Radio ProDiaspora, un radio de VIS!
„Ţi‑e dor de ţară? Stai liniştit, Radio ProDiaspora e lângă tine!”

0
403

Echi­pa Radio Pro­Dias­po­ra: Cine sun­tem? Pro­mo­tori ai cul­tu­rii şi tra­di­ţi­i­lor româ­neşti. Ce dorim? Cre­a­rea unui spa­ţiu infor­ma­ţio­nal şi cul­tu­ral unic în care valo­ri­le să cir­cu­le nes­tin­ghe­rit. Avem obli­ga­ţia să păs­trăm tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le care sunt teza­u­rul sufle­tu­lui româ­nesc, să le păs­trăm şi să le ducem mai depar­te, fiind­că doar aşa vom fi demni să vieţuim pe pla­iu­ri­le unde s‑a zămi­slit nea­se­mu­i­ta alcă­tu­i­re de cuvin­te româ­neşti…

Poţi să cutre­ieri lumea toa­tă şi să te minu­nezi de rezul­ta­te­le civi­li­za­ţi­ei, dar nimic nu‑i mai fer­me­că­tor decât căl­câi­ul de pământ pe care te-ai năs­cut.” (Vasi­le Alec­san­dri).

Mot­to: „Ţi‑e dor de ţară? Stai lini­ş­tit, Radio Pro­Dias­po­ra e lân­gă tine!”

La înce­pu­tul lunii mai 2018, se împli­nesc nouă ani de exis­tenţă a pos­tu­lui de radio „Pro­Dias­po­ra”, unul din­tre cele mai cunos­cu­te pos­turi de radio româ­neşti care pot fi acce­sa­te on-line, atât de către româ­nii de aca­să cât şi de cei din afa­ra peri­me­tru­lui naţio­nal.

Pe 1 mai 2009, emi­tea pen­tru pri­ma dată, au tre­cut de atunci aproa­pe 9 ani, peri­oa­dă în care Radio Pro­Dias­po­ra şi‑a con­fir­mat valoa­rea şi rolul în pei­sa­jul cul­tu­ral româ­nesc.

Într‑o lume al cărei ritm ameţi­tor ne con­su­mă ade­sea toa­te ener­gi­i­le şi ne esto­m­pea­ză tră­i­ri­le printr‑o impu­să ruti­nă zil­ni­că, Radio Pro­Dias­po­ra repre­zin­tă alter­na­ti­va — spa­ti­ul cu muzi­ca, pre­zenţă dis­tinc­tă în pei­sa­jul sonor încon­ju­ră­tor. Iată că s‑au împli­nit cei opt ani de exis­tenţă, iar micul post de radio supu­nân­du-se rigo­ri­lor nece­sa­re unei bune dezvol­tări, a cres­cut mare, s‑a făcut cunos­cut, desi­gur, gra­ţie inter­ne­tu­lui, în Euro­pa, cele două Ame­rici, Asia, Afri­ca de Sud, inclu­siv la Anti­pozi, în Ţara Can­gu­ru­lui.

Cu fon­dul sonor al radi­o­u­lui și cu pagi­ni­le scri­se ale revis­tei Pro­Li­te­ra se adu­ce în prim plan via­ța de zi cu zi din țara noas­tră, eve­ni­men­te care ne maci­nă sufle­te­le, se amin­tesc, se păs­trea­ză și se duc mai depar­te tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le – teza­u­rul sufle­tu­lui româ­nesc.

Radio Pro­Dias­po­ra este și fon­da­to­rul Aso­ci­a­ți­ei Pro­Dias­po­ra e.V. care sus­ți­ne și pro­mo­vea­ză arta și cul­tu­ra româ­neas­că de rea­lă valoa­re în spa­ți­ul autoh­ton, euro­pean și inter­națio­nal. Aso­ci­a­ția este for­ma­tă din oameni minu­nați, adu­nați într-un pro­iect de volun­ta­ri­at, români pasio­nați de ide­ea de a face ceva pen­tru dias­po­ra, decla­rând că se bazea­ză pe con­cep­te­le-che­ie: inte­rac­țiu­ne, soli­da­ri­ta­te, uti­li­ta­te, dia­log, auten­ti­ci­ta­te, comu­niu­ne și tra­di­ție mobi­lă.

Iubi­rea călă­u­zeș­te sufle­te­le celor care de opt ani tru­desc cu pasiu­ne la acest post de radio și la revis­ta de cul­tu­ră. Și cum din­co­lo de zone­le de umbră și temeri exis­ten­te în via­ța noas­tră sun­tem defi­niți prin ceea ce dăruim, echi­pa Pro­Dias­po­ra ale­gând lucruri pe cât posi­bil de fru­moa­se, inte­re­san­te și folo­si­toa­re din lume, le dăru­ieș­te cu iubi­re celor care așteap­tă „hra­na” sufle­teas­că în “dar, spre îmbo­gă­ți­re”.

Un „Radio de vis” în ima­gi­na­ţia noas­tră, cu spe­ranţa să fie iubit şi plă­cut de cei care îl ascul­tă, câş­ti­gând ast­fel tot mai mul­tă noto­ri­e­ta­te!

LA MULȚI ANI, RADIO Pro­DIAS­PO­RA!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 11 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele