Se caută electricieni autorizaţi! Goldterm se pregăteşte pentru preluarea iluminatului public din Mangalia

0
327

SC Gol­d­term Man­ga­lia, soci­e­ta­te a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, ates­ta­tă ANRE pen­tru lucrări de insta­la­ţii elec­tri­ce, anga­jea­ză elec­tri­cian auto­ri­zat II B, în vede­rea rea­li­ză­rii de lucrări de repa­ra­ţii la insta­la­ţi­i­le de ilu­mi­nat public din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Cere­ri­le de anga­ja­re se depun la sedi­ul SC Gol­d­term Man­ga­lia SA din Man­ga­lia, stra­da Vână­tori, nr. 1, de luni până vineri, între ore­le 8.00–16.00.

Anu­nţul soci­e­tă­ţii vine în con­tex­tul în care Pri­mă­ria Man­ga­lia a pre­lu­at acti­vi­ta­tea fos­tei Admi­nis­tra­ţii a Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat (ADPP), iar Gol­d­term s‑a auto­ri­zat ANRE. Moti­vul: admi­nis­tra­ţia loca­lă intenţio­nea­ză să pre­ia, prin Gol­d­term, acti­vi­ta­tea de men­te­nanţă a ilu­mi­na­tu­lui public – cele­brii stâlpi de ilu­mi­nat, pes­te 4.000 la număr, din Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te muni­ci­pi­u­lui.

De cir­ca 1 an şi jumă­ta­te, admi­nis­tra­ţia loca­lă face demer­suri în vede­rea pre­luă­rii ilu­mi­na­tu­lui public de la ENEL. În momen­tul de faţă, pri­mă­ria şi ENEL sunt în sta­di­ul de nego­ci­e­re a con­trac­tu­lui de pre­lu­a­re a aces­tui ser­vi­ciu. Dacă se va mate­ria­li­za dorinţa admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, atunci Gol­d­term tre­bu­ie să fie pre­gă­tit, adi­că să aibă şi anga­ja­ţi ates­ta­ţi, care să poa­tă inter­ve­ni, spre exem­plu, pen­tru schim­ba­rea becu­ri­lor arse de la stâl­pii de ilu­mi­nat. Între timp, după cum se poa­te obser­va, Gol­d­term s‑a pre­gă­tit în even­tu­a­li­ta­tea pre­luă­rii men­te­nanţei ser­vi­ci­u­lui de ilu­mi­nat, în sen­sul că a aobţi­nut auto­ri­za­ţie de la ANRE (Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei).

Refe­ri­tor la ADPP, amin­tim că pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, decla­ra, anul tre­cut: “Înfi­inţa­tă la înce­pu­tul ani­lor 2000, aceas­tă insti­tu­ţie a fost, în opi­nia mea, un robi­net prin care unii poli­ti­cieni locali sifo­nau fon­duri uri­a­şe din banul public şi mai ales tere­nu­ri­le din oraş şi sta­ţiuni. Toc­mai din acest motiv, în ulti­mii ani, am fost blo­cat sis­te­ma­tic de unii con­si­li­eri locali, de fie­ca­re dată când am pro­pus desfi­inţa­rea ADPP. Abia după ale­ge­ri­le de anul tre­cut am putut avea susţi­ne­rea unei majo­ri­tă­ţi pen­tru ca Pri­mă­ria să pre­ia acti­vi­ta­tea ADPP”.

R.C. replicaonline.ro, 26.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele