Percheziţii la persoane implicate în contrabanda cu produse din tutun

0
631

PERCHEZIȚII: Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă – Biro­ul Pre­ve­ni­rea și Com­ba­te­rea Migra­ți­ei Ile­ga­le și Infrac­țio­na­li­tă­ții Trans­fron­ta­li­ere, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stanţa, au efec­tu­at opt per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re pe raza jude­țu­lui Con­stanţa, într-un dosar penal în care nouă cetă­ţeni români sunt cer­ce­ta­ţi sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă cu pro­du­se din tut­un.

În urma per­che­zi­ţi­i­lor au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii pes­te 7.000 pache­te cu ţigări, diver­se sume de bani şi au fost indis­po­ni­bi­li­za­te cinci auto­tu­ris­me.

În data de 01.04.2018, în urma acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve desfă­şu­ra­te de lucră­to­rii de poli­ție judi­ci­a­ră din cadrul Biro­u­lui Pre­ve­ni­rea și Com­ba­te­rea Migra­ți­ei Ile­ga­le și Infrac­țio­na­li­tă­ții Trans­fron­ta­li­ere al Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui înves­tit în cau­ză din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța, au pus în apli­ca­re opt man­da­te de per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră, pe raza loca­li­tă­ți­lor Con­stan­ța, Năvo­dari și Valu lui Tra­ian, emi­se de Jude­că­to­rul de Drep­turi și Liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța — Sec­ția pena­lă.

În urma per­che­zi­ţi­i­lor, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au ridi­cat în vede­rea con­fis­că­rii can­ti­ta­tea tota­lă de 7.236 pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă, măr­ci­le Ashi­ma, Marl­bo­ro, Mar­vel, Pala­ce, Fast, Mar­ble, Roth­mans şi L&M, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 72.360 lei, 1.200 de euro și 52.090 lei și au fost indis­po­ni­bi­li­za­te cinci auto­tu­ris­me, eva­lu­a­te la 69.800 euro.

În cau­ză sunt cer­ce­ta­ţi nouă cetă­țeni români, cu vâr­ste cuprin­se între 31 și 47 de ani, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, iar pen­tru trei din­tre ei au fost emi­se ordo­nanţe de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând să fie pre­zen­ta­ţi jude­că­to­ru­lui de drep­turi și liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.


Man­ga­lia News, 02.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele