Prof. Sorin Mihai: Este important să gospodărim spațiile destinate învățământului, din municipiul Mangalia

2
761
Booking.com

Prof. Sorin Mihai: Din­co­lo de reac­ți­i­le emo­țio­na­le (ce vor apă­rea, cu sigu­ran­ță), vă pro­pun să luăm în dis­cu­ție ceea ce deri­vă din opti­mi­za­rea folo­si­rii spa­ți­i­lor des­ti­na­te învă­țămân­tu­lui, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

1. Ne pro­pu­nem să con­struim clă­diri noi pen­tru uni­tă­ți­le de învă­țământ din muni­ci­piu, uitând că avem spa­ții nefo­lo­si­te, afla­te în con­ser­va­re de ani de zile: clă­di­ri­le din incin­ta Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, clă­di­rea fos­tei Școli Gim­na­zi­a­le Nr. 4 (de la Nept­un). Este foar­te bine și să con­struim, însă tre­bu­ie făcu­tă dife­ren­ța din­tre obiec­ti­ve­le pe ter­men mediu și cele pe ter­men scurt.

Pro­iec­tul pen­tru un corp de clă­di­re des­ti­nat lice­u­lui eco­no­mic este aproa­pe fina­li­zat, urmând a se depu­ne până la fina­lul lunii mai, ceea ce ar rezol­va o par­te din pro­ble­mă. Ar fi nevo­ie de mai mul­te ast­fel de clă­diri în oraș, însă este impor­tant și să gos­po­dă­rim ceea ce avem deja.

2. Avem două uni­tăți de învă­țământ cu o acu­tă nevo­ie de spa­țiu: Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia (care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în trei schim­buri, în inter­va­lul 07.30 – 22.05!!!) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia (care, pe lân­gă cele două schim­buri, se con­frun­tă și cu situ­a­ția pier­de­rii unui corp de clă­di­re, ca urma­re a pro­ce­su­lui de retro­ce­da­re a fos­tei „bibli­o­teci oră­șe­nești” — din apro­pi­e­rea gea­mi­ei).

Tot­o­da­tă, tre­bu­ie să facem dis­tinc­ția între o școa­lă gene­ra­lă și un liceu (sau cole­giu): școa­la gene­ra­lă tre­bu­ie să func­țio­ne­ze în cir­cum­scri­pţia şco­la­ră con­sti­tu­i­tă de aron­da­re, pe când lice­ul poa­te func­țio­na în ori­ce zonă a loca­li­tă­ții, deo­a­re­ce nu intră în dis­cu­ția cir­cum­scrip­ți­ei șco­la­re.

Rezol­va­rea pro­ble­mei de spa­țiu este strin­gen­tă și impli­că o solu­țio­na­re rapi­dă. Iar solu­ția este una sim­plă, ele­gan­tă, efi­cien­tă, logi­că. În plus, ofe­ră pre­mi­se ale dezvol­tă­rii fie­că­re­ia din­tre cele două uni­tăți de învă­țământ.

Enu­măr câte­va: pro­gram „Școa­lă după școa­lă” dema­rat de „Gala Galac­tion”, folo­si­rea can­ti­nei șco­la­re de către sin­gu­ra uni­ta­te de învă­țământ din Man­ga­lia cu pro­fil spe­ci­fic, folo­si­rea comu­nă a bazei spor­ti­ve și a altor spa­ții de către două licee, posi­bi­li­ta­tea trans­for­mă­rii unu­ia din­tre fos­te­le cămi­ne șco­la­re într-un hotel-școa­lă (după mode­lul Hote­lu­lui „Vii­lor”, al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic „Vii­lor” Bucu­rești).

De ase­me­nea, foar­te impor­tant este și fap­tul că, în clă­di­rea cu etaj de la gea­mie, ce va fi eli­be­ra­tă de Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, se va crea sedi­ul Clu­bu­lui Copi­i­lor Man­ga­lia, care ani de zile a fost uni­ta­te şco­la­ră aron­da­tă Pala­tu­lui Copi­i­lor Con­stanţa.

Mihai Sorin, 18.04.2018.


UPDATE.

Ange­la Ele­na Soa­re: Ris­can­tă pro­pu­ne­re, mai ales că urmea­ză ani de ale­geri. Prac­tic, în urmă­to­rii doi ani, pen­tru ca aceas­tă idee să devi­nă un punct forte al actu­a­lei echi­pe de con­si­li­eri şi pri­mă­rii, ar tre­bui ca:

1. pro­iec­tul euro­pean să fie apro­bat;

2. con­stru­cţia nou­lui cole­giu eco­no­mic să fie ter­mi­na­tă măcar pe jumă­ta­te;

3. muta­rea tem­po­ra­ră în clă­di­ri­le pre­i­s­to­ri­ce (fos­te cămi­ne, în care am pre­dat şi eu la înce­pu­tul cari­e­rei mele…) să nu pro­du­că efec­te nega­ti­ve pen­tru elevi şi pro­fe­sori — cea mai gra­vă ar fi chiar dis­tru­ge­rea IDEII de cole­giu eco­no­mic!

Dacă ter­me­nul de rea­li­za­re întâr­zie, mai ales că vă asu­ma­ţi aceas­tă schim­ba­re, vor fi greu de pri­vit în ochi foşti, actu­ali şi vii­tori elevi ai dum­ne­a­voas­tră, dori­tori să înveţe la un alt liceu decât cel de tip teo­re­tic.


Man­ga­lia News, Joi, 19.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

2 COMENTARII

  1. O solu­ție decen­tă pen­tru copii și care tre­bu­ia pre­gă­ti­tă și lua­ta mai demult, dar care este aran­ja­ta sa dea bine poli­tic… Și sa tră­i­as­că Tova­ră­șul Sorin vii­to­rul Direc­tor de școa­lă ca se zba­te sa prin­dă o func­ție când nu va mai fi con­si­li­er!

  2. In con­di­ti­i­le in care numa­rul copi­i­lor a sca­zut in ulti­mii ani, cel mai efi­cient ar fi ca Scoa­la Sf Andrei sa pre­ia o par­te din ele­vii Sco­lii Gala Galac­tion si cei­lalti sa fie repar­ti­zati con­form meto­do­lo­gi­ei, sco­li­lor caro­ra le sunt aron­dati, comu­ne­lor unde locu­iesc. Atunci Cole­gi­ul eco­no­mic ar rama­ne unde este si avem si Clu­bul ele­vi­lor, sala de sport.Dar ce facem cu dom­nul con­si­li­er? :)))

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele