Rocade” cu instituții de învățământ, la Mangalia: Colegiul Economic, transferat în căminele de la Bănescu. Galactienii, în locul Colegiului!

0
1273

Edi­tia de Sud: Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia vor fi trans­fe­rați, potri­vit unei deci­zii a admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, în vechi­le cămi­ne ale Lice­u­lui „Ion Băne­scu”. Deci­zia apar­ți­ne repre­zen­tan­ți­lor pri­mă­ri­ei, care vor muta cele 19 cla­se în clă­di­ri­le situ­a­te în cur­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”. În locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic vor fi aduși ele­vii Șco­lii „Gala Galac­tion”, care, la ora actu­a­lă, înva­ță în două schim­buri, în trei cor­puri de clă­diri.

Prin aceas­tă măsu­ră, vom putea orga­ni­za cur­suri într-un sin­gur schimb, atât pen­tru cla­se­le pri­ma­re, cât și pen­tru cele gim­na­zi­a­le. Vom ame­na­ja o can­ti­nă șco­la­ră, uni­ta­tea noas­tră putând pri­mi auto­ri­za­ție sani­ta­ră de func­țio­na­re. De ase­me­nea, vom crea un spa­țiu de fes­ti­vi­tăți, iar sala de gim­nas­ti­că va rezol­va pro­ble­ma ore­lor de edu­ca­ție fizi­că ținu­te, actu­al­men­te, în con­di­ții impro­prii”, decla­ră con­si­li­e­rul local Sorin Mihai, pro­fe­sor la Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, într-un comu­ni­cat de pre­să al pri­mă­ri­ei.

Între timp, lice­e­nii de la Cole­gi­ul Eco­no­mic vor fi nevo­iți să se întoar­că în tip cu cel puțin 20 de ani: ei vor învă­ța în ace­leași clă­diri în care s‑au des­fă­șu­rat cur­su­ri­le Lice­u­lui Teo­re­tic Man­ga­lia (actu­a­lul Cal­la­tis). Iar acest lucru se va întâm­pla până când actu­a­la admi­nis­tra­ție publi­că loca­lă va „depu­ne un pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa 10, Obiec­tiv Spe­ci­fic 10.2 ”Creș­te­rea gra­du­lui de par­ti­ci­pa­re la învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal și teh­nic și învă­ța­re pe tot par­cur­sul vie­ții”, care vizea­ză con­struc­ția unei uni­tăți de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar”, după cu se ara­tă în ace­lași comu­ni­cat.

Cel mai pro­ba­bil, aces­ta este un act de dura­tă, ce va pre­su­pu­ne, pe lân­gă depu­ne­rea docu­men­ta­ți­ei, apro­bă­ri­le foru­ri­lor com­pe­ten­te, lici­ta­ții, con­tes­ta­ții la aces­te lici­ta­ții, dar și con­struc­ția în sine a edi­fi­ci­u­lui, adi­că, în pur stil româ­nesc, o lucra­re ce se va întin­de, în cel mai feri­cit caz, pe par­cur­sul câtor­va ani buni. (editiadesud.ro, 18.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele