Pro Artis Mangalia:
DIALOGUL GENERAŢIILOR – Expo III-IV

0
423

Pro Artis Man­ga­lia: DIALOGUL GENERAŢIILOR – Expo III-IV.

Sub gene­ri­cul “DIALOGUL GENERAŢIILOR”, sele­cţia de astăzi cuprin­de alte cre­a­ţii plas­ti­ce ale ele­vi­lor Şco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 5 „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia.

Expo­zi­ţi­i­le se con­sti­tu­ie în veri­ta­bi­le dia­lo­guri-con­curs al gene­ra­ţi­i­lor de elevi care s‑au perin­dat prin aceas­tă școa­lă-eta­lon al Man­ga­li­ei în ulti­mii 15 ani şi au fost îndru­ma­ţi cu pasiu­ne să des­co­pe­re tai­ne­le fru­mo­su­lui artis­tic de către pro­fe­so­rul de Edu­ca­ţie plas­ti­că Tra­ian Lupu, elevi încu­nu­nați în acei ani (2008–2010, n.r) cu lau­rii unor pres­ti­gi­oa­se con­cur­suri inter­na­ţio­na­le din Japo­nia, Elveţia şi Ita­lia.

Con­ti­nu­ăm astăzi DIALOGUL cro­ma­tic al gene­ra­ți­i­lor, împre­u­nă cu mem­brii cer­cu­lui de pic­tu­ră PRO ARTIS, care a func­țio­nat între anii 2005–2010, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 5 ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia.

Un sim­plu cli­ck aici și veți intra în lumea culo­ri­lor, a vise­lor fru­moa­se ale copi­lă­ri­ei. Veți vedea albu­me­le cu lucră­ri­le inclu­se în EXPOZIȚIILE VIRTUALE III și IV.

Aces­te albu­me cu plan­șe ale ele­vi­lor ”galac­ti­eni” din acei ani pot fi un foar­te util mate­ri­al didac­tic pen­tru noi­le gene­ra­ții de copii, pen­tru toți iubi­to­rii de fru­mos.

Mulţu­mi­ri, mici­lor artiști plas­tici (de la vre­mea ace­ea!), pen­tru că au lăsat după ei ceva fru­mos și folo­si­tor pen­tru gene­ra­ţi­i­le vii­toa­re de elevi şi pen­tru spi­ri­tu­a­li­ta­tea Man­ga­li­ei!

Ce mai fac micii pic­tori și gra­fi­cieni de atunci, tine­rii de astăzi? Or fi și ei părinți? Pe toți cei / cele care vă regă­siți în ima­gini sau în pic­tu­ri­le de atunci, vă invi­tăm să ne scri­eți pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected] 

Arti­co­le pe aceas­tă temă: 

Pro Artis Man­ga­lia – Un dia­log cro­ma­tic al gene­ra­ti­i­lor, par­tea I

Pro Artis Man­ga­lia: DIALOGUL GENERAŢIILOR – Expo II


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 07.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele