tia loca­lă și părin­tii ele­vi­lor de la Școa­la Gala Galac­tion Man­ga­lia (VIDEO)

Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, des­pre man­sar­da­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le “Gala Galac­tion”

Dez­ba­te­re pe tema man­sar­da­rii Sco­lii Gala Galac­tion din Man­ga­lia

Solu­tii pen­tru „Gala Galac­tion”: man­sar­da­rea uni­tă­tii şi con­stru­i­rea unui cam­pus şco­lar!

Prof. Sorin Mihai: Nu exis­tă o core­la­re între pri­o­ri­tă­ți­le pe care și le sta­bi­lesc direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ și un plan de dezvol­ta­re a muni­ci­pi­u­lui


N.red: Pri­ma între­ba­re a son­da­ju­lui a fost rec­ti­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă cu pro­pu­ne­rea dom­nu­lui con­si­li­er muni­ci­pal Mena­bit Ozghiun. (19.04.2018). 


UPDATE, 20.04.2018: 

Sorin Mihai: Sti­ma­te dom­nu­le pro­fe­sor, pen­tru ca son­da­jul să aibă rele­van­ță, con­si­der că ar tre­bui să se pre­zin­te și o esti­ma­re a ter­me­nu­lui de fina­li­za­re pen­tru pro­iect, deo­a­re­ce exis­tă dis­cu­ții de 20 de ani (cel puțin de atât timp cunosc per­so­nal pro­mi­siu­ni­le). Esti­ma­rea sus-men­țio­na­tă este abso­lut nece­sa­ră, deo­a­re­ce nevo­ia de spa­țiu este strin­gen­tă și ori­ce amâ­na­re va însem­na o acu­ti­za­re a pro­ble­me­lor deja exis­ten­te. De ase­me­nea, este rele­vant să fie pre­ci­zat și cât de feza­bil este fie­ca­re pro­iect și, even­tu­al, ce bene­fi­cii ar adu­ce. Cu per­mi­siu­nea dum­ne­a­voas­tră, aș adă­u­ga:

1. Pri­mul pro­iect ar avea cel mai înde­păr­tat ter­men și cea mai cos­ti­si­toa­re rea­li­za­re. Întâi tre­bu­ie demo­la­te con­struc­ții exis­ten­te (încă nu îmi este clar unde va fi ampla­sa­tă – dacă dis­cu­tăm din nou des­pre demo­la­rea unei cen­tra­le ter­mi­ce func­țio­na­le, numai dez­a­fec­ta­rea ar cos­ta mai mult decât clă­di­rea în sine), apoi făcut stu­diu de feza­bi­li­ta­te, pro­iect… Cu îngă­du­in­ță, con­si­der că poa­te fi rea­li­zat în 6–7 ani.

2. Cel de-al doi­lea impli­că mini­me cos­turi și o acțiu­ne siner­gi­că: pro­iec­tul în curs de fina­li­za­re pen­tru o clă­di­re de liceu eco­no­mic în cur­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic va veni în com­ple­ta­re a bazei mate­ri­a­le exis­ten­te, iar dezvol­ta­rea în zona res­pec­ti­vă a unui cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar va ple­ca de la clă­di­ri­le și ane­xe­le exis­ten­te, urmând a se rea­bi­li­ta sau, even­tu­al, con­strui mai mult. Ter­men de rea­li­za­re: 4–6 luni, pen­tru orga­ni­za­rea clă­di­ri­lor exis­ten­te, 1 an – 1 an și jumă­ta­te, pen­tru clă­di­rea nouă (dacă nu se va rea­li­za prin fon­duri euro­pe­ne, se poa­te acce­sa împru­mu­tul).

3. Hote­lul Tos­ca este în pro­pri­e­ta­tea THR – nu exis­tă încă nicio dis­cu­ție des­pre cum ar putea fi cedat/ preluat/ obiect de schimb etc. Ide­ea nu este rea, dar vin­dem pie­lea ursu­lui din pădu­re: care sunt pre­mi­se­le care stau la baza ide­ii? În fine, o esti­ma­re ar putea pri­mi, de 3–4 ani de acum înco­lo.


Man­ga­lia News, Joi, 19 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele