Pescador turcesc surprins la braconat în Marea Neagră, urmărit cu focuri de armă de o navă a Poliţiei de Frontieră

0
461

Mier­curi, 11.04.2018, în jurul orei 07.00, în baza unei infor­ma­ţii a lucră­to­ri­lor SCOMAR (Sis­te­mu­lui Com­plex de Obser­va­re, Supra­ve­ghe­re şi Con­trol al Tra­fi­cu­lui de la Marea Nea­gră), nava MAI 1104 din cadrul Gru­pu­lui de Nave Con­stanţa, afla­tă în misiu­ne de supra­ve­ghe­re şi patru­la­re pe Marea Nea­gră, a iden­ti­fi­cat, la apro­xi­ma­tiv 50 de mile mari­ne est de loca­li­ta­tea Con­stanţa, o ambar­ca­ţiu­ne sus­pec­tă că desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pes­cu­it ile­gal în Zona Eco­no­mi­că Exclu­si­vă a Româ­ni­ei.

Ambar­ca­ţiu­nea a fost iden­ti­fi­ca­tă ca fiind un pes­ca­dor, sub pavi­li­on Tur­cia.

În urma soma­ţi­i­lor poli­ţi­ş­ti­lor de fron­ti­e­ră pen­tru a per­mi­te ope­ra­ţiu­nea de abor­daj şi con­trol con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le, pes­ca­do­rul şi‑a mărit vite­za de depla­sa­re, încer­când să se înde­păr­te­ze de nava auto­ri­tă­ţi­lor româ­ne.

Nava Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră a por­nit în urmă­ri­rea navei sus­pec­te, folo­sin­du-se mij­loa­ce­le lega­le de sta­bi­li­re a legă­tu­rii cu pes­ca­do­rul tur­cesc: lumi­noa­se, acus­ti­ce şi sem­na­le radio, urma­te de soma­ţii con­form legii, însă mem­brii de echi­paj au refu­zat în con­ti­nu­a­re să se con­for­meze.

Echi­pa­jul poli­ți­ei de fron­ti­e­ră a folo­sit gra­du­al arma­men­tul de la bor­dul navei P.F.R., în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, excu­tân­du-se serii de focuri de aver­tis­ment.

Tot­o­da­tă, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Memo­ran­du­mu­lui Foru­mu­lui de Coo­pe­ra­re la Marea Nea­gră, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au infor­mat auto­ri­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră din R. Bul­ga­ria şi R. Tur­cia des­pre acti­vi­ta­tea în curs.

În con­ti­nu­a­re, se des­fă­șoa­ră misiuni spe­ci­fi­ce în vede­rea docu­men­tă­rii între­gii acti­vi­tăți a pes­ca­do­ru­lui tur­cesc.


Man­ga­lia News, 11.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele