Perle și ‘zicători’, de la Bacalaureat…

0
804

Baca­la­u­re­at:

° Ini­ma este cel mai impor­tant organ geni­tal al omu­lui.

° Cu aju­to­rul câi­ne­lui Vito­ria Lipan și‑a găsit foar­te repe­de zăcă­min­te­le soțu­lui.

° În 1877 tru­pe­lor rusești li s‑a per­mis să tra­ver­se­ze teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, împre­u­nă cu tan­curi și avi­oa­ne, iar româ­nii le-au dat mân­ca­re și caza­re con­tra­cost.

° Poe­zia “Sbu­ră­to­rul” de Ion Has Rădu­les­cu este un oma­giu adus avi­a­to­ri­lor români.

° Mir­cea cel Bătrîn a fost înmor­mîn­tat la Cozia împre­u­nă cu umbra sa

° Din­tre cele cinci scri­sori tri­mi­se de Emi­ne­scu, pri­ma este con­si­de­ra­tă a tre­ia.. În “Scri­soa­rea a tre­ia” se des­fă­șoa­ră bătă­lia de la Rovi­nari.

° Mir­cea cel Mare, care pri­ma dată a fost bătrîn, stă la un dis­curs cu Baia­zid. Aces­ta îl pri­meș­te poli­ti­cos, dar cu obrăz­ni­cie, și‑l face în tot felul, ca pe o albie de porci. Cînd Baia­zid îl întrea­bă aro­gant “Tu ești Mir­cea?”, domni­to­rul român nu se pier­de cu firea și îi răs­pun­de la fix: “Da-mpa­ra­te! “. Pînă la urmă Mir­cea cel Mare, deși bătrîn îl va înge­nun­chia pe tru­fa­șul oto­man cu cîte­va pro­ver­be și zică­tori bine pla­sa­te.

° Împă­rați cu care lumea nu putea să se mai împa­ce au venit și la noi în Româ­nia și au cerut pămînt și de băut, dar cum veni­ră s‑a lămu­rit cu cine are de‑a face și s‑a dus de‑a ber­be­lea­cul cu plea­va pul­be­ra­ta, c‑au rămas doar cîte­va de bucăți de eni­ceri și spa­hii fugind, din­tre care este amin­ti­tă “înspre Dună­re, o mînă.”

° La a‑2-a par­te a subiec­tul cerin­ță este com­pu­ne­rea unei scri­sori către o per­soa­nă ima­gi­na­ră pe nume Pau­la. Un elev răs­pun­de (în scris): “Eu nu mai scriu scri­sori pt k am inter­net… și pe Pau­la nici nu o cunosc!”

° Mano­le a pus‑o pe Ana la zid și a înce­put să o lucre­ze.

° Poe­ma “Mio­ri­ța” cir­cu­lă pe bază ora­lă, adi­că nu a fost scri­să, din moti­ve teh­ni­ce. În bala­da “Mio­ri­ța” este vor­ba de trei cio­bani care com­plo­tea­ză împre­u­nă să‑l omoa­re pe unul din­tre ei. Cio­ba­nul “Mio­ri­ței” a spus că la cap să‑i puie diver­se cate­go­rii de flu­ie­re.

° Mul­ți­mi­le de boieri exploa­ta­tori își țineau banii nume­rar în pungi. Hai­du­cii îi ata­cau și îi ușu­rau de bani în toa­te bala­de­le.

° Călin ține de mînă mirea­să care are părul lung de feri­ci­re. 
Ea lup­tă să pună mîna pe dra­gos­tea flă­că­u­lui.

° Poe­tul își așteap­tă iubi­ta ca împre­u­nă să cutre­mu­re o bar­că.

° Ion Cre­an­gă s‑a năs­cut între anii 1887–1889.

° Nechi­for Lipan a avut feri­ci­tă oca­zie de a nu se mai întoar­ce aca­să fiind jefu­it de niș­te oameni invi­di­oși.

° În roma­nul “Răscoa­la” per­so­na­jul prin­ci­pal este popo­rul și marea masă a țăra­ni­lor.

° Dimi­trie Can­te­mir a avut un rol însem­nat în via­ța sa.

° Nechi­for Lipan stătea“pe spa­te cu fat­za în jos”..

° Hai­du­cii din doi­ne, bala­de și idi­le erau liberi și feri­ciți ca păsă­ri­le, ani­ma­le­le și peș­tii care zbu­r­dă prin codri. De cum venea pri­mă­va­ra, hai­du­cii cei har­nici ple­cau în pădu­re. Aco­lo ei cîn­tau suflînd din frun­ză și lăsîndu‑i pe boieri cu buza umfla­tă.

° Lati­nă cla­si­că este o lim­bă moar­tă, care nu se poa­te vor­bi decît în scris. După căde­rea Impe­ri­u­lui roman, o par­te din lati­na cla­si­că defunc­tă a deve­nit bul­ga­ră.

° Lim­ba româ­nă are la bază lati­na bul­ga­ră, ames­te­ca­tă cu ele­men­te de dacă și o groa­ză de cuvin­te sla­be. În seco­lul al XV-lea, lim­ba vor­bi­tă de popor era con­si­de­ra­tă vul­ga­ră și n‑o vor­bea nimeni. 

° Bas­mul este o poves­te mai lun­gă, poa­te fi chiar cât o car­te groa­să, și are atâ­tea per­so­na­je că nu le mai ții numă­rul dar tre­bu­ie să fii atent la fabu­lă că te întâl­nești cu ea și în final.

  • În cunos­cu­ta bala­dă Mio­ri­ța, sunt des­cri­se câte­va întâm­plări în care sunt impli­ca­te doi cri­mi­nali, o oaie tur­nă­toa­re, și un cio­ban care șochea­ză prin pros­tia lui.

° Toma Ali­mos era viteaz pen­tru că cu o mână con­du­cea calul, cu o mână își ținea mațe­le și cu o mână se bătea cu Manea..

° Zoe și Tipa­tes­cu se iubeau pe la spa­te.

° Împă­ra­tul avea o gră­di­nă și în fund un măr.

° Emi­ne­scu este trist pen­tru că nu a reu­șit să facă nimic în via­ță!


Fără comen­ta­rii??


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele