Punct de vedere al elevilor de la Colegiul Economic Mangalia — COMUNICAT

2
1733

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR DE LA COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA, PRIN REPREZENTANTII SAI, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE ASPECTE:

- Nu sun­tem de acord cu muta­rea insti­tu­ti­ei de inva­ta­mant ai caror elevi sunt in nicio alta loca­tie decat cea actu­a­la. Ele­vii de azi nu pot deci­de in nume­le ele­vi­lor de mai­ne. Vrem o scoa­la, nu o idee!

- Ele­vii de azi nu pot accep­ta fap­tul ca, ina­in­te de fi con­sul­tati, repre­zen­tan­tii pri­ma­ri­ei au hota­rat sa dis­tri­bu­ie in mass-media infor­ma­tii meni­te sa le per­tur­be acti­vi­ta­tea si sa ii supu­na unui stres nejus­ti­fi­cat.

- Ele­vii CEM va aduc la cunos­tin­ta fap­tul ca si lice­e­nii de la COLEGIUL ECONOMIC AU STATUT DE ELEV, REGLEMENTAT LEGISLATIV PRIN STATUTUL ELEVILOR DIN LEGEA EDUCATIEI 1/ 2011;

- deo­a­re­ce con­si­de­ram ca ni s‑au incal­cat drep­tu­ri­le intr-un mod evi­dent va adu­cem la cunos­tin­ta urma­toa­re­le arti­co­le din Sta­tu­tul ele­vi­lor care poa­te v‑au sca­pat:

Art. 1. -
(1) Pre­zen­tul sta­tut regle­men­tea­ză drep­tu­ri­le și înda­to­ri­ri­le bene­fi­ci­a­ri­lor pri­mari ai edu­ca­ți­ei, denu­miți în con­ti­nu­a­re elevi, înma­tri­cu­lați în uni­tă­ți­le de învă­țământ de stat, par­ti­cu­lar sau con­fe­sio­nal din Româ­nia.

* Con­si­de­ram ca sun­tem des­cri­mi­nati atunci cand ne numi­ti lice­eni, iar pe cole­gii nos­tri mai mici ii numi­ti COPII, SUNTEM CU TOTII ELEVI SI AVEM ACELEASI

DREPTURI

Art. 4. -
Învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar este cen­trat pe elev. Toa­te deci­zi­i­le majo­re sunt lua­te prin con­sul­ta­rea repre­zen­tan­ți­lor ele­vi­lor, res­pec­tiv a Con­si­li­u­lui Națio­nal al Ele­vi­lor și a altor orga­nis­me repre­zen­ta­ti­ve ale ele­vi­lor, pre­cum și prin con­sul­ta­rea obli­ga­to­rie a repre­zen­tan­ți­lor fede­ra­ți­i­lor sin­di­ca­le, a bene­fi­ci­a­ri­lor secun­dari și ter­ți­ari, res­pec­tiv a struc­tu­ri­lor aso­ci­a­ti­ve repre­zen­ta­ti­ve ale părin­ți­lor, a repre­zen­tan­ți­lor mediu­lui de afa­ceri, a auto­ri­tă­ți­lor admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le și a soci­e­tă­ții civi­le.

*Con­si­de­ram ca tre­bu­ia sa fim pri­mii con­sul­tati, ina­in­te de ofe­ri­rea catre media a ori­ca­rei infor­ma­tii meni­te sa ne afec­te­ze.

(4) Ele­vii au drep­tul să își des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea în spa­ții care res­pec­tă nor­me­le de igie­nă șco­la­ră, de pro­tec­ție a mun­cii, de pro­tec­ție civi­lă și de pază con­tra incen­di­i­lor în uni­ta­tea de învă­țământ.

*CONSIDERAM CA LOCUL IN CARE NE DUCETI NU NE OFERA SIGURANTA SI VA CEREM INSISTENT SA NE OFERITI DATE CONCRETE IN ACEST SENS.

x) drep­tul de a opta, con­form legii, pen­tru tipul și for­ma de învă­țământ pe care le vor urma și să alea­gă par­cur­sul șco­lar cores­pun­ză­tor inte­re­se­lor, pre­gă­ti­rii și com­pe­ten­țe­lor lor;

*AM ALES COLEGIUL ECONOMIC PENTRU BAZA MATERIALA, PROFILUL PE CARE IL ARE SI ZONA IN CARE ESTE PLASAT.

y) drep­tul la edu­ca­ție dife­ren­ți­a­tă, pe baza plu­ra­lis­mu­lui edu­ca­țio­nal, în acord cu par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le de vâr­stă și cu cele indi­vi­du­a­le. Ele­vii cu per­for­man­țe șco­la­re deo­se­bi­te pot pro­mo­va 2 ani de stu­dii într-un an șco­lar.

VA INFORMAM CA:

Art. 10. -
Ele­vii bene­fi­ci­a­ză de urmă­toa­re­le drep­turi de aso­ci­e­re:
a) drep­tul de a for­ma, ade­ra și par­ti­ci­pa la gru­puri, orga­ni­za­ții, struc­turi sau miș­cări care pro­mo­vea­ză inte­re­se­le ele­vi­lor, inclu­siv la gru­puri și orga­ni­za­ții non-for­ma­le, eco­no­mi­ce, soci­a­le, recreațio­na­le, cul­tu­ra­le sau alte­le ase­me­nea, în con­di­ți­i­le legii;
b) drep­tul la pro­test, în con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ția în vigoa­re, fără per­tur­ba­rea ore­lor de curs.

Pre­se­din­te, ANDRA GORGHIU.


Man­ga­lia News, Joi, 26 apri­lie 2018. (Foto: Ana Kido).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Până la urmă, care e pro­ble­ma? Tot la fel de “nefun­cţio­nali” ies şi de colo, şi de din­co­lo.
    În acest con­text, chiar sunt curi­os care este sen­sul, în lim­ba româ­nă, al expre­si­ei “muta­rea insti­tu­ti­ei de inva­ta­mant ai caror elevi sunt in nicio alta loca­tie decat cea actu­a­la.”
    Asta pen­tru că se dis­cu­tă des­pre învă­ţământ şi edu­ca­ţie, nu des­pre per­soa­ne fără adă­post.

  2. Doam­ne, ma bucur atat de mult ca poze­le astea au ajuns si la Man­ga­lia News! Indi­fe­rent de ce va fi, nu vom renun­ta la lice­ul nos­tru. Simt ca ore­le in care am stat la soa­re si ne-am pra­jit ca un pui la roti­sor, au meri­tat. Va mul­tu­mesc pen­tru ca ati folo­sit foto­gra­fi­i­le, pen­tru a se vedea ca noi lup­tam si ne apa­ram lice­ul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele