”Profa de cartofi prăjiți”: Da, da, da, domnule profesor, îmi iubesc elevii! Și da, le doresc copiilor de la Școala 5 să învețe într‑o clădire luminoasă, care să nu‑i pună sub nicio formă în pericol, în care să meargă cu drag

0
996

”Mul­țu­mesc mult, doam­ne­lor pro­fe­soa­re, pen­tru că ați venit la spec­ta­co­lul nos­tru. (A.M.)”
Gabrie­la Apos­tu: Asta fac eu împre­u­nă cu alte cole­ge de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, de ani de zile: sus­ți­nem împre­u­nă ele­vii Man­ga­li­ei în demer­su­ri­le lor artis­ti­ce. Eu însămi, prin gru­pul pe care îl con­duc, „Eco­Vo­ice” am avut în mîini sufle­te­le unor copii (zeci de copii, de‑a lun­gul tim­pu­lui), pe care le-am mode­lat cum m‑am pri­ce­put (și unii spun că foar­te bine), eu fiind doar un mai­s­tru instruc­tor pe ali­men­ta­ție, sufle­te de care sunt foar­te mîn­dră și căro­ra le dato­rez enorm.

Am o rela­ție spe­cia­lă cu ado­les­cen­ții din via­ța mea, cu care comu­nic exact în ace­eași lim­bă (părin­ții de ado­les­cenți știu cel mai bine cît de greu găsesc calea de comu­ni­ca­re la aceas­tă vîr­stă și cîtă măies­trie tre­bu­ie să posezi pen­tru a găsi calea cea mai bună, pen­tru o rela­ție cît mai bună) și cu care mă înțe­leg foar­te bine, căro­ra le-am dedi­cat de‑a lun­gul ani­lor întrea­ga mea ener­gie, din­co­lo cu mult de cea care mă „obli­gă” pro­fe­sio­nal.

Am mili­tat înto­dea­u­na pen­tru încu­ra­ja­rea lor în acti­vi­tăți care să cul­ti­ve fru­mo­sul din ei. I‑am sus­ți­nut, pupat, îmbră­ți­șat, cer­tat. Am rîs cu ei, am plîns pen­tru ei și cu ei. Nu m‑am sfi­it să fiu om în fața lor. N‑am fost nici­o­da­tă ”doar” pro­fa.
Da, dom­nu­le pro­fe­sor, îmi admir ele­vii!
Da, dom­nu­le pro­fe­sor, mi‑e tea­mă pen­tru inte­gri­ta­tea lor!
Da, dom­nu­le pro­fe­sor, am o rela­ție des­chi­să și cura­joa­să cu ele­vii mei!
Da, dom­nu­le pro­fe­sor, Cole­gi­ul Eco­no­mic are olim­pici!

Da, dom­nu­le pro­fe­sor, gru­pul Eco­Vo­ice și ”pro­fa de car­tofi pră­jiți” au luat pre­miu la fes­ti­val națio­nal de folk, repre­zen­țînd nu doar Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, ci jude­țul Con­stan­ța. Par­ti­ci­pan­ții erau în marea majo­ri­ta­te elevi la școli de muzi­că, la clu­buri ale ele­vi­lor, stu­di­ind muzi­că, noi ”doar” de la un cole­giu eco­no­mic!
(par­ti­ci­pînd pe banii mei și ai copi­i­lor)!

Da, dom­nu­le pro­fe­sor, gru­pul Eco­Vo­ice și ”pro­fa de car­tofi pră­jiți” au fost invi­tați și au par­ti­ci­pat la acțiuni artis­ti­ce orga­ni­za­te de alte școli din jude­țu­lui Con­stan­ța și insti­tu­ții de cul­tu­ră! Da, dom­nu­le pro­fe­sor, eu și gru­pul meu am fost volun­tari în acțiuni de cari­ta­te ani de zile și facem asta cu tot sufle­tul!

Da, dom­nu­le pro­fe­sor, Cole­gi­ul Eco­no­mic este par­ti­ci­pant viu la via­ța comu­ni­tă­tii, prin mul­ti­ple­le acțiuni orga­ni­za­te!

Da, da, da, dom­nu­le pro­fe­sor, îmi iubesc ele­vii!

Dom­nu­le pro­fe­sor, da… și ei au drep­tul să învețe în con­di­ții opti­me!

Și da, le doresc copi­i­lor de la Școa­la 5 să învețe într‑o clă­di­re lumi­noa­să, care să nu‑i pună sub nicio for­mă în peri­col, în care să mear­gă cu drag.


Man­ga­lia News, 22.04.2018. sur­sa: Fb.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply