PODUL REPARAȚIILOR FĂRĂ SFÂRȘIT. EXECUTAT ÎN PATRU ANI, REPARAT DE ȘASE!

0
462

ORDINEA.RO: Com­pa­nia Națio­na­lă a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re con­ti­nuă lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a podu­lui de la Agi­gea. De șase ani exe­cu­tă auto­ri­tă­ți­le lucrări de repa­ra­ții la un pod con­stru­it în doar patru! Cu pre­ci­zarea că vor­bim des­pre o lun­gi­me de aproa­pe un kilo­me­tru și asta nu face decât să con­fir­me incom­pe­ten­ța auto­ri­tă­ți­lor româ­ne în dome­ni­ul infras­truc­tu­rii ruti­e­re.

Toa­te aces­tea se întâm­plă cu mai puțin de o lună îna­in­tea înce­pe­rii ofi­ci­a­le a unui nou sezon esti­val, atunci când turiș­tii, dar și local­ni­cii vor fi nevo­iți să stea în tra­fic ore în șir, înțe­pe­niți în cozi de kilo­me­tri.

Pe par­cur­sul celor șase ani de când se fac repa­ra­ții, pe la Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor au tre­cut „n” miniș­tri, dar și șefi al Com­pa­niei Națio­na­le de Dru­muri.

Astăzi, pe pod este monta­tă o sche­lă, tra­fi­cul este des­chis, iar peri­co­le exis­tă la tot pasul!

Struc­tu­ra pre­zen­ta o sta­re gra­vă de degra­da­re și două hoba­ne înlo­cu­i­te în…3 ani!

Pe par­cur­sul exe­cu­ți­ei lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re au fost con­sta­ta­te gra­ve pro­ble­me ale struc­tu­rii. Ast­fel, con­struc­to­rul „Imple­nia Bau­ge­se­lls­chaft” – fost „Bil­fin­ger Ber­ger Bau­ge­se­lls­chaft”, dar şi con­sul­tan­tul „Lou­is Ber­ger Gro­up INC” au anun­țat că, în cadrul ope­ra­țiu­ni­lor de revi­zu­i­re a hoba­ne­lor, au con­sta­tat, că anu­mi­te com­po­nen­te ale hoba­ne­lor sunt afec­ta­te de coro­ziu­ne și exis­tă un pro­ces de degra­da­re în curs de desfă­şu­ra­re. Întru­cât situ­a­ţia de degra­da­re şi rupe­re a fire­lor de sâr­mă din inte­ri­o­rul hoba­ne­lor evo­lua rapid, la soli­ci­ta­rea bene­fi­ci­a­ru­lui, au fost făcu­te o serie de exper­ti­ze în vede­rea sta­bi­li­rii gra­du­lui de degra­da­re a hoba­ne­lor şi a măsu­ri­lor ce tre­bu­ie lua­te în vede­rea reme­di­e­rii aces­tor degra­dări.

În anul 2012, mai mul­te fir­me de con­sul­tan­ță – națio­na­le și inter­națio­na­le – au eva­lu­at situ­a­ția degra­dă­rii podu­lui care face legă­tu­ra din­tre muni­ci­pi­ul Con­stan­ța și sudul lito­ra­lu­lui. În toa­te exper­ti­ze­le efec­tu­a­te a fost con­sta­ta­tă sta­rea gra­vă a struc­tu­rii și s‑a decis „înlo­cu­i­rea hoba­ne­lor” con­si­de­ra­tă o lucra­re „urgen­tă”.

Con­ti­nu­a­rea, în ordinea.ro, 


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele