Plăti efectuate pentru 1.270 de beneficiari ai Programului Start-Up Nation, la finalul lunii aprilie 2018

0
180

Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at anun­ță că plă­ți­le acor­da­te în cadrul pro­gra­mu­lui Start-Up Nation au fost vira­te către 1.270 de bene­fi­ci­ari, până la data de 23 apri­lie 2018.

Pro­gra­mul Start-Up Nation 2017 se deru­lea­ză în para­me­tri nor­mali, ulti­ma cere­re de pla­tă urmând a fi trans­mi­să până la data de 29 sep­tem­brie 2018. Până în pre­zent, pes­te 1.900 de dosa­re com­ple­te de decont au fost depu­se la Agen­ți­i­le pen­tru IMM, Atra­ge­re de Inves­ti­ții și Pro­mo­va­re Export, din­tre care pes­te 1.300 repre­zin­tă decon­turi apro­ba­te. Pro­gra­mul Start-Up Nation este pri­o­ri­tar pen­tru noi, dato­ri­tă bene­fi­ci­i­lor pe care le adu­ce în plan eco­no­mic și soci­al, prin cre­a­rea a 21.000 de noi locuri de mun­că în Româ­nia, din care pes­te 16.000 în rân­dul șome­ri­lor, absol­ven­ți­lor sau per­soa­ne­lor defa­vo­ri­za­te”, a decla­rat minis­trul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comert si Antre­pre­no­ri­at, Radu Ște­fan Oprea.

În sco­pul acce­le­ră­rii rit­mu­lui acor­dă­rii pla­ți­lor pen­tru bene­fi­ci­ari, toți apli­can­ții care, până la aceas­tă dată, nu au depus cereri de pla­tă au fost con­tac­tați tele­fo­nic direct și au fost con­si­li­ați de către spe­cia­liști, ast­fel încât soli­ci­tă­ri­le aces­to­ra sa poa­tă fi pro­ce­sa­te mai rapid de către agen­ți­i­le teri­to­ri­a­le. Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at este pre­gă­tit să vire­ze toți banii acor­dați prin inter­me­di­ul aces­tui pro­gram.

Acce­le­ra­rea pro­ce­su­lui de acor­da­re a plă­ți­lor în cadrul Pro­gra­mu­lui Start-Up Nation este o măsu­ră lua­tă din dorin­ța de a fina­li­za cât mai rapid și într‑o pro­por­ție cât mai mare toa­te plă­ți­le către bene­fi­ci­ari, în con­di­ți­i­le în care acest lucru repre­zin­tă o pro­vo­ca­re căre­ia sun­tem încre­ză­tori că îi putem face față, deși capa­ci­ta­tea noas­tră admi­nis­tra­ti­vă și a par­te­ne­ri­lor noș­tri  este limi­ta­tă”, a adă­u­gat minis­trul Radu Ște­fan Oprea.

Ter­me­nul pen­tru fina­li­za­rea ope­ra­țiu­ni­lor de cre­di­ta­re și garan­ta­re este 30 apri­lie 2018, iar ulti­ma pla­tă către bene­fi­ci­a­rii pro­gra­mu­lui va fi efec­tu­a­tă până la sfâr­și­tul lunii decem­brie 2018.

Imple­men­ta­rea Pro­gra­mu­lui Start-Up Nation 2018 se va deru­la în acord cu 3 prin­ci­pii pro­ce­du­ra­le meni­te să înles­neas­că acce­sul bene­fi­ci­a­ri­lor la finan­ța­re, anu­me sim­pli­fi­ca­re, trans­pa­ren­ti­za­re, uni­for­mi­za­re.

În acest sens va fi publi­cat un ghid pri­vind pro­ce­du­ri­le de imple­men­ta­re a pro­gra­mu­lui, ast­fel încât la toa­te ghi­șe­e­le băn­ci­lor par­te­ne­re și  cele ale agen­ți­i­lor loca­le să exis­te un tra­ta­ment egal și să fie uti­li­za­te ace­leași docu­men­ta­ții.

În con­di­ți­i­le sim­pli­fi­că­rii și uni­for­mi­ză­rii pro­ce­se­lor de acor­da­re a sume­lor plăti­te prin inter­me­di­ul pro­gra­mu­lui Start-Up Nation 2018, ter­me­nul esti­mat pen­tru efec­tu­a­rea plă­ți­lor este de 3 luni de la lan­sa­rea aces­tu­ia. Ter­me­nul de lan­sa­re a pro­gra­mu­lui Start-Up Nation 2018 va fi influ­en­țat în prin­ci­pal de rapi­di­ta­tea efec­tuă­rii plă­ți­lor afe­ren­te eta­pei din anul 2017, toa­te resur­se­le finan­ci­a­re fiind dis­po­ni­bi­le în acest sens.


Man­ga­lia News, 28.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele