Prof. Sorin Mihai: Priviți cu atenție imaginile și exprimați-vă opinia cu privire la rolul plasei montate de‑a lungul clădirii

0
594
Booking.com

Prof. Sorin Mihai: Pri­viți cu aten­ție ima­gi­ni­le și expri­mați-vă opi­nia cu pri­vi­re la rolul pla­sei monta­te de‑a lun­gul clă­di­rii.

Răs­pun­sul (poa­te l‑ați ghi­cit) este sim­plu: pla­sa are rolul de a opri bucăți de clă­di­re care se tot des­prind, ast­fel încât să nu loveas­că vre­un elev sau vre­un cadru didac­tic. Până acum, sla­vă Dom­nu­lui, nu s‑a întâm­plat: întot­dea­u­na a fost „cât pe ce”. Noroc chi­or! Acum o lună o cără­mi­dă din­tr-un coș de fum a căzut la un metru în fața unei pro­fe­soa­re. Ches­tie de o secun­dă…

În clă­di­rea din foto­gra­fii înva­ță elevi din Man­ga­lia de ani de zile. Actu­al­men­te, clă­di­rea este pier­du­tă defi­ni­tiv, în urma pro­ce­su­lui de retro­ce­da­re. Fiind clă­di­re de patri­mo­niu și nemai­fi­ind în pro­pri­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Local, nu s‑au putut face repa­ra­ții adec­va­te (care pe lân­gă fap­tul că ar fi cos­ti­si­toa­re prin natu­ra imo­bi­lu­lui – clă­di­re de patri­mo­niu – nu pot fi jus­ti­fi­ca­te prin pier­de­rea pro­pri­e­tă­ții în urma pro­ce­su­lui, care a durat vreo 15 ani).

În urmă cu ceva ani, o buca­tă din tavan s‑a des­prins în tim­pul ore­lor de curs. Am avut, din nou, mare noroc: nu a rănit pe nimeni. Am aflat, ast­fel, din ce este con­stru­it tava­nul: puțin ipsos, ten­cu­ia­lă și mult stuf. Evi­dent, repa­ra­ți­i­le nu au fost capi­ta­le, din moti­ve­le men­țio­na­te ante­ri­or.

Cu toa­te aces­tea, se face școa­lă în clă­di­re. Și se face seri­os: cele mai bune rezul­ta­te la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă, foar­te mulți olim­pici par­ti­ci­panți la eta­pe națio­na­le, an de an.

Vă pro­pun mai mul­te exer­ci­ții de ima­gi­na­ție:

1. Un elev de ciclu pri­mar (cla­se­le III-IV) înva­ță de la 12.30 la (în caz feri­cit) 16.30. Ajun­ge apoi aca­să, mănân­că, se rela­xea­ză – s‑a făcut ora 20.00. Tre­bu­ie să se apu­ce de teme! Lucrea­ză sub supra­ve­ghe­rea părin­ți­lor și cu ochii câr­piți de somn, ajun­ge apoi să doar­mă 8–9 ore și a doua zi reia tot acest „ritu­al”.

2. Un elev de cla­sa a V‑a sau a VI‑a vine la școa­lă de la 13.30 până la 18.30. Toam­na, iar­na și pri­mă­va­ra înseam­nă, evi­dent, că îl apu­că noap­tea în școa­lă. Timp să mai lucre­ze sea­ra (aju­tat de părinți) este aproa­pe ine­xis­tent.

3. Pre­gă­ti­rea ele­vi­lor de cla­sa a VIII‑a (ace­ia care au rezul­ta­te deo­se­bi­te an de an) și pre­gă­ti­rea ele­vi­lor capa­bili de per­for­man­ță se poa­te face ori după 18.30, ori în vacan­țe și alte zile libe­re.

Între­ba­rea este: oare cum or reu­și să aibă și ran­dament șco­lar, și timp pen­tru acti­vi­tăți extraș­co­la­re, și rezul­ta­te exce­len­te?

Numai pen­tru cine nu vrea să înțe­lea­gă nu este evi­dent carac­te­rul de urgen­ță cu care tre­bu­ie găsi­tă o solu­ție: Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” nu mai are spa­țiu sufi­cient de mulți ani de zile, iar acum situ­a­ția este dis­pe­ra­tă. La fel este și situ­a­ția de la Cole­gi­ul Eco­no­mic (ore­le se țin până la 22.05!!!).

Rezol­va­rea nu poa­te aștep­ta încă un an, din moti­ve evi­den­te (prin­tre alte­le, Doam­ne fereș­te de un cutre­mur mai seri­os!). Iar rezol­va­rea este dată de fap­tul că muni­ci­pa­li­ta­tea deți­ne spa­ții des­ti­na­te învă­țămân­tu­lui în cur­tea Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”.

Școa­la gim­na­zi­a­lă nu poa­te fi muta­tă aco­lo din­tr-un con­si­de­rent legal, clar for­mu­lat: tre­bu­ie să func­țio­ne­ze în cir­cum­scrip­ția șco­la­ră în care își are aron­da­re. Dar să luăm, prin absurd, două ipo­te­ze: mutăm în afa­ra cir­cum­scrip­ți­ei șco­la­re elevi de la școa­la pre­gă­ti­toa­re până la cla­sa a VIII‑a sau lice­eni care vor învă­ța ală­tu­ri de alți lice­eni, ambe­le uni­tăți de învă­țământ având fili­e­ră teh­no­lo­gi­că?

Con­form Rapor­tu­lui de eva­lu­a­re inter­nă al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, pe anul șco­lar ante­ri­or, 264 de elevi (din cei 695 care urmau „învă­țământ de zi”) nu erau din loca­li­ta­te, adi­că aproa­pe 40%. Așa­dar, un argu­ment vehi­cu­lat (cel legat de acce­si­bi­li­ta­te a ele­vu­lui) nu poa­te fi luat în cal­cul. În plus, dis­tan­ța din­tre cele două licee, cal­cu­la­tă pe Goo­gle Maps, este de 15 minu­te de mers pe jos.

În pri­vin­ța dotă­rii, Cole­gi­ul Eco­no­mic, fiind tot de fili­e­ră teh­no­lo­gi­că, cu pro­fil ser­vi­cii, nu are spa­ții pro­prii în care să își des­fă­șoa­re prac­ti­ca pen­tru ele­vii săi: o can­ti­nă res­ta­u­rant, un hotel-școa­lă (care i‑ar adu­ce și însem­na­te bene­fi­cii finan­ci­a­re).

Deși avem 6 sta­țiuni de inte­res națio­nal, cea mai mare par­te a for­ței de mun­că din peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val vine din afa­ra loca­li­tă­ții, fiind o pro­ble­mă cu care agen­ții eco­no­mici se con­frun­tă an de an. (sur­sa: Fb).


Man­ga­lia News, 21.04.2018.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele