Peter Doran, preşedintele CEPA: “A venit timpul pentru prezenţa permanentă a trupelor americane în Europa de Est / România a intrat în clubul Patriot al celor mai bine pregătiţi aliaţi ai SUA

0
201
U.S. Army Sgt. 1st Class Sal Somoza, security force platoon sergeant for Provincial Reconstruction Team (PRT) Farah, pulls security outside the Farah provincial governor's compound in Farah City, Feb. 5. The mission was part of a two-day visit by U.S. Ambassador Hugo Llorens, Assistant Chief of Mission in Kabul, Afghanistan, to meet with provincial level Afghan officials, engage with PRT's civil-military leadership team and to meet with soldiers and sailors assigned to the team. PRT Farah's mission is to train, advise, and assist Afghan government leaders at the municipal, district, and provincial levels in Farah province, Afghanistan. Their civil military team is comprised of members of the U.S. Navy, U.S. Army, the U.S. Department of State and the U.S. Agency for International Development (USAID). (U.S. Navy photo by HMC Josh Ives/released)
Booking.com

Admi­nis­tra­ţia Trump ar putea deci­de o miş­ca­re cu impact uri­aş asu­pra secu­ri­tă­ţii Româ­ni­ei, anu­nţă unul din­tre cei mai buni cunos­că­tori din SUA ai Euro­pei de Est. “A venit tim­pul” ca pre­zenţa mili­ta­ră ame­ri­ca­nă în Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est să devi­nă una “per­ma­nen­tă”, iar ide­ea prin­de con­tur în Admi­nis­tra­ţia SUA, a decla­rat într-un inter­viu pen­tru G4Media.ro Peter Doran, preşe­din­te­le Cen­ter for Euro­pean Poli­cy Ana­ly­sis (CEPA), sin­gu­rul think-tank ame­ri­can dedi­cat Euro­pei Cen­tra­le şi de Est. Peter Doran a mai decla­rat că SUA tre­bu­ie să renu­nţe la “tabu”-ul din rela­ţia cu Rusia.

  • Cele mai impor­tan­te decla­ra­ţii ale lui Peter Doran:

– Vreau ca aceas­tă pre­zenţă prin rota­ţie (a tru­pe­lor ame­ri­ca­ne – n.red.) să devi­nă una per­ma­nen­tă. Aces­ta este pasul urmă­tor. Ide­ea că tru­pe­le ame­ri­ca­ne ar tre­bui să rămâ­nă în per­ma­nenţă în Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est e o idee al cărei timp a venit.

– Pen­tru Sta­te­le Uni­te nu are niciun rost să con­ti­nue acest tabu al cuvân­tu­lui “per­ma­nent” cu un sin­gur scop, aces­ta fiind să nu supe­re Rusia. Ruşii au făcut mai mult decât le era per­mis pen­tru a ne supă­ra pe noi, şi, putem, cel puţin, să renu­nţăm la tabu-ul de a pro­nu­nţa cuvân­tul “per­ma­nent”.

– Între­ba­rea e cum. Şi aces­ta este unul din­tre lucru­ri­le la care mun­ceş­te CEPA, orga­ni­za­ţia pe care o repre­zint… Una din­tre opţiu­ni­le pe care le luăm în cal­cul este cea logis­ti­că.

– Efor­tul lui Oba­ma de a con­so­li­da rela­ţia cu Putin, să dia­lo­ghe­ze cu Mosco­va, a trans­mis mesa­jul greşit. Ce vedem acum, sub Admi­nis­tra­ţia Trump, e un efort de a inver­sa acest lucru. De a‑i ară­ta Rusi­ei că nu are un mediu per­mi­siv.

– Un lucru în favoa­rea Româ­ni­ei întot­dea­u­na este că ame­ri­ca­nii şi lide­rii poli­ti­cii ame­ri­ca­ne înţe­leg că Româ­nia este unul din­tre cei mai atlan­ti­şti ali­a­ţi pe care îi avem în între­gul NATO.

– Cum­pă­rând rache­te Patri­ot, Româ­nia li se ală­tu­ră celor mai bine pre­gă­ti­ţi ali­a­ţi pe care îi are Sta­te­le Uni­te în lume: Ara­bia Sau­di­tă, Ger­ma­nia, Japo­nia.

– Tre­bu­ie să înce­pem să fim mai puţini lini­ari în răs­pun­sul pen­tru Rusia, pen­tru că cea mai mare pro­ble­mă este că Putin a deve­nit prea bun în a pre­zi­ce cum vom rea­cţio­na noi la ce face el

– Româ­nia a fost un lider în a face paşi îndrăz­neţi spre a com­ba­te coru­pţia la cele mai îna­l­te nive­le şi sub stric­ta con­du­ce­re a sta­tu­lui de drept. Iar aces­ta este un efort pe care m‑aş bucu­ra să‑l văd con­ti­nu­at.
————

Cine este Peter Doran

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele