S‑a deschis Târgul Internaţional de Carte de la Londra 2018

0
251

Marți, 10 apri­lie a.c. la Cen­trul Expo­zi­țio­nal Olym­pia din Lon­dra (Marea Bri­ta­nie) s‑a des­chis a 47‑a edi­ție a Târ­gu­lui Inter­națio­nal de Car­te, cel mai mare eve­ni­ment din indus­tria glo­ba­lă a căr­ții. La Târg vor fi pre­zenţi apro­xi­ma­tiv 25.000 de par­ti­ci­panţi din pes­te 118 ţări; un număr de pes­te 1000 de com­pa­nii din 56 de ţări, de la edi­turi mari până la cele mai mici inde­pen­den­te, edi­turi de roma­ne şi tex­te aca­de­mi­ce, edi­turi de cărţi pen­tru copii şi benzi dese­na­te, aco­pe­rind toa­te aspec­te­le ce țin de publi­ca­re și edi­ta­re.

Şi anul aces­ta Româ­nia este pre­zen­tă la Târg cu mul­te titluri de car­te în lim­ba româ­nă şi  engle­ză, un pro­gram con­ce­put şi rea­li­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român prin inter­me­di­ul Cen­tru­lui Naţio­nal al Cărţii şi ICR Lon­dra.

La ore­le 13.00. a avut loc des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a stan­du­lui Româ­nesc în pre­zen­ța dom­nu­lui Dori­an Bra­nea, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român din Lon­dra. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat nume­roși stră­ini care apre­cia­ză cul­tu­ra și lite­ra­tu­ra româ­neas­că.

În cen­trul orien­tă­rii de pia­ţă a Târ­gu­lui anul aces­ta sunt Ţări­le Bal­ti­ce (Esto­nia, Leto­nia şi  Litu­a­nia), mar­când un secol de la inde­pen­denţa lor.

Afla­te la răs­cru­cea din­tre Euro­pa şi Rusia, Ţări­le Bal­ti­ce (Esto­nia, Leto­nia şi Litu­a­nia) – se bucu­ră de o isto­rie lite­ra­ră boga­tă şi cos­mo­po­li­tă, com­ple­tând un pei­saj con­tem­po­ran cul­tu­ral fas­ci­nant. 2018 va fi un an de săr­bă­toa­re pen­tru aces­te trei ţări deo­a­re­ce aces­tea ani­ver­sea­ză un secol de inde­pen­denţă şi pro­gra­mul nos­tru de orien­ta­re de pia­ţă va fi par­te a unei pre­zen­tări cul­tu­ra­le mai largi. Sun­tem încân­ta­ţi să lucrăm din nou cu par­te­ne­rii noş­tri de la Con­si­li­ul Bri­ta­nic şi Aso­ci­a­ţia Edi­to­ri­lor, să fur­ni­zăm pro­gra­me cul­tu­ra­le şi pro­fe­sio­na­le eta­lând oport­u­ni­tă­ţi­le pe care Ţări­le Bal­ti­ce le ofe­ră.”

Jac­ks Tho­mas, Direc­tor al Târ­gu­lui de Car­te  de la Lon­dra.

Pro­gra­mul Auto­rul Zilei adu­ce pe cei mai de suc­ces scri­i­tori con­tem­po­rani în cen­trul atenţi­ei, aces­ta fiind unul din­tre cele mai cul­mi­nan­te momen­te ale Târ­gu­lui. Două din­tre cele mai de suc­ces scri­i­toa­re din Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii, vor fi ono­ra­te ca Autori ai Zilei: Joan­na Tro­l­lo­pe OBE  (10 apri­lie 2018) şi Dame Jacqu­e­li­ne Wil­son OBE (12 apri­lie 2018).

Spre a cele­bra Ţări­le Bal­ti­ce, trei scri­i­tori recu­nos­cu­ţi pe plan inter­na­ţio­nal: Kris­ti­na Saba­li­a­us­kai­tė (Litu­a­nia), Nora Iks­te­na (Leto­nia) şi Mih­kel Mutt (Esto­nia) – vor fi ono­ra­ţi în a doua zi a Târ­gu­lui (11 apri­lie 2018) cu un pro­gram spe­cial dedi­cat să pună în lumi­na reflec­toa­re­lor rea­li­ză­ri­le remar­ca­bi­le în carie­ră şi lucru.

Târ­gul Inter­na­ţio­nal de Car­te de la Lon­dra se înche­ie pe 12 apri­lie.

Cores­pon­dent: Ion-Mari­us Tato­mir.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele