Părinții noștri habar nu au de dramele noastre! Noi, astăzi, facem parenting și nu avem siguranța locului de muncă de mâine!

0
639

Bogdan Dumi­tru: Părin­ții noș­tri habar nu au de dra­me­le noas­tre. Când le spui de un cre­dit, par­că torni acid pe ei. Când le spui că ești praf cu tim­pul, cu ner­vii, îți bagă repli­ca aia că și ei ne-au cres­cut pe noi. Greșit, dragi părinți, nu voi ne-ați cres­cut, ci sis­te­mul comu­nist. Ne lăsați la cre­șă la 7, ne luați la 4. Aveam bunici care aveau gri­jă de noi. Așa ne-ați cres­cut. Impli­ca­rea voas­tră era foar­te mică. Noi, astăzi, facem paren­ting.

Acum, când voi, dragi părinți, vă spu­neți în cap că v‑ați făcut dato­ria, că ne-ați cres­cut si noi tre­bu­ie să ne creș­tem copi­lul, sun­teți într‑o eroa­re gra­vă. Noi nu avem sigu­ran­ța locu­lui de mun­că de mâi­ne, nu avem pe cine­va care sa ne ofe­re un apar­ta­ment, tre­bu­ie sa mun­cim pen­tru el, să facem rate, să aler­găm de nebuni să ducem copi­lul la gră­di­ni­ță, la mun­că, îna­poi, în timp ce voi, stați rela­xați, fără băta­ie de cap si con­si­de­rați că vă faceți dato­ria de bunici, venind la noi 2 ore dumi­ni­ca, unii din­tre voi, iar res­tul o dată la 6 luni.

Noi sun­tem o gene­ra­ție de sacri­fi­ciu, nu voi! Noi știm ce înseam­nă stre­sul zil­nic, nu voi. Noi știm ce înseam­nă să fii părin­te, nu voi.

Copi­ii noș­tri sunt bom­bar­dați zil­nic cu infor­ma­ții nega­ti­ve, mân­ca­re tip junk food, sucuri mize­ra­bi­le, dul­ciuri, table­te, tele­foa­ne. Toa­te astea sunt un coș­mar pen­tru noi, iar voi nu înțe­le­geți de ce sun­tem agi­tați. Pen­tru că voi nu ați avut par­te de așa ceva. Nu aveați stre­sul nos­tru.


Cris­ti­na Panai­teFie­ca­re om por­neș­te în via­ta având în min­te o pro­iec­ție și un sce­na­riu des­pre cum ar tre­bui sa fie. Urmând sis­te­ma­tic un des­fă­șu­ră­tor fic­tiv, ne ima­gi­nam cum între 20–30 ani ne con­struim vii­to­rul, ne dezvol­tam o carie­ra, ne găsim o locu­in­ță și punem teme­lia unei fami­lii. Apoi ne ima­gi­nam cum între 30–40 ani con­so­li­dam ce am con­stru­it, adă­u­găm și îmbu­nă­tă­țim. Anii 40–50 dorim sa ne găseas­că în sta­bi­li­ta­te, linis­te și echi­li­bru.

O buna par­te din gene­ra­ți­i­le afla­te acum la vâr­sta a doua și a tre­ia și-au mate­ria­li­zat aces­ta via­ta și au tră­it con­form aces­tui sce­na­riu. Erau anii în care, deși pri­vați de atâ­tea drep­turi și liber­tăți, tine­rii ple­cau în via­ta având o baza de la care sa por­neas­că.

Cei mai mulți din­tre cei de var­sta părin­ți­lor noș­tri au locu­it toa­tă via­ta în ace­eași casa pri­mi­ta de la stat si au lucrat în ace­lași loc de mun­ca pana la pen­sie. Ei nu au sim­țit și nu vor înțe­le­ge nici­o­da­ta zbu­ci­u­mul tine­re­tu­lui de azi pen­tru care fie­ca­re zi e o lup­ta și care tre­bu­ie sa tră­i­as­că zil­nic in nesi­gu­ran­ță, insta­bi­li­ta­te și incer­ti­tu­di­ne.

Nu, noi nu vom îmbă­trâni în ace­eași locu­in­ță pe care nu ne‑a dat‑o nimeni gra­tis. Noi vom munci, ne vom înhă­ma la cre­di­te, ne vom zba­te sa ne găsim locul nos­tru.

Nu, noi nu vom trai feri­ciți pana la adânci bătrâ­neți într‑o fami­lie armo­ni­oa­sa. Pen­tru ca prin­ci­pi­i­le și valo­ri­le care țineau cân­d­va fami­lia uni­ta s‑au dis­trus, nu știm sa repa­ram ci doar sa înlo­cu­im, dra­gos­tea și res­pec­tul nu mai sunt cali­tăți ci slă­bi­ciuni.

Nu, noi nu vom avea ace­lași loc de mun­ca toa­tă via­ta. Noi îl vom schim­ba, ne vom reo­rien­ta, ne vom agi­ta cău­tând și vom face com­pro­mi­suri uri­a­șe.

As vrea ca cei mai în vâr­stă care nu au tre­cut prin ce tre­cem noi sa facă un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție, sa se pună puțin în locul nos­tru, al celor care cu forte pro­prii își con­stru­iesc o via­ta și se lup­ta zil­nic cu nea­jun­su­ri­le ei. Și în loc sa jude­ce, sa cri­ti­ce sau sa își dea cu pare­rea, sa empa­ti­ze­ze și sa înțe­lea­gă.


Man­ga­lia News, Vineri, 20 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply