Pentru că Damen nu a intrat încă în drepturi, negocierile Sindicatului „Navalistul” pe tema creşterilor salariale s‑au amânat pentru săptămâna viitoare!

0
1726

Edi­tia de Sud: Deo­a­re­ce noii par­te­neri ai nava­li­ş­ti­lor din Man­ga­lia, res­pec­tiv olan­de­zii de la Damen nu şi-au intrat încă în drep­turi în cadrul Şan­ti­e­ru­lui Naval, întru­cât cele două tranza­cţii (pe de o par­te achi­zi­ţia celor 51% de acţiuni de la DSME, şi pe de altă par­te trans­fe­rul celor 2% din­tre acţiuni sta­tu­lui român, ast­fel să devi­nă majo­ri­tar în acest par­te­ne­ri­at) nu au fost încă fina­li­za­te, con­du­ce­rea Sin­di­ca­tu­lui Liber „Nava­lis­tul” a decis amâ­na­rea nego­ci­e­ri­lor pri­vind modi­fi­ca­rea con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că pen­tru peri­oa­da 2 — 25 mai. 

Lide­rul de sin­di­cat, Lau­renţiu Gobe­a­jă a decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud” că „având în vede­re fap­tul că tranza­cţia pri­vind modi­fi­ca­rea struc­tu­rii acţio­na­ri­a­tu­lui com­pa­niei nu este înche­ia­tă, am con­ve­nit ca nego­ci­e­ri­le pe care le pla­ni­fi­ca­sem pen­tru inter­va­lul 16 – 30 apri­lie să fie amâ­na­te pen­tru 2 – 25 mai. Obiec­tul nego­ci­e­ri­lor îl con­sti­tue noul con­tract colec­tiv de mun­că pe care, deşi l‑am sem­nat, are lăsa­te în aştep­ta­re mai mul­te arti­co­le care pri­vesc majo­ră­ri­le sala­ri­a­le ce nu s‑au mai făcut de 3 ani, dura­ta pau­zei de masă, orga­ni­za­rea tim­pu­lui de mun­că, valoa­rea bile­te­lor de odih­nă.” 

Situ­a­ţia şan­ti­e­ru­lui este tot mai fra­gi­lă, numă­rul anga­ja­ţi­lor redu­cân­du-se 1.626!
Preşe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui ne‑a mai spus fap­tul că deşi, cân­d­va, sala­ri­a­ţii DMHI aveau cele mai mari sala­rii din dome­niu din ţară, de 3 ani, au ajuns la coa­da lis­tei. Mai mult, în Şan­ti­e­re­le Nava­le Tul­cea, Brăi­la şi Gala­ţi s‑au înre­gis­trat cre­ş­teri sala­ri­a­le de 8,5%. Exis­tă și dife­ren­țe de sala­riu între 20% pen­tru anu­mi­te cate­go­rii de sala­ri­ați pe anu­mi­te nive­le și chiar 100% pen­tru per­so­na­lul cu stu­dii supe­ri­oa­re. De ace­ea, anga­ja­ţii spe­ră ca tranza­cţi­i­le mult aştep­ta­te să pro­du­că în sfârşit efec­te, ast­fel să se dis­cu­te şi des­pre sala­ri­i­le lor. Până atunci, situ­a­ţia şan­ti­e­ru­lui rămâ­ne vul­ne­ra­bi­lă, cu o uşoa­ră reve­ni­re dată de 2 nave adu­se la repa­ra­ţii.

Urmea­ză să fie adu­se tot la repa­ra­ţii încă două nave, însă volu­mul de lucru nu este aco­pe­rit în tota­li­ta­te. O navă stă la repa­ra­ţii cel mult două săp­tămâni, dar tot este bine că anga­ja­ţii de la repa­ra­ţii, care nu mai aveau deloc de lucru au, în pre­zent, acti­vi­ta­te. Pe de altă par­te, din cau­za nefi­na­li­ză­rii tranza­cţi­i­lor, oame­nii con­ti­nuă să ple­ce din şan­ti­er, cam două-trei demi­sii pe zi. Ast­fel, în pre­zent, şan­ti­e­rul mai are 1.626 de anga­ja­ţi. Să spe­răm însă că de săp­tămâ­na vii­toa­re vom putea pur­ta un dia­log con­struc­tiv cu olan­de­zii de la Damen, în caz con­trar, vom mer­ge din nou la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei”, a mai spus lide­rul sin­di­ca­tu­lui Lau­renţiu Gobe­a­jă.

Pe de altă par­te, sur­se din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei ne-au decla­rat că şi săp­tămâ­na tre­cu­tă au exis­tat dis­cu­ţii pe tema tranza­cţi­i­lor şi că „situ­a­ţia se va regla în câte­va zile, nee­xis­tând moti­ve de îngri­jo­ra­re pe acest subiect.” (editiadesud.ro, 23.04.2018).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply