PREVENIRE.GOV.RO, portalul despre mecanismul prevenirii a devenit funcţional

0
159
Booking.com

Porta­lul www.prevenire.gov.ro, dedi­cat infor­mă­rii publi­ce în ceea ce pri­veș­te meca­nis­mul de func­țio­na­re a pre­ve­ni­rii, insti­tu­it prin Legea pre­ve­ni­rii și ges­tio­nat de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at a deve­nit ope­ra­țio­nal.

”Por­ta­lul www.prevenire.gov.ro  este instru­men­tul care adu­nă toa­te prin­ci­pi­i­le Legii pre­ve­ni­rii, o lege foar­te aștep­ta­tă de medi­ul de afa­ceri, prin care vrem să schim­băm per­cep­ția asu­pra rela­ți­ei antre­pre­nor — stat. Nu ne aflăm pe pozi­ții anta­go­ni­ce. Sun­tem par­te­neri, iar aceas­tă lege este doar un prim pas în moder­ni­za­rea actu­lui de con­trol, creș­te­rea gra­du­lui de edu­ca­re antre­pre­no­ri­a­lă și con­for­ma­rea cola­bo­ra­ti­vă. Prin cre­a­rea și ges­tio­na­rea aces­tei plat­for­me Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at îşi con­so­li­dea­ză rolul de par­te­ner al antre­pre­no­ri­lor români și stră­ini, ofe­rin­du-le cele mai bune solu­ții de dezvol­ta­re a afa­ce­ri­lor în Româ­nia”, a decla­rat minis­trul Ște­fan Radu Oprea, la lan­sa­rea plat­for­mei de infor­ma­re asu­pra con­tra­ven­ți­i­lor care intră sub inci­den­ța Legii pre­ve­ni­rii.

Ast­fel, atât ope­ra­to­rii eco­no­mici, cât și per­soa­ne­le fizi­ce au acces direct, nedis­cri­mi­na­to­riu și trans­pa­rent la infor­ma­ții des­pre drep­tu­ri­le și obli­ga­ți­i­le per­soa­ne­lor supu­se acti­vi­tă­ți­lor de con­trol, pre­cum și atri­bu­ți­i­le auto­ri­tă­ți­lor care con­sta­tă con­tra­ven­ți­i­le și apli­că sanc­țiu­ni­le.

Por­ta­lul asi­gu­ră meca­nis­mul de func­țio­na­re al pre­ve­ni­rii, ofe­rind tot­o­da­tă auto­ri­tă­ți­lor cu atri­bu­ții de con­trol, con­sta­ta­re și sanc­țio­na­re a con­tra­ven­ți­i­lor acce­sul la plat­for­ma comu­nă de popu­la­ri­za­re a mate­ri­a­le­lor docu­men­ta­re și ghi­du­ri­lor de bună prac­ti­că din dome­ni­i­le men­țio­na­te ante­ri­or.

Con­tra­ven­ți­i­le inclu­se, în număr de apro­xi­ma­tiv 400, regle­men­ta­te prin 70 de acte nor­ma­ti­ve, vizea­ză sfe­ra de res­pon­sa­bi­li­ta­te a 11 minis­te­re, pre­cum și a unor insti­tu­ții publi­ce cu atri­bu­ții de regle­men­ta­re și con­trol ce se regă­sesc în sub­or­di­nea și coor­do­na­rea aces­to­ra. Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at este inte­gra­tor al aces­tor pro­pu­neri de con­tra­ven­ții. 


Man­ga­lia News, 30.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele